Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nationaal Synodeverslag

gepubliceerd: woensdag, 24 augustus 2022

De natio­nale synthese voor de synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is op 15 au­gus­tus 2022 naar Rome gestuurd. De synthese is gemaakt op basis van de rapporten van de zeven bis­dom­men en het Militair Or­di­na­ri­aat en op basis van de reacties van tien lan­de­lijke katho­lie­ke organi­sa­ties. De synthese schetst een beeld van de dio­ce­sane fase van het synodaal proces in Neder­land en de uit­kom­sten daar­van tot nu toe.

Deel 1 van de synthese is opge­bouwd langs de lijnen van de drie kern­the­ma’s die de Neder­landse bis­schop­pen had­den uitgekozen om in ieder geval aan de orde te laten komen in de bis­dom­men. Dat zijn de thema’s Vieren, Medeverant­woor­de­lijk voor missie en Dialoog in Kerk en samen­le­ving. Deel 2 bevat onder­schei­ding zoals dit in de ver­schil­lende onder­lig­gende rapporten ook terug te vin­den is. Daarna volgen con­clu­sies en de synthese wordt af­ge­slo­ten met het hoofd­stuk ‘samen ver­der’.

De tekst van de synthese is de uit­komst van een uit­voerige bespre­king door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie van alle aan­ge­bo­den rapporten en reacties. De bis­schop­pen hebben ge­con­sta­teerd dat aan de uit­no­di­ging van Paus Fran­cis­cus om in gesprek te gaan over het geloof breed gehoor is gegeven in Neder­land. Zij danken alle mensen die vanaf de start van de synode (17 ok­to­ber 2021) aan het synodaal proces hebben deel­ge­no­men en zij be­na­druk­ken dat het synodaal proces niet af­ge­slo­ten is met de inzen­ding naar Rome van de Neder­landse synthese. Veel pa­ro­chies en groepen gaan de gesprekken voort­zet­ten om zoals in het slot van de synthese staat “het geloof dat ons drijft bij elkaar aan te wakkeren, geïnspireerd door wat de Geest ons zegt.”

Download

Video­se­rie

In een video­se­rie op katho­liek­le­ven.nl gaan de bis­schop­pen in op vragen over het synodale traject. Wat hebben zij gehoord in de gesprekken? Wat zijn volgens hen be­lang­rijke uit­dagingen als het gaat om communio, participatio, missio?

Synode 2021 - 2023 | Samen op weg!


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose