Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Uiteenlopende resultaten Actie Kerkbalans

gepubliceerd: donderdag, 13 januari 2011

Actie KerkbalansDe in­kom­sten van de kerken over 2009 en 2010 uit de Actie Kerk­ba­lans zijn groten­deels gelijk aan die van het voor­af­gaande jaar. Wel is er een verschil tussen de Pro­tes­tantse Kerk en de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. De in­kom­sten van de Pro­tes­tantse Kerk blijven waar­schijn­lijk over 2010 gelijk, die van de Katho­lie­ke Kerk vertonen een lichte daling ten opzichte van een jaar eer­der.

Verschillen in re­sul­taten en prognoses

De cijfers over 2009 zijn gebaseerd op de de­fi­ni­tieve gegevens van alle (plaat­se­lijke) kerken. De re­sul­taten van 2010 zijn nog voorlopig en samen­ge­steld op basis van een onder­zoek onder de pen­ning­mees­ters van de plaat­se­lijke kerken.  

De re­sul­taten over 2009 geven voor de Pro­tes­tantse Kerk een stij­ging van de in­kom­sten uit Kerk­ba­lans te zien van bijna 1% ten opzichte van een jaar eer­der. De in­kom­sten van de Katho­lie­ke Kerk over 2009 zijn nagenoeg gelijk aan die van 2008. De ver­wach­tingen van het uit­ein­delijke re­sul­taat van 2010 verschillen tussen beide kerk­ge­noot­schappen. De Pro­tes­tantse Kerk lijkt over het afgelopen jaar uit te komen op een stabilise­ring van de in­kom­sten, die van de Katho­lie­ke Kerk gaan waar­schijn­lijk met een kleine 2% teruglopen. De econo­mische crisis, het stokken van de ac­ti­vi­teiten rond Kerk­ba­lans Nieuwe Stijl en, voor de

Rooms-Katho­lie­ke Kerk, de negatieve publi­ci­teit van het afgelopen jaar, zijn moge­lijke ver­kla­ringen voor de prognoses van 2010.

Kerk­ba­lans Nieuwe Stijl

Vijf jaar gele­den werd gestart met Kerk­ba­lans Nieuwe Stijl. Een traject om de Actie Kerk­ba­lans plaat­se­lijk te intensiveren. Op dit moment wordt gewerkt aan een evaluatie van de effecten van de vernieu­wingen die inder­tijd wer­den voor­ge­steld en geïmple­men­teerd. Deze evaluatie is in het eerste kwar­taal van 2011 gereed. De cijfers van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk geven al wel aan dat er nog veel po­ten­tieel is voor hogere kerkbijdragen. Dit zeker gelet op de cijfers van de Pro­tes­tantse Kerk waar de opbrengst van de actie Kerk­ba­lans al jaren veel hoger is. Ver­ster­king van Kerk­ba­lans en verho­ging van de in­kom­sten is dringend gewenst. Uit de cijfers van de Katho­lie­ke Kerk blijkt dat de totale uitgaven in 2009 ten opzichte van een jaar eer­der opnieuw zijn gestegen. Een voort­du­rende zorg zijn daarbij de uitgaven aan het on­der­houd van de monu­mentale kerk­ge­bouwen.

Kerk­ba­lans

De Actie Kerk­ba­lans is de grootste fondsen­wer­vingsactie van Neder­land. De actie is een ge­za­men­lijk ini­tia­tief van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land, de Oud-Katho­lie­ke Kerk, de Doops­ge­zinde Sociëteit en de Remonstrantse Broe­der­schap. De kerken voeren ge­za­men­lijk campagne voor Kerk­ba­lans; de opbrengsten zijn voor de lokale pa­ro­chies en ge­meen­ten. Dit jaar wordt deze actie gevoerd onder de titel ‘De kerk is van blijvende waarde’.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose