Bisdom Haarlem-Amsterdam


Vaccineren tegen Covid-19

Wat zegt de katholieke leer?

gepubliceerd: dinsdag, 8 december 2020
foto: Angelo Esslinger / Pixabay
Vaccineren tegen Covid-19

Nu de ont­wik­ke­ling van ver­schil­lende vaccins tegen Covid-19 vor­dert, nemen de vragen rond wel of niet laten vaccineren toe. Deze vragen wor­den ook gesteld aan de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Kar­di­naal Eijk, referent voor medische ethiek namens de con­fe­ren­tie, beant­woordt een aantal van de meest gestelde vragen over dit on­der­werp. Be­lang­rijke vraag is of de referent katho­lie­ken aanraadt zich te laten vaccineren.

Mag de over­heid maat­regelen opleggen op het gebied van de ge­zond­heids­zorg zoals nu gebeurt in ver­band met het voor­ko­men van de versprei­ding van Covid-19?

Veel mensen in onze samen­le­ving ver­zet­ten zich tegen de door de over­heid opgelegde maat­regelen met een beroep op hun in­di­vi­duele vrij­heid. Puur gedacht vanuit het individu, waarin men zich­zelf centraal stelt en geneigd is anderen als toe­schou­wer te zien, geldt een over­heid die dwingende maat­regelen oplegt als een bedrei­ging. Het alge­meen wel­zijn wordt daarbij ge­mak­ke­lijk uit het oog verloren.

Als we over het alge­meen wel­zijn spreken binnen de chris­te­lijke sociale leer, dan gaat het niet over een alge­meen belang van de staat waaraan de in­di­vi­duele leden van de samen­le­ving eventueel opgeofferd kunnen of moeten wor­den. Het alge­meen wel­zijn heeft uit­ein­delijk tot doel het per­soon­lijk wel­zijn van alle leden van de samen­le­ving. Vanuit haar spe­ci­fie­ke verant­woor­de­lijk­heid mag en zelfs moet de over­heid met het oog op het alge­meen wel­zijn dwingende maat­regelen opleggen als dat nodig is om de ge­zond­heid van alle leden van de samen­le­ving te be­scher­men.

Een werkend vaccin komt steeds dich­ter­bij. Waaraan zou zo’n vaccin moeten voldoen om acceptabel te zijn?

Het corona­vi­rus kan alleen een halt wor­den toe­ge­roe­pen door middel van vaccinatie. Het wachten is echter op een vaccin dat het gewenste effect oplevert, name­lijk een afdoende afweerreactie tegen het corona­vi­rus teweeg­brengt en daardoor de gevacci­neerde persoon bescher­ming biedt tegen infectie met het corona­vi­rus. De mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis heeft wil en verstand en daardoor een zekere voor­zienig­heid evenals God, zij het in zeer beperkte mate. Dit schept een verant­woor­de­lijk­heid die hij ook waar moet maken. Het is dus ook een ethische opdracht om te zorgen dat er zo snel moge­lijk een vaccin be­schik­baar komt.

Dit vaccin moet aan een aantal voor­waar­den voldoen: het moet uiter­aard werk­zaam zijn en een infectie van het corona­vi­rus en de versprei­ding ervan daad­wer­ke­lijk voor­ko­men. Daar­naast mag het niet tot nau­we­lijks bij­wer­kingen hebben, omdat het vaccin in principe bij een heel groot aantal gezonde personen moet wor­den toegepast. Bij mensen die sowieso al meer risico lopen door het corona­vi­rus erns­tig ziek te wor­den, zou men wellicht meer risico’s mogen nemen. Maar vaccinatie heeft tot doel een groot deel van de bevol­king immuun te maken tegen een corona-infectie. Daarom mag het vaccin geen erns­tige bij­wer­kingen hebben.

Zou de over­heid mensen mogen dwingen om zich te laten vaccineren?

De over­heid kan in principe niet met een beroep op het alge­meen wel­zijn mensen dwingen om zich te laten vaccineren. De reden is dat vaccinatie een ingreep in de in­te­gri­teit van het lichaam van de men­se­lijke persoon betreft. Hier­voor moet de desbe­tref­fen­de persoon toestem­ming geven. Wat de over­heid wel mag en moet doen is de leden van de samen­le­ving zoveel moge­lijk over het vaccin en het belang van vaccinatie voorlichten met als doel zoveel moge­lijk mensen te sti­mu­leren om zich te laten inenten.

Ook kunnen mensen ertoe wor­den aan­ge­zet zich te laten vaccineren door de vaccinatie gratis te maken. De Wereldge­zond­heids­orga­ni­sa­tie vraagt een vaccinatiegraad van ruim 95%. Bij som­mi­ge infectieziekten lijkt een vaccinatiegraad van 90% ook voldoende. Hiermee wordt al een groepsimmuni­teit bereikt, die een goede bescher­ming tegen besmet­ting met het corona­vi­rus geeft voor alle leden van de samen­le­ving - ook voor degenen die zich niet hebben laten inenten. Mocht iemand die niet is ingeënt dan een coronabesmet­ting oplopen, dan kan dat in ieder geval niet lei­den tot een epidemie. Om deze reden is het tevens onno­dig mensen te dwingen zich te laten inenten.

Er komen veel vragen over de productie­wij­ze van vaccins en het gebruik daarvoor van cellijnen uit geabor­teerde foetussen. Klopt dit bezwaar en zo ja hoe hier dan mee om te gaan?

Soms wor­den inder­daad vraag­te­kens gezet bij de wijze waarop een vaccin wordt geprodu­ceerd. In een aantal gevallen wor­den hierbij cellijnen gebruikt die in de jaren ’60 van de vorige eeuw door abortus provocatus verkregen zijn. Is het gebruik van deze cellijnen niet een soort van mede­wer­king aan deze abortus, is dan de vraag.

Volgens de katho­lie­ke leer is mede­wer­king aan een op zich ver­keerde of kwade han­de­ling in het alge­meen verbo­den. Maar deze mede­wer­king kan in som­mi­ge gevallen wor­den gerecht­vaar­digd, name­lijk als degene die mede­wer­king verleent niet instemt met de kwade han­de­ling als zodanig en de han­de­ling waar­mee men mede­wer­king verleent niet nabij is aan, maar los staat van de kwade han­de­ling. Dit is het geval als de onder­zoe­kers de bewuste cellijnen gebruiken, die afkoms­tig zijn van twee, ruim een halve eeuw gele­den geabor­teerde men­se­lijke foetussen.

Voor een derge­lijke vorm van mede­wer­king aan een kwade han­de­ling is volgens de katho­lie­ke leer bovendien een naar ver­hou­ding voldoende erns­tige reden vereist. De ont­wik­ke­ling van een vaccin tegen het corona­vi­rus, dat het leven in prak­tisch alle delen van de wereld de samen­le­ving erns­tig ontwricht, is zo’n reden. (Vgl. een ver­kla­ring hierover van de Pau­se­lijke Academie voor het Leven uit 2005)

Raadt u katho­lie­ken dus aan om zich te laten vaccineren tegen Covid-19 zodra dit moge­lijk is?

Ja, in het belang van het alge­meen wel­zijn, waarbij de men­se­lijk persoon centraal staat, raad ik vaccinatie aan. Mensen zijn dan niet alleen zelf beschermd tegen het virus, maar ook hun naasten wor­den beschermd en in die zin is vaccineren ook een daad van naasten­liefde. Het bezwaar dat er kan zijn tegen het gebruik van bepaalde cellijnen die volgens een kwade han­de­ling zijn verkregen, is daarbij afgewogen tegen de erns­tige reden die er is om Covid-19 - en de ontwrichtende gevolgen daar­van voor de we­reld­wijde samen­le­ving - een halt toe te roepen.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose