Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk

Synode 2021 - 2023

gepubliceerd: donderdag, 28 juli 2022

Van ok­to­ber 2021 tot half mei 2022 werd - op verzoek van paus Fran­cis­cus - in ieder bisdom in de wereld ge­spro­ken over de toe­komst van de Kerk. Het was de eerste fase van de Synode.

Volgend jaar vin­den bij­een­komsten plaats per wereld­deel en in ok­to­ber 2023 wordt de Synode af­ge­slo­ten in Vati­caan­stad in Rome. Tegen die tijd leest u er meer over in bisdom­blad SamenKerk.

De afgelopen maan­den zijn kris kras door het bis­dom­men mensen bijeenge­ko­men om te spreken over de thema’s ge­meen­schap, par­ti­ci­pa­tie en zen­ding (= communio, participatio en missio). Van alle gesprekken en bij­een­komsten in pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen, door reli­gi­euzen en jon­ge­ren, zijn ver­slagen gemaakt. Deze zijn samen­ge­voegd in ons bisdom­ver­slag, waarin alle gelui­den zoveel moge­lijk zijn weerge­ge­ven.

Graag delen we hier­on­der een aantal van de be­lang­rijk­ste erva­ringen en geuite harten­kre­ten.

Ge­meen­schap en par­ti­ci­pa­tie

 • Pa­ro­chi­anen waren blij verrast door de energie van de synodale uit­wis­se­ling en vragen om dit instru­ment voor verbin­ding en nieuwe kansen tot groei te behou­den.
 • Waar ver­schil­lende kerk­plekken samen­ge­voegd wor­den, hebben pa­ro­chi­anen behoefte aan meer ge­meen­schapsop­bouw en pas­to­rale nabij­heid.
 • Jon­ge­ren hebben behoefte aan een ge­meen­schap, maar vin­den die moei­lijk in de pa­ro­chies. Het zou hen helpen als er op geloofs­ni­veau meer uit­wis­se­ling komt met de andere gene­ra­ties, met de ouderen.
 • Er is behoefte aan een actief beleid om de aanwe­zig­heid en rol van vrouwen in de Kerk te bevor­de­ren, ook in bestuur­lijke en pas­to­rale functies.
 • Rondom gevoelige on­der­wer­pen als het begin en einde van het leven (abortus en eutha­na­sie), homoen biseksuelen en trans­gen­der, ge­schei­den en her­trouwde mensen en het pries­terceli­baat is er vooral behoefte aan pas­to­rale ruimte en onder­steu­ning om op geloofs­ni­veau een per­soon­lijke zoek­tocht te kunnen (aan)gaan.

Vieren

 • Het samen vieren van de eucha­ris­tie wordt door velen gezien als het middel­punt van het ker­ke­lijke leven. De on­der­lin­ge ont­moe­ting bij de koffie na de vie­ring is voor velen even be­lang­rijk.
 • Er zijn grote verschillen tussen ouderen en jon­ge­ren, maar ook binnen gene­ra­ties, in visies op een aan­trek­ke­lijke li­tur­gie. Gelo­vi­gen vragen in het alge­meen om een goed ver­zorgde li­tur­gie met mooie muziek, ver­zorgde rituelen en een verstaan­ba­re en in­spi­re­rende ver­kon­di­ging, zodat zij geraakt wor­den en gevoed om de uit­dagingen van het dage­lijks leven aan te gaan.
 • Onze kerken inter­na­tio­naliseren, vooral in de ste­den. Dat geeft ook kansen om te leren van elkaars gewoontes, culturen en geloofs­be­le­ving.

Zending

 • Pa­ro­chi­anen willen medeverant­woor­de­lijk zijn bij het uitdragen van het geloof. Tege­lijk hebben ze behoefte aan onder­steu­ning in deze taak. Ze willen leren hun geloof te ver­die­pen en onder woor­den te brengen. Dit is nodig om aan de buiten­we­reld dui­de­lijk te maken waar wij voor staan.
 • Ac­ti­vi­teiten van de caritas zou­den meer in beeld gebracht moeten wor­den als manier om ons geloof uit te dragen.
 • Nieuwe ini­tia­tie­ven in pa­ro­chies en groepen kunnen meer ruimte krijgen. De tijd zal leren of het van de Heilige Geest is en mensen dichter bij Christus brengt.
 • Reli­gi­euzen en nieuwe ge­meen­schappen hebben ontdekt hoe ze elkaar aanvullen en ver­ster­ken. Zij willen vanuit hun cha­risma’s de pa­ro­chies en het bisdom ten dienste staan.

Dialoog

 • Pa­ro­chi­anen hebben behoefte aan een actieve com­mu­ni­ca­tie door en een harte­lijke dialoog met de bis­schop en het bisdom­bu­reau.
 • De jon­ge­ren zijn geraakt door de sporen van de polari­sa­tie in onze Kerk. Zij pleiten voor een nieuwe cultuur, waarin we leren om op een gezonde manier meningsverschillen te bespreken en op te lossen.
 • Naar buiten zou de Kerk uit­no­di­gend moeten zijn voor mensen die zoeken. We moeten in­te­res­se tonen in het leven van mensen buiten de Kerk, van hen leren en creatiever zijn in manieren om nieuwe mensen te leren kennen, bij­voor­beeld met culturele ac­ti­vi­teiten in onze kerken.
 • Men wil meer oecu­me­nische dialoog en samen­wer­king met kerken en maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties, zeker in de plaat­se­lijke context, bij­voor­beeld als het gaat om de caritas.

Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose