Bisdom Haarlem-Amsterdam


Veelgestelde vragen over Kerstmis

Antwoorden vanuit het bisdom

gepubliceerd: donderdag, 26 november 2020

Veelgestelde vragenMet Kerst­mis in het vooruit­zicht zijn veel pa­ro­chies volop bezig met de voor­be­rei­dingen om tij­dens de feest­da­gen zo veilig en tege­lijk zo waar­dig moge­lijk te kunnen vieren. Dit levert een aantal vragen op in relatie tot het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’. De ant­woor­den wor­den hier­on­der gegeven.

Is er al iets te zeggen over het maximaal toegestane aantal kerk­gan­gers met Kerst­mis?

Daar is helaas nog niet met zeker­heid iets over te zeggen. Net als de over­heid maken de bis­schop­pen zich zorgen over de hui­dige ont­wik­ke­ling in de cijfers van Covid-19. Deze geven op dit moment nog geen aan­lei­ding tot hoop dat veel meer gelo­vi­gen dan het hui­dige aantal van 30 kunnen deel­ne­men aan de vie­rin­gen met Kerst­mis. De over­heid heeft aange­ge­ven dat rond 8 de­cem­ber bekend zal wor­den gemaakt of de algemene richt­lij­nen voor sa­men­komsten met groepen met het oog op Kerst­mis en Oud en Nieuw wel of niet versoe­peld kunnen wor­den.

De bis­schop­pen vragen daarom op dit moment aan de pa­ro­chies zich voor te berei­den op het vieren van Kerst­mis met maximaal 30 aanwe­zigen, exclusief be­die­naren, per vie­ring, maar met de moge­lijk­heid om op te schalen naar een hoger aantal als de Covid-19 cijfers daar half de­cem­ber aan­lei­ding toe geven.

De R.-K. Kerk blijft hierover in gesprek met de over­heid en houdt uiter­aard de pa­ro­chies van nieuwe ont­wik­ke­lingen op de hoogte.

Komt er ruimte voor openlucht­vie­ringen en/of her­ders­tochten en derge­lijke?

De hui­dige over­heids­regel is dat men buitenshuis met maximaal vier personen van ver­schil­lende huis­hou­dens een groep mag vormen. De lokale over­heid (ge­meen­te, vei­lig­heids­regio) kan hier­van afwijken en voor reli­gi­euze bij­een­komsten plaat­se­lijk onthef­fing op deze algemene over­heids­regel verlenen. Dit betekent dat in beginsel openlucht­vie­ringen, her­ders­tochten, pro­ces­sies en derge­lijke buiten niet plaats kunnen vin­den, tenzij de plaat­se­lijke pa­ro­chie hier­voor van haar lokale over­heid uit­druk­ke­lijk toestem­ming heeft gekregen.

Op 18 no­vem­ber heeft de over­heid nieuwe regels ge­pu­bli­ceerd over zingen. Wat betekent dit voor zingen in de R.-K. Kerk en voor koren?

Omdat een verhoogd besmet­tingsrisico door zingen niet kan wor­den uit­ge­slo­ten heeft de over­heid zingen in een groep (van twee personen of meer) vanaf 19 no­vem­ber 2020 verbo­den. Vanuit het oog­punt van gods­dienst­vrij­heid is zingen tij­dens vie­rin­gen in de kerk niet verbo­den, maar wordt aan­gera­den zeer voorzich­tig te zijn.

De regels in de R.-K. Kerk blijven onge­wij­zigd, dat betekent dat tij­dens vie­rin­gen geen samenzang plaats­vindt en zang slechts is toe­ge­staan door één cantor of enkele zan­gers, zoals in het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ is vast­ge­legd.

Oefenen door amateurkoren valt onder de algemene over­heids­regel van zingen in een groep. Amateurkoren kunnen daarom niet bij elkaar komen om te oefenen.

Per 1 de­cem­ber is een mondkapje in publieke ruimtes verplicht, maar dit geldt niet voor gebeds­hui­zen. Wat betekent dit voor de R.-K. Kerk?

Het eer­der door de bis­schop­pen gegeven dringend advies, dat aanwe­zigen een mondkapje dragen tij­dens de vie­ring, blijft gel­den. Bij voor­keur wordt het mondkapje alleen afgedaan tij­dens het ont­van­gen van de Heilige Communie.

Wat is het advies met betrek­king tot verwar­ming van de kerk­ge­bouwen?

Verwar­ming van het kerk­ge­bouw door middel van radiatoren en vloerverwar­ming is moge­lijk, ook tij­dens de ere­dienst; heteluchtverwar­ming mag alleen vóór de vie­ring aan, moet tij­dens de vie­ring wor­den uit­ge­zet en aanwe­zigen dienen altijd op tenminste drie meter afstand te blijven van de vloerroosters.

Hoeveel tijd moet er tussen twee opeen­volgende vie­rin­gen wor­den aange­hou­den?

Om het risico op besmet­tingen te minimaliseren is het dringende advies om tussen twee vie­rin­gen contactopper­vlakken goed schoon te maken en de kerk daarna te luchten/spuien. Luchten/spuien betekent dat ramen, luiken en deuren zodanig tegen­over elkaar wor­den open­ge­zet dat een flinke luchtstro­ming of - circulatie door de ruimte ont­staat. Tijdens het luchten/spuien mogen er geen mensen aanwe­zig zijn in de ruimte. Het advies is om tussen ver­schil­lende vie­rin­gen tenminste twee uur aan te hou­den om te luchten.

Hoeveel mensen mogen een uit­vaart bijwonen?

Uit­vaar­ten mogen vanaf 19 no­vem­ber door maximaal 100 personen wor­den bijgewoond. Dat geldt ook voor uit­vaar­ten in de R.-K. Kerk, mits in het kerk­ge­bouw waar de uit­vaart plaats­vindt an­der­halve meter afstand tussen de aanwe­zigen in acht kan wor­den geno­men. Voor alle andere vie­rin­gen blijft voorlopig het aantal van maximaal 30 aanwe­zigen gel­den.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose