Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe maatregelen i.v.m. corona

gepubliceerd: donderdag, 15 oktober 2020

De ont­wik­ke­ling van Covid-19 in Neder­land noopt ook onze pa­ro­chies tot het nemen van ver­gaande maat­regelen. De afgelopen weken was er nog enige hoop op maat­werk, maar de snel ver­an­de­rende situatie alsmede het feit dat ook de Neder­landse over­heid buiten de kerken sinds afgelopen dins­dag geen uit­zon­de­ringen meer toe­staat op de maximale groepsgrootte van 30 personen maken dat de ko­men­de weken dit aantal bepalend zal zijn voor onze li­tur­gische vie­rin­gen.

Het bisdom doet daarom op alle pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen een dringend beroep om hun verant­woor­de­lijk­heid te nemen en zich te hou­den aan deze maat­regelen zoals te vin­den in het com­mu­ni­qué van het Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken en de laatste aan­vul­ling bij het protocol “Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter” door de Neder­landse bis­schop­pen. Dit betekent dat bij alle li­tur­gische vie­rin­gen maximaal 30 personen aanwe­zig kunnen zijn, exclusief be­die­naren. Dit zal gel­den tenminste tot zon­dag 15 no­vem­ber.

Dit aantal geldt ook voor doopsels, eerste communie­vie­ringen, vormsels en hu­we­lij­ken aangezien het li­tur­gische vie­rin­gen betreft.

Voor het overige blijft het protocol gel­dend, inclusief de bepa­lin­gen rond koorzang wat betekent dat “enkele zan­gers” de zang kunnen ver­zorgen, het aantal is af­han­ke­lijk van factoren zoals de beschik­ba­re ruimte.

Het bisdom realiseert zich dat dit in veel pa­ro­chies weer extra inzet zal vereisen van pastores en vrij­wil­li­gers, maar ver­trouwt erop dat het belang van de maat­regelen dui­de­lijk is, hoe betreurens­waar­dig deze ook zijn. We blijven echter hoop­vol, en bid­den om kracht in deze moei­lijke tijd.

Veel­ge­stelde vragen

 1. Geldt voor uit­vaar­ten wel of niet de der­tig-personen­regel?
  De over­heid maakt voor uit­vaar­ten een uit­zon­de­ring op de maximaal der­tig-personen­regel. Pa­ro­chies kunnen deze door de over­heid toegestane uit­zon­de­ring aan­hou­den. Dat betekent bij uit­vaar­ten maximaal 100 personen binnen, maximaal 250 buiten.
 2. De bis­schop­pen spreken in hun bericht van vrij­dag 9 ok­to­ber van der­tig personen in een vie­ring, exclusief de mensen die daar een functie vervullen. Het kabinet heeft het over der­tig personen in totaal. Wat geldt nu voor de pa­ro­chies?
  Voor de pa­ro­chies geldt wat de bis­schop­pen bekend hebben gemaakt, dus maximaal der­tig gelo­vi­gen exclusief be­die­naren.
 3. Tellen kin­de­ren wel of niet mee in het aantal van der­tig?
  Ja, voor de maximale groepsgrootte in binnen­ruim­tes tellen alle kin­de­ren mee in het maximum aantal van der­tig, ook kin­de­ren tot en met 12 jaar tellen mee.
 4. Als alterna­tief voor ko­men­de Aller­zie­len­vie­ringen in kerken hebben pa­ro­chies al eer­der het idee opgevat om een korte vie­ring in de openlucht op het kerkhof te hou­den, met in het achter­hoofd dat er buiten meer mensen bij kunnen zijn. Volgens de regels van het kabinet na 13 ok­to­ber mag je buiten nog maar met vier personen bij elkaar komen. Betekent dit dat derge­lijke openlucht­vie­ringen niet moge­lijk zijn?
  De over­heidsrichtlijn voor bij­een­komsten buiten luidt inder­daad maximaal vier personen. De richt­lij­nen gel­den voor tenminste twee weken, vanaf 14 ok­to­ber. Openlucht­vie­ringen zijn in deze veer­tien dagen dus niet moge­lijk. Het CIO adviseert om tot medio no­vem­ber het gegeven advies te volgen en dat betekent tot na Aller­hei­ligen en Aller­zie­len. Het wordt daarom afgera­den om nu openlucht­vie­ringen in die dagen te plannen.
 5. Wat betekent het voor de zon­dagsplicht als ik nu niet naar een eucha­ris­tie­vie­ring in mijn pa­ro­chie kan?
  Als het u door de hui­dige corona-maat­regelen onmoge­lijk is om deel te nemen aan de mis op zon­dag, geldt dat u bent gedispenseerd van de zon­dagsplicht.
 6. Mogen zieke mensen thuis de heilige communie ont­van­gen?
  Ja dat mag, met inachtne­ming van alle regels op het gebied van afstand en hygiëne. Er gel­den bovendien de regels bij pas­to­raat en bezoek­werk in fysieke nabij­heid aan kwets­ba­re ouderen en aan mensen met vermin­derde weerstand, zoals deze in het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli 2020 zijn opgeno­men.


Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 18 oktober 2020Kerk in coronatijd
woensdag, 14 oktober 2020Woord van bemoediging van de bisschoppen Video
zaterdag, 10 oktober 2020Aanpassing corona-maatregelen
dinsdag, 6 oktober 2020Bericht naar aanleiding van gesprek met minister
zaterdag, 3 oktober 2020Dringend advies Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
donderdag, 1 oktober 2020Update corona-maatregelen
donderdag, 23 juli 2020Boekje met bijdrage mgr. Hendriks Video
vrijdag, 17 juli 2020Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
woensdag, 3 juni 2020Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd
vrijdag, 29 mei 2020Vragen en antwoorden bij de protocollen
woensdag, 27 mei 2020Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
dinsdag, 26 mei 2020Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies
maandag, 25 mei 2020Digitaal verbonden in coronatijd Video
zaterdag, 23 mei 2020Veelgestelde vragen over coronaprotocol
vrijdag, 15 mei 2020Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
woensdag, 22 april 2020Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd
vrijdag, 17 april 2020Afdeling Caritas presenteert initiatievenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose