Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Synode 2021 - 2023

Bisdomblad SamenKerk editie juni

gepubliceerd: donderdag, 2 juni 2022

In ok­to­ber 2021 opende paus Fran­cis­cus de eerste fase van de bis­schop­pen­synode van 2023 over synodali­teit. Deze eerste fase vindt plaats in alle bis­dom­men over de hele wereld, ook in het onze. Volgend jaar vin­den bij­een­komsten plaats per wereld­deel en in ok­to­ber 2023 is de Synode in Vati­caan­stad in Rome.

Meer dan duizend mensen

Meer dan duizend mensen in ons bisdom namen actief deel aan synode­bij­een­komsten in pa­ro­chies of mi­gran­ten­ge­meen­schappen, in offi­cië­le overlegorganen van het bisdom, bij de reli­gi­euzen, ker­ke­lijke bewe­gingen en nieuwe ge­meen­schappen. Er waren ook vele ini­tia­tie­ven van groepen, die zich op bepaalde thema’s richtten, zoals de rol van vrouwen in de Kerk. Van alle bij­een­komsten zijn ver­slagen gemaakt van de erva­ringen en bevin­dingen. Van alle input van deze bij­een­komsten, als ook van vele brieven die het bisdom heeft ont­van­gen, wordt een ver­slag gemaakt. Hier­on­der enkele on­der­wer­pen die aan de orde kwamen.

Luis­te­ren

Het is eigen­lijk overal gelukt om een sfeer te creëren, waarin de deel­ne­mers oprecht kon­den spreken en er echt naar elkaar werd geluisterd, ook door mensen met heel ver­schil­lende visies op geloof en Kerk. Deel­ne­mers von­den dit wel­da­dig en in­spi­re­rend. Daar waar mensen gehoord wer­den in hun erva­ringen van pijn, werd dit als zeer troostend ervaren. In veel pa­ro­chies en regio’s is men van plan om het niet bij één synode­bij­een­komst te laten.

Ge­meen­schap en par­ti­ci­pa­tie

Pa­ro­chi­anen ervaren de aanwe­zig­heid van de Heilige Geest in de liefde van mensen voor hun plaat­se­lijke geloofs­ge­meen­schap, in het samen vieren en omzien naar elkaar. Daarom vragen zij om pas­to­raat van de nabij­heid: hoe klein de ge­meen­schap ook wordt, haal haar niet weg. Ook wijzen mensen op de toe­wij­ding van vele vrij­wil­li­gers aan de geloofs­ge­meen­schap op allerlei gebied en is er de hoop dat ie­der­een de kans krijgt om voor een bepaalde taak in onze Kerk ge­roe­pen te wor­den; dat ieders talent erkend wordt. Velen hiel­den een pleidooi voor een meer pas­to­rale hou­ding ten opzichte van mensen, die ge­schei­den zijn (en her­trouwd), LHBTI’s en mensen, die worstelen met keuzes rondom het begin en einde van het leven.

Vieren

15 mei: afslui­ting eerste fase

Op zon­dag­mid­dag 15 mei vond in de Haar­lemse ka­the­draal de afslui­ting plaats van deze eerste fase van de synode. Mgr. Jan Hendriks ging voor in een fees­te­lij­ke vesper­vie­ring. Tijdens de vie­ring ver­tel­den Jeroen van de Bigge­laar, pa­ro­chi­aan in Bussum, en pastoor-deken Franklin Brigitha, deken van Alkmaar, over hun bele­ving van het synodale proces. Beiden gaven aan hoe waarde­vol deze manier van spreken en luis­te­ren is voor de on­der­lin­ge band in de pa­ro­chie. Bovendien leren we om geleid door de heilige Geest samen naar de toe­komst te kijken. De bis­schop bedankte alle mensen in het bisdom, die hebben deel­ge­no­men aan de synode en hij gaf een re­flec­tie op de gesprekken die in ons bisdom hebben plaats gevon­den. De bis­schop verwees naar alle mensen, jong en ouder, die naar voren hebben gebracht wat zij be­lang­rijk vin­den voor de opbouw van de geloofs­ge­meen­schap: meer vor­ming in het geloof, in het gebed en het gees­te­lijk leven; meer ge­meen­schap en ver­bon­den­heid met elkaar; het samen vieren van de grote geheimen van ons geloof, de sacra­menten. “Daarbij hebben we elkaar nodig. Kar­di­naal Danneels zei ooit: “Een christen alleen is in gevaar”. We hebben ge­meen­schap nodig en de in­spi­ra­tie die we elkaar, ook vaak ongemerkt dóór geven”, aldus onze bis­schop. Tot slot wer­den de aanwe­zigen uit­ge­no­digd hun wens voor de Kerk en het synodaal proces op een briefje te schrijven en voorin de ka­the­draal in een schaal te leggen. De mid­dag werd in­for­meel af­ge­slo­ten met een drankje en een hapje.

Het samen vieren heeft door de corona­maat­re­ge­len de afgelopen twee jaar nogal onder druk gestaan. Hierdoor ontdekten pa­ro­chi­anen ook hoe be­lang­rijk dit voor hen is. Het samen­zijn en de on­der­lin­ge ver­bon­den­heid komen niet alleen tot uiting in de vie­rin­gen maar ook in het samen­ko­men na afloop en koffie­drin­ken. Veel ouderen maken zich zorgen dat de jon­ge­ren niet geraakt wor­den door de nu gebruikte rituelen in de eucha­ris­tie­vie­ring. Volgens hen moeten we op zoek naar andere vormen van samen vieren, die hen meer aanspreken. Jon­ge­ren die deelnamen aan de gesprekken, geven zelf aan dat zij juist het sacrale, het mysterie van groot belang vin­den om hun geloof te vieren.

Verant­woor­de­lijk­heid in zen­ding Kerk

De gedachte dat gelo­vi­gen mede verant­woor­de­lijk zijn voor de zen­ding van de Kerk is iets waar zeker de oudere pa­ro­chi­anen aan moeten wennen. Er zijn er die zich afvragen wie er op ons verhaal zit te wachten buiten de Kerk. Ook is er behoefte om meer te leren over ons geloof en hoe we erover kunnen spreken met anderen.

Dialoog

De dialoog met andere sectoren van de samen­le­ving wordt als zeer be­lang­rijk ervaren, zeker als het gaat om caritas. Denk bij­voor­beeld aan de opvang van vluch­te­lingen. De plaat­se­lijke poli­tiek en geloofs­ge­meen­schappen kunnen goed samen werken om mensen in nood op te vangen. Denk ook aan de voedsel­bank, KBO, Rode Kruis of het sociaal loket van de ge­meen­te. De samen­wer­king is ook een kans om de Kerk op een andere manier te laten zien.

 

(dit artikel verscheen in de editie van juni van bisdom­blad SamenKerk)


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
maandag, 29 april 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose