Bisdom Haarlem-Amsterdam


Synode 2021 - 2023

Samenkerk editie april

gepubliceerd: donderdag, 7 april 2022

In ok­to­ber 2021 opende paus Fran­cis­cus de eerste fase van de bis­schop­pen­synode van 2023 over synodali­teit. Deze eerste fase vindt plaats in alle bis­dom­men over de hele wereld - ook in het onze - en duurt tot au­gus­tus 2022. Volgend jaar vin­den bij­een­komsten plaats per wereld­deel en in ok­to­ber 2023 is de Synode in Vati­caan­stad in Rome.

In de afgelopen maan­den is de synode in ons bisdom goed op stoom geko­men. In alle uit­hoeken kwamen mensen bij elkaar, in grote en kleine groepen en soms online. De een kwam aarzelend binnen, de ander met hoge ver­wach­tingen. Bij vertrek is bijna ie­der­een het erover eens dat het een nieuwe erva­ring is om zo naar elkaar te luis­te­ren, dat het in­spi­re­rend en hoop­ge­vend is en dat het om een ver­volg vraagt.

In gesprek met elkaar... Bussum en Naar­den

Gespreks­lei­der: “We had­den een in­spi­re­rende bij­een­komst van twee pa­ro­chies met 37 mensen, die zich sterk betrokken voelen. Het was een uit­daging om echt naar elkaar te luis­te­ren, omdat er grote verschillen zijn in geloofs­be­le­ving, wat ook ver­band houdt met de manier waarop de zon­dagse vie­rin­gen ervaren wor­den. Ligt de nadruk op de schoon­heid van de li­tur­gie of op de verbin­ding tussen geloof en maat­schap­pe­lijke ont­wik­ke­lingen? Voelen we ons samen één kerk of beleven we dat per geloofs­ge­meen­schap? Wat is er nodig om mensen, en ook jon­ge­ren en ge­zin­nen, bij de ge­meen­schap te betrekken? Ondanks de verschillen was er aan het eind van de avond eens­ge­zind­heid bij de deel­ne­mers: dit zijn be­lang­rijke vragen en we moeten hierover vaker met elkaar spreken.”

In gesprek met elkaar... ABG-pa­ro­chie Am­ster­dam-Oost

Pastor: “Tijdens de synode­bij­een­komst bleek dat pa­ro­chi­anen veel won­den hebben opgelopen aan de Kerk. Het was mooi dat we onze erva­ringen kon­den delen. Het biedt inzicht en laat zien dat de situatie van de Kerk niet los­staat van de situatie van de maat­schap­pij. Ik hoop dat deze synode aan­lei­ding is voor de Kerk om op de uit­dagingen in te gaan, zoals het pries­terceli­baat en de positie van de vrouw in de Kerk. Mijn droom voor de pa­ro­chie: dat we niet alleen spreken over God, maar ook mét God.”

Jongere: “We had­den synode met de jon­ge­ren van onze pa­ro­chie. Het heeft mij inzicht gegeven hoe wij de Kerk laten zien in onze buurt. We zou­den mis­schien kaartjes kunnen maken om te laten zien dat hier een kerk is. De bij­een­komst heeft mij aan het denken gezet, dat wij mis­schien meer over onze kerk en geloof zou­den moeten praten tegen onze vrien­den en familie. Vooral weet ik dat er hoop is! Na de corona­cri­sis hebben we weer een kans om onze Kerk goed op te bouwen en het geloof te behou­den.”

In gesprek met elkaar... besturen­mid­dag PCI’s

PCI-bestuurslid: “Door elkaars verhalen te horen ben ik ontroerd over hoeveel hulp er vanuit de kerken gegeven wordt aan mensen. Dat geeft kracht. We hebben veel te bie­den aan mensen, die het moei­lijk hebben en ook voor mensen om vrij­wil­li­gers­werk te doen bij de Caritas en zo op een andere manier bij de Kerk betrokken te zijn. We zou­den meer bekend­heid moeten geven aan ons werk. Het werk van de Caritas vraagt wel moed. We moeten leren om niet bang te zijn en zelf ini­tia­tief te nemen en contact te leggen met mensen, die het moei­lijk hebben. Het wordt bijna altijd ge­waar­deerd. Het zou fijn zijn als er vanuit het bisdom meer onder­steu­ning komt rondom PR, finan­cieel beleid en het aandragen van concrete projecten, waar pa­ro­chies aan mee kunnen doen, zoals bij­voor­beeld Schuld­hulpmaatje.”

In gesprek met elkaar... Jon­ge­ren­plat­form

Jongere: “Het was bij­zon­der om in de synode­bij­een­komst met het jon­ge­ren­plat­form van het bisdom mooie en min­der mooie erva­ringen in de Kerk met elkaar te delen. We ontdekten dat het niet voor ie­der­een van­zelf­spre­kend is om een ge­meen­schap te hebben, waarin we regel­ma­tig andere jon­ge­ren ont­moe­ten, wat wel veel verschil maakt. We zou­den dat alle jon­ge­ren en alle mensen gunnen. Als we in een ge­meen­schap tijd nemen om elkaar echt te kennen en te leren om met verschillen om te gaan, dan is dat een mooie manier om te getuigen van ons geloof en anderen uit te nodigen om erbij te komen.”

In gesprek met elkaar... reli­gi­euzen, nieuwe ge­meen­schappen en bewe­gingen

Lid van een van de nieuwe bewe­gingen: “We hopen en bid­den en streven ernaar dat in begrip­volle dialoog de Heilige Geest nieuwe wegen mag tonen en dat er net als met het Tweede Vati­caanse Concilie een frisse wind door de Kerk mag waaien. We kunnen niet anders dan erkennen dat de Kerk die ons hier vandaag samen­brengt, de Kerk die wij nodig hebben en lief­heb­ben, ook verbeter­pun­ten heeft, en de gesprekken daarover - ook al ligt het soms gevoelig en zijn we het niet altijd met elkaar eens - mogen we niet uit de weg gaan. Daarom zijn we ook dank­baar voor een dag als vandaag waarin wij onze stem mogen laten horen en mogen luis­te­ren naar de stemmen van anderen, zodat we samen een Kerk mogen vormen die trouw is aan het evan­ge­lie van Jezus.”

 

(dit artikel stond in de april-editie van bisdom­blad SamenKerk)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 9 juli 2024Instrumentum Laboris Synode 2024
dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering PraagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose