Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geen versoepelingen met het oog op Pasen

gepubliceerd: woensdag, 24 maart 2021

De Neder­landse bis­schop­pen hebben zich naar aan­lei­ding van de recente pers­con­fe­ren­tie van het demissio­naire kabinet bera­den op de vie­rin­gen met Pasen. Daarbij hebben zij ook de recent door het CIO uit­ge­brachte route­kaart voor de kerken betrokken.

Gelet op het oplopend aantal COVID-19 besmet­tingen en in het licht van de pers­con­fe­ren­tie zien de bis­schop­pen geen ruimte voor ver­soe­pe­ling van de corona­maat­re­ge­len met Pasen.

De Rooms- Katho­lie­ke Kerk hield zich steeds al aan de nu op de route­kaart geïn­tro­du­ceerde lijn voor de situatie ‘zeer erns­tig’ en dat blijft zo. De bis­schop­pen handhaven daarom de maat­regelen en aantallen van het bestaande R.-K. protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ waar­mee zij hun lijn sinds ok­to­ber 2020 voort­zet­ten (dit betekent onder meer geen samenzang, bij voor­keur één cantor en maximaal vier zan­gers en handha­ving van alle overige maat­regelen inzake reserve­ring, hygiëne en het dragen van mondkapjes).

Avondklok vanaf 22.00 uur

De verlen­ging van de avondklok met wijzi­ging van de aan­vangs­tijd naar 22.00 uur betekent dat de aan­vangstij­den van de vie­rin­gen van het Paas­tri­duüm - in het bij­zon­der van de Paas­wake - zodanig wor­den ver­vroegd dat gelo­vi­gen vóór 22.00 uur thuis kunnen zijn, ook als dit betekent dat de Paas­wake daar­mee op een moment begint dat de duisternis nog niet is ingetre­den.

Vier Pasen!

De bis­schop­pen rea­li­se­ren zich dat dit jaar net als vorig jaar de vie­ring van Pasen anders dan anders zal zijn. Zij roepen op om in alle omstan­dig­he­den wel het feest van Pasen te vieren. Ze doen dit onder meer op de speciale web­si­te www.vierpasen.nl die op Aswoens­dag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Goede Week en Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

Er is hoop

“De corona­cri­sis is ingrijpend voor ons allen, in de samen­le­ving en in de Kerk. Het vraagt van ons nauw­ge­zet­heid, geduld en veer­kracht. In zijn sterven en verrijzen heeft Jezus de dood overwonnen. Daar­mee heeft het leven het laatste woord. Er is hoop. Laten we in deze tijd die offers van ons vraagt de hoop onder elkaar levend hou­den, op grond van ons geloof en in liefde tot elkaar,” aldus de Neder­landse bis­schop­pen.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoop
vrijdag, 22 januari 2021Verklaring voor gebruik tijdens avondklok
woensdag, 13 januari 2021Maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
woensdag, 16 december 2020Geen publieke vieringen op Kerstavond
woensdag, 9 december 2020Nog geen wijzingen R.-K. Kerk
dinsdag, 8 december 2020Vaccineren tegen Covid-19Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose