Bisdom Haarlem-Amsterdam


Nog geen wijzingen R.-K. Kerk

Na persconferentie kabinet op 8 december

gepubliceerd: woensdag, 9 december 2020
De liturgische kleur van de derde zondag van de Advent is roze (of paars)
De liturgische kleur van de derde zondag van de Advent is roze (of paars)

De pers­con­fe­ren­tie van het kabinet op dins­dag 8 de­cem­ber schetste een sober beeld voor Kerst­mis. De cijfers met betrek­king tot Covid-19 zijn momen­teel nog dermate on­gun­stig, dat de over­heid geen ver­soe­pe­ling van maat­regelen heeft aan­ge­kon­digd. Met de on­gun­stige cijfers in gedachten blijft voor de R.-K. Kerk de situatie voor nu ook onge­wij­zigd.

Dat betekent dus handha­ving van het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’. En ver­der geldt voorlopig niet meer dan der­tig gelo­vi­gen bij een vie­ring, exclusief be­die­naren, een dringend advies dat aanwe­zigen een mondkapje dragen dat bij voor­keur alleen tij­dens het ont­van­gen van de Heilige Communie wordt afgedaan. Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zan­gers. Dit geldt ook voor de zang door kin­de­ren en samenzang door gelo­vi­gen is niet toe­ge­staan.

Er vindt op korte termijn nog overleg plaats tussen kerken en de minister en ook de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie ver­ga­dert bin­nen­kort waarbij de (on)moge­lijk­he­den voor de vie­rin­gen met Kerst­mis wor­den be­spro­ken. De uit­komst van deze overleggen wordt zo spoe­dig moge­lijk na 15 de­cem­ber gedeeld met de pa­ro­chies.

Zondag Gaudete

Zondag 13 de­cem­ber is de derde zon­dag van de Advent, die vanouds genoemd wordt: zon­dag ‘Gaudete’ ofwel zon­dag ‘Verheugt u’. De bis­schop­pen wensen ieder toe dat ‘ondanks de omstan­dig­he­den van­wege corona de vreugde van de Heer in ons hart bewaard blijft.’ Voor deze derde zon­dag van de Advent kunt u via vierkerst­mis.nl een hand­rei­king voor het thuis meevieren van de mis down­loa­den, mocht u geen plaats kunnen reserveren in de vie­ring van uw pa­ro­chie.

Vierkerst­mis.nl

De bis­schop­pen van Neder­land hebben een speciale web­pa­gina vierkerst­mis.nl gelan­ceerd met de aanspo­ring om daad­wer­ke­lijk Kerst­mis te gaan vieren, zij het in aan­ge­paste vorm. Het gaat dan niet alleen over de deelname aan de vie­rin­gen, dat is slechts beperkt moge­lijk, maar ook om in hui­se­lijke kring aan­dacht te hebben voor Kerst­mis door gebed, catechese, het lezen van de Bijbel en deelname aan de ad­vents­ac­tie.

Ideeënplatform

Op onze bisdom­web­site staat een ver­za­me­ling ideeën uit de pa­ro­chies in de vorm van een Ideeënplatform. Er staan zeer prak­tische en bruik­ba­re ideeën tussen voor in de pa­ro­chie, maar ook voor thuis kunt u zich laten in­spi­re­ren.

Huisli­tur­gie

Ten behoeve van het thuis vieren van Kerst­mis wanneer we niet fysiek naar de kerk kunnen, heeft pastoor Paimpilil een huisli­tur­gie opge­steld waar­mee thuis, alleen of met het gezin, Kerst­mis gevierd kan wor­den. Het is een mooie hand­rei­king met gebed, bijbel­tekst, over­we­ging en zang.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose