Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Voorbereidingsdocumenten bisschoppensynode

gepubliceerd: woensdag, 8 september 2021

Op dins­dag 7 sep­tem­ber ont­vingen de Neder­landse bis­schop­pen de do­cu­menten ter voor­be­rei­ding op de bis­schop­pen­synode ‘Voor een synodale Kerk: communie, par­ti­ci­pa­tie, missie’ (2023). Het Voor­be­rei­dings­do­cu­ment en het Vademecum wer­den direct ook online ge­pu­bli­ceerd op de Vati­caanse web­si­te synod.va.

Beide uit Rome ont­van­gen do­cu­menten zullen eerst wor­den be­spro­ken in de ver­ga­de­ring van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Op weg naar de bis­schop­pen­synode in Rome speelt de eerste fase zich af in de bis­dom­men van ok­to­ber 2021 tot april 2022.

Het Vademecum, een hand­boek voor de bis­dom­men, opent met het gebed ‘Adsumus Sancte Spiritus’ (‘Wij staan voor U, Heilige Geest’). Het is het gebed waar­mee elke sessie van het Tweede Vati­caans Concilie (1962-1965) begon. Daar­mee wordt de dio­ce­sane fase na­druk­ke­lijk in het kader van gebed om de Heilige Geest geplaatst.

Het Voor­be­rei­dings­do­cu­ment geeft ach­ter­gron­den. Het bevat net als het Vademecum tien kern­the­ma’s met vragen die het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode aanreikt als uit­no­di­ging tot gesprek. De bis­schop­pen kunnen deze vragen bespreken in de dio­ce­sane gremia die er zijn en ook met spe­ci­fie­ke groepen. Niet alle thema’s hoeven aan bod te komen, geeft het Vademecum aan. De thema’s kunnen wor­den gekozen die het meest rele­vant zijn voor de lokale situatie. De tien kern­the­ma’s staan vanaf p. 21 in het Voor­be­rei­dings­do­cu­ment en vanaf p. 26 in het Vademecum.

Het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode is verant­woor­de­lijk voor de voor­be­rei­ding van de Algemene Bis­schop­pen­synode en publi­ceerde ook een logo. De do­cu­menten zullen helpen om de voor­be­rei­ding op deze synode in gang te zetten. De bis­schop­pen­synode in Rome wordt de Zestiende Gewone Algemene Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode.

Eerder al werd bekend gemaakt dat het voor­be­rei­dings­pro­ces op de synode in drie fases zal verlopen: via de bis­dom­men, naar een synodale ont­moe­ting op vijf continenten en dan de ver­ga­de­ring van bis­schop­pen uit de hele wereld in Rome.

Do­cu­menten


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
maandag, 29 april 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose