Bisdom Haarlem-Amsterdam


Geen versoepelingen met het oog op Pasen

gepubliceerd: woensdag, 24 maart 2021

De Neder­landse bis­schop­pen hebben zich naar aan­lei­ding van de recente pers­con­fe­ren­tie van het demissio­naire kabinet bera­den op de vie­rin­gen met Pasen. Daarbij hebben zij ook de recent door het CIO uit­ge­brachte route­kaart voor de kerken betrokken.

Gelet op het oplopend aantal COVID-19 besmet­tingen en in het licht van de pers­con­fe­ren­tie zien de bis­schop­pen geen ruimte voor ver­soe­pe­ling van de corona­maat­re­ge­len met Pasen.

De Rooms- Katho­lie­ke Kerk hield zich steeds al aan de nu op de route­kaart geïn­tro­du­ceerde lijn voor de situatie ‘zeer erns­tig’ en dat blijft zo. De bis­schop­pen handhaven daarom de maat­regelen en aantallen van het bestaande R.-K. protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ waar­mee zij hun lijn sinds ok­to­ber 2020 voort­zet­ten (dit betekent onder meer geen samenzang, bij voor­keur één cantor en maximaal vier zan­gers en handha­ving van alle overige maat­regelen inzake reserve­ring, hygiëne en het dragen van mondkapjes).

Avondklok vanaf 22.00 uur

De verlen­ging van de avondklok met wijzi­ging van de aan­vangs­tijd naar 22.00 uur betekent dat de aan­vangs­tij­den van de vie­rin­gen van het Paas­tri­duüm - in het bij­zon­der van de Paas­wake - zodanig wor­den ver­vroegd dat gelo­vi­gen vóór 22.00 uur thuis kunnen zijn, ook als dit betekent dat de Paas­wake daar­mee op een moment begint dat de duisternis nog niet is ingetre­den.

Vier Pasen!

De bis­schop­pen rea­li­se­ren zich dat dit jaar net als vorig jaar de vie­ring van Pasen anders dan anders zal zijn. Zij roepen op om in alle omstan­dig­he­den wel het feest van Pasen te vieren. Ze doen dit onder meer op de speciale web­si­te www.vierpasen.nl die op Aswoens­dag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Goede Week en Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

Er is hoop

“De corona­cri­sis is ingrijpend voor ons allen, in de samen­le­ving en in de Kerk. Het vraagt van ons nauw­ge­zet­heid, geduld en veer­kracht. In zijn sterven en verrijzen heeft Jezus de dood overwonnen. Daar­mee heeft het leven het laatste woord. Er is hoop. Laten we in deze tijd die offers van ons vraagt de hoop onder elkaar levend hou­den, op grond van ons geloof en in liefde tot elkaar,” aldus de Neder­landse bis­schop­pen.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoop
vrijdag, 22 januari 2021Verklaring voor gebruik tijdens avondklokBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose