Bisdom Haarlem-Amsterdam


Aanvang voorbereidingstraject synode 2023

Communio - participatio - missio

gepubliceerd: vrijdag, 8 oktober 2021

Synode 2023Zondag 10 ok­to­ber zal paus Fran­cis­cus het synodale proces openen en een week later wordt in ieder bisdom in de wereld een dio­ce­sane fase geopend van consul­ta­tie en gesprek over de thema's van de bis­schop­pen­synode van 2023 over synodali­teit.

Eucha­ris­tie - Haar­lem - 10.00 uur

Zondag 17 ok­to­ber om 10.00 uur zal mgr. Hendriks stil staan bij de Synodale consul­ta­tie tij­dens de H. Eucha­ris­tie­vie­ring die op zon­dag­och­tend in de ka­the­drale basiliek St. Bavo te Haar­lem wordt gevierd. Deze vie­ring zal, zoals elke vie­ring daar, tevens te volgen zijn via ka­the­draal-TV (www.ka­the­draaltv.nl) en kan desgewenst ook wor­den teruggekeken.

Vespers - Am­ster­dam - 17.00 uur

Op zon­dag 17 ok­to­ber ’s mid­dags om 17.00 uur zal de ope­ning van deze fase van de synode wor­den gevierd in de Basiliek van de H. Nicolaas te Am­ster­dam met een fees­te­lij­ke gezongen vespers, waarvoor ie­der­een bij­zon­der wordt uit­ge­no­digd. De kanun­niken van het ka­the­draal kapit­tel zullen daarbij zo moge­lijk acte de presence geven en de pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten wor­den er speciaal voor uit­ge­no­digd, maar ook andere gelo­vi­gen zijn van harte welkom. Na afloop van de Vesper­vie­ring is er voor de pas­to­rale beroeps­krachten een ont­moe­ting waarover zij separaat wor­den geïn­for­meerd.

Gebeds­kaart

Gebedskaart Synode 2023Het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode reikte daarbij ook een gebed aan. Dit gebed wordt nu via de Neder­landse bis­dom­men als gebeds­kaart verspreid maar is ook be­schik­baar als download. Het bisdom stuurt een bundeltje kaarten naar alle pa­ro­chies en indien nodig kan nog wor­den bijbe­steld.

Het gebed ‘Wij staan voor U, Heilige Geest’ (‘Adsumus Sancte Spiritus’) is een oud gebed. Het wordt toege­schre­ven aan de heilige Isidorus van Sevilla (560 - 636) en is in de loop van de eeuwen vaak gebe­den bij ker­ke­lijke bij­een­komsten zoals synodes. Elke sessie van het Tweede Vati­caans Concilie begon met het gebed tot de Heilige Geest.

Het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode reikt het in ver­een­vou­digde vorm aan, zodat het goed bruik­baar is voor groepen en li­tur­gische sa­men­komsten.

Gebed

Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeen­ko­men in uw naam.

U alleen hebben wij om ons te gelei­den,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zon­daars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevor­de­ren.
Laat onwetend­heid ons niet op de ver­keerde weg brengen,
noch partij­dig­heid ons han­de­len beïn­vloe­den.

Maak dat wij in U onze een­heid vin­den,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwij­de­ren van de weg van de waar­heid
en van wat juist is.

Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werk­zaam bent,
in de ge­meen­schap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.

Amen.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 9 juli 2024Instrumentum Laboris Synode 2024
dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering PraagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose