Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Interview met Mgr. Hendriks over de Synode

Videoserie van Katholiekleven.nl

gepubliceerd: vrijdag, 12 augustus 2022

Katho­liek­le­ven heeft zeven Neder­landse bis­schop­pen geïnter­viewd over de synodale Kerk. Deze inter­views ver­schij­nen in de maan­den juli en au­gus­tus op de web­si­te en de social media kanalen van Katho­liek­le­ven. Bekijk de video met het inter­view met Mgr. Hendriks.

Samen­vat­ting

Synodaal kerk-zijn gaat volgens Mgr. Hendriks van Haar­lem-Am­ster­dam om het ont­van­gen van de Heilige Geest, zodat gelo­vi­gen in de kracht van de Geest kunnen meedoen en hun bijdrage leveren aan de opbouw van de Kerk.

In de gesprekken die in zijn bisdom gehou­den zijn in het kader van de synode, blijkt dat het in Neder­land de afgelopen zes­tig jaar veel aan geloofs­vor­ming heeft ontbroken. “En dan kom je heel gauw terecht in dis­cus­sies voor of tegen; vrouwen in het ambt of rond thema’s zoals die in de maat­schap­pij spelen.

Terwijl het eigen­lijk juist zou moeten gaan over: Hoe kijk je er tegenaan vanuit je geloof? Wat heeft de Heilige Geest je hierin te zeggen?” Waar het gaat om ge­meen­schap, deelname en missie kunnen onder­de­len van zijn bisdom nog aan­ge­scherpt wor­den. “Hoe kunnen we contact krijgen met de mensen van onze tijd? Dat is een heel be­lang­rijke vraag.”

De bis­schop verge­lijkt ver­schil­lende gene­ra­ties in hun geloofs­be­le­ving. Beke­ring noemt hij als de absolute voor­waarde voor de toe­komst van de Kerk. “Je kunt alleen maar Kerk zijn als je begint met het verlangen om je te bekeren. Niet met een andere hou­ding, maar het verlangen om je steeds meer te vormen naar het beeld van Jezus Christus. Daar begint alles mee.”

Video


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose