Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geen publieke vieringen op Kerstavond

In Rooms-Katholieke kerken

gepubliceerd: woensdag, 16 december 2020
Kerstnachtmis alleen online
Kerstnachtmis alleen online

De Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft op 15 de­cem­ber naar aan­lei­ding van de ind­ringende toe­spraak van minister-presi­dent Mark Rutte van maan­dag 14 de­cem­ber besloten dat in de Rooms-Katho­lie­ke kerken dit jaar op kerst­avond geen publieke vie­rin­gen, zoals de nacht­mis, zullen plaats­vin­den.

Dat betekent dat er tussen don­der­dag 24 de­cem­ber 17.00 uur en vrij­dag 25 de­cem­ber 07.00 uur in het geheel geen publieke vie­rin­gen wor­den gehou­den. Juist de vie­rin­gen op kerst­avond en in de kerst­nacht wor­den door­gaans door veel mensen bezocht. De bis­schop­pen willen in deze periode van lockdown een bewe­ging van veel mensen tege­lijk voor­ko­men.

Het besluit om op kerst­avond en in de kerst­nacht geen publieke vie­rin­gen te laten plaats­vin­den nemen de bis­schop­pen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verant­woor­de­lijk­heid geno­men voor de volksge­zond­heid en strikte maat­regelen vast­ge­legd voor de vie­rin­gen. De dag­mis­sen en andere vie­rin­gen met Kerst­mis op 25 en 26 de­cem­ber kunnen wel - zij het maximaal met het beperkte aantal van der­tig gelo­vi­gen - publiek wor­den gevierd.

Protocol blijft gel­den

Waar er in no­vem­ber nog hoop was om Kerst­mis met meer dan 30 mensen te vieren, is die hoop nu vervlogen. De bis­schop­pen zien zich met het oog op de volksge­zond­heid genood­zaakt het aantal aanwe­zigen bij een vie­ring beperkt te hou­den tot maximaal 30, exclusief be­die­naren, mede­wer­kers en zan­gers. Tijdens de vie­rin­gen gel­den alle maat­regelen en beper­kingen die al eer­der zijn vast­ge­legd in het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ont­van­gen van de Heilige Communie. De bis­schop­pen be­na­druk­ken dat er ook in de kerst­vie­ringen op Eerste en Tweede Kerst­dag geen samenzang kan plaats­vin­den en dat koorzang met maximaal vier zan­gers is toe­ge­staan, alleen in een veilige opstelling.

Buiten de periode van don­der­dag 24 de­cem­ber 17.00 uur tot vrij­dag 25 de­cem­ber 07.00 uur waarin er in het geheel geen publieke vie­rin­gen zullen zijn, blijven de vie­rin­gen dus publiek toe­gan­ke­lijk, omdat de bis­schop­pen dit als essentieel be­schou­wen: de ere­dienst en de sacra­menten bie­den mensen gees­te­lijk voedsel ter onder­steu­ning van het per­soon­lijk ge­loofs­le­ven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moei­lijke tijd.

Geen groeps­acti­vi­teiten zoals bezoek aan de kerst­stal

Verder wijzen de bis­schop­pen er op dat de kerken geen groepen mogen ont­van­gen die bij­voor­beeld de kerst­stal komen bekijken. Speciale kerst­acti­vi­teiten voor groepen in en buiten de kerk zijn niet toe­ge­staan. Ac­ti­vi­teiten buiten waarvoor de lokale over­heid expliciet toestem­ming heeft gegeven, vallen niet onder deze beper­king.

Het blijft wel moge­lijk dat pa­ro­chies de kerk openstellen om mensen de gelegen­heid te bie­den in­di­vi­dueel de kerk te bezoeken voor een moment van gebed of om een kaars op te steken. Ook kan de op een aantal plaatsen bestaande traditie om op Oudjaars­avond om 24.00 uur de kerk­klok­ken te lui­den, voort wor­den gezet om de on­der­lin­ge ver­bon­den­heid met de gelo­vi­gen in de samen­le­ving te onder­stre­pen.

Wel Kerst­mis vieren

Tenslotte roepen de bis­schop­pen nogmaals op om vooral wél Kerst­mis te vieren. De vie­rin­gen op kerst­avond en in de kerst­nacht zijn niet publiek toe­gan­ke­lijk, maar zullen wel plaats­vin­den en door vele pa­ro­chies wor­den uitgezon­den via de live stream en ook op NPO2 is via KRO-NCRV om 23.30 uur de nacht­mis te volgen. Ook andere vie­rin­gen zijn via live stream of tele­vi­sie mee te vieren. De bis­schop­pen nodigen ie­der­een daar van harte voor uit via de speciale web­si­te vierkerst­mis.nl Via die site kunnen gelo­vi­gen onder meer de eigen pa­ro­chie vin­den op in­ter­net en zien wat de moge­lijk­he­den zijn om thuis Kerst­mis mee te vieren.

Ka­the­draalTV

Uiter­aard ver­wij­zen wij ook naar de vie­rin­gen zoals te volgen op Ka­the­draalTV: de Nacht­mis door onze bis­schop Mgr. J. Hendriks, die om 20.00 uur te volgen zal zijn, en de vie­ring op Eerste Kerst­dag door Mgr. J. Punt om 10.00 uur.

Elke dag kan de vie­ring gevolgd wor­den, het gehele pro­gram­ma vindt u hier.

Links


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose