Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk

Synode 2021 - 2023

gepubliceerd: donderdag, 28 juli 2022

Van ok­to­ber 2021 tot half mei 2022 werd - op verzoek van paus Fran­cis­cus - in ieder bisdom in de wereld ge­spro­ken over de toe­komst van de Kerk. Het was de eerste fase van de Synode.

Volgend jaar vin­den bij­een­komsten plaats per wereld­deel en in ok­to­ber 2023 wordt de Synode af­ge­slo­ten in Vati­caan­stad in Rome. Tegen die tijd leest u er meer over in bisdom­blad SamenKerk.

De afgelopen maan­den zijn kris kras door het bis­dom­men mensen bijeen­ge­ko­men om te spreken over de thema’s ge­meen­schap, par­ti­ci­pa­tie en zen­ding (= communio, participatio en missio). Van alle gesprekken en bij­een­komsten in pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen, door reli­gi­euzen en jon­ge­ren, zijn ver­slagen gemaakt. Deze zijn samen­ge­voegd in ons bisdom­ver­slag, waarin alle gelui­den zoveel moge­lijk zijn weerge­ge­ven.

Graag delen we hier­on­der een aantal van de be­lang­rijk­ste erva­ringen en geuite harten­kre­ten.

Ge­meen­schap en par­ti­ci­pa­tie

 • Pa­ro­chi­anen waren blij verrast door de energie van de synodale uit­wis­se­ling en vragen om dit instru­ment voor verbin­ding en nieuwe kansen tot groei te behou­den.
 • Waar ver­schil­lende kerk­plekken samen­ge­voegd wor­den, hebben pa­ro­chi­anen behoefte aan meer ge­meen­schapsop­bouw en pas­to­rale nabij­heid.
 • Jon­ge­ren hebben behoefte aan een ge­meen­schap, maar vin­den die moei­lijk in de pa­ro­chies. Het zou hen helpen als er op geloofs­ni­veau meer uit­wis­se­ling komt met de andere gene­ra­ties, met de ouderen.
 • Er is behoefte aan een actief beleid om de aanwe­zig­heid en rol van vrouwen in de Kerk te bevor­de­ren, ook in bestuur­lijke en pas­to­rale functies.
 • Rondom gevoelige on­der­wer­pen als het begin en einde van het leven (abortus en eutha­na­sie), homoen biseksuelen en trans­gen­der, ge­schei­den en her­trouwde mensen en het pries­terceli­baat is er vooral behoefte aan pas­to­rale ruimte en onder­steu­ning om op geloofs­ni­veau een per­soon­lijke zoek­tocht te kunnen (aan)gaan.

Vieren

 • Het samen vieren van de eucha­ris­tie wordt door velen gezien als het middel­punt van het ker­ke­lijke leven. De on­der­lin­ge ont­moe­ting bij de koffie na de vie­ring is voor velen even be­lang­rijk.
 • Er zijn grote verschillen tussen ouderen en jon­ge­ren, maar ook binnen gene­ra­ties, in visies op een aan­trek­ke­lijke li­tur­gie. Gelo­vi­gen vragen in het alge­meen om een goed ver­zorgde li­tur­gie met mooie muziek, ver­zorgde rituelen en een verstaan­ba­re en in­spi­re­rende ver­kon­di­ging, zodat zij geraakt wor­den en gevoed om de uit­dagingen van het dage­lijks leven aan te gaan.
 • Onze kerken inter­na­tio­naliseren, vooral in de ste­den. Dat geeft ook kansen om te leren van elkaars gewoontes, culturen en geloofs­be­le­ving.

Zending

 • Pa­ro­chi­anen willen medeverant­woor­de­lijk zijn bij het uitdragen van het geloof. Tege­lijk hebben ze behoefte aan onder­steu­ning in deze taak. Ze willen leren hun geloof te ver­die­pen en onder woor­den te brengen. Dit is nodig om aan de buiten­we­reld dui­de­lijk te maken waar wij voor staan.
 • Ac­ti­vi­teiten van de caritas zou­den meer in beeld gebracht moeten wor­den als manier om ons geloof uit te dragen.
 • Nieuwe ini­tia­tie­ven in pa­ro­chies en groepen kunnen meer ruimte krijgen. De tijd zal leren of het van de Heilige Geest is en mensen dichter bij Christus brengt.
 • Reli­gi­euzen en nieuwe ge­meen­schappen hebben ontdekt hoe ze elkaar aanvullen en ver­ster­ken. Zij willen vanuit hun cha­risma’s de pa­ro­chies en het bisdom ten dienste staan.

Dialoog

 • Pa­ro­chi­anen hebben behoefte aan een actieve com­mu­ni­ca­tie door en een harte­lijke dialoog met de bis­schop en het bisdom­bu­reau.
 • De jon­ge­ren zijn geraakt door de sporen van de polari­sa­tie in onze Kerk. Zij pleiten voor een nieuwe cultuur, waarin we leren om op een gezonde manier meningsverschillen te bespreken en op te lossen.
 • Naar buiten zou de Kerk uit­no­di­gend moeten zijn voor mensen die zoeken. We moeten in­te­res­se tonen in het leven van mensen buiten de Kerk, van hen leren en creatiever zijn in manieren om nieuwe mensen te leren kennen, bij­voor­beeld met culturele ac­ti­vi­teiten in onze kerken.
 • Men wil meer oecu­me­nische dialoog en samen­wer­king met kerken en maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties, zeker in de plaat­se­lijke context, bij­voor­beeld als het gaat om de caritas.


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
donderdag, 7 april 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 9 februari 2022Synodebijeenkomst 5 maart
donderdag, 3 februari 2022Synode 2021 - 2023
donderdag, 23 december 2021Synode 2021 - 2023
vrijdag, 19 november 2021Ganzenbord over synodaal proces
vrijdag, 29 oktober 2021Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023
donderdag, 28 oktober 2021Meepraten op bisdom-, continentaal- en wereldniveau
zondag, 24 oktober 2021Synode 2021 - 2023
zaterdag, 23 oktober 2021Synodale kerk op Kathedraal TV Video
vrijdag, 8 oktober 2021Aanvang voorbereidingstraject synode 2023
vrijdag, 17 september 2021Adsumus Sancte SpiritusBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose