Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe maatregelen i.v.m. corona

gepubliceerd: donderdag, 15 oktober 2020

De ont­wik­ke­ling van Covid-19 in Neder­land noopt ook onze pa­ro­chies tot het nemen van ver­gaande maat­regelen. De afgelopen weken was er nog enige hoop op maat­werk, maar de snel ver­an­de­rende situatie alsmede het feit dat ook de Neder­landse over­heid buiten de kerken sinds afgelopen dins­dag geen uit­zon­de­ringen meer toe­staat op de maximale groepsgrootte van 30 personen maken dat de ko­men­de weken dit aantal bepalend zal zijn voor onze li­tur­gische vie­rin­gen.

Het bisdom doet daarom op alle pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen een dringend beroep om hun verant­woor­de­lijk­heid te nemen en zich te hou­den aan deze maat­regelen zoals te vin­den in het com­mu­ni­qué van het Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken en de laatste aan­vul­ling bij het protocol “Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter” door de Neder­landse bis­schop­pen. Dit betekent dat bij alle li­tur­gische vie­rin­gen maximaal 30 personen aanwe­zig kunnen zijn, exclusief be­die­naren. Dit zal gel­den tenminste tot zon­dag 15 no­vem­ber.

Dit aantal geldt ook voor doopsels, eerste communie­vie­ringen, vormsels en hu­we­lij­ken aangezien het li­tur­gische vie­rin­gen betreft.

Voor het overige blijft het protocol gel­dend, inclusief de bepa­lin­gen rond koorzang wat betekent dat “enkele zan­gers” de zang kunnen ver­zorgen, het aantal is af­han­ke­lijk van factoren zoals de beschik­ba­re ruimte.

Het bisdom realiseert zich dat dit in veel pa­ro­chies weer extra inzet zal vereisen van pastores en vrij­wil­li­gers, maar ver­trouwt erop dat het belang van de maat­regelen dui­de­lijk is, hoe betreurens­waar­dig deze ook zijn. We blijven echter hoop­vol, en bid­den om kracht in deze moei­lijke tijd.

Veel­ge­stelde vragen

 1. Geldt voor uit­vaar­ten wel of niet de der­tig-personen­regel?
  De over­heid maakt voor uit­vaar­ten een uit­zon­de­ring op de maximaal der­tig-personen­regel. Pa­ro­chies kunnen deze door de over­heid toegestane uit­zon­de­ring aan­hou­den. Dat betekent bij uit­vaar­ten maximaal 100 personen binnen, maximaal 250 buiten.
 2. De bis­schop­pen spreken in hun bericht van vrij­dag 9 ok­to­ber van der­tig personen in een vie­ring, exclusief de mensen die daar een functie vervullen. Het kabinet heeft het over der­tig personen in totaal. Wat geldt nu voor de pa­ro­chies?
  Voor de pa­ro­chies geldt wat de bis­schop­pen bekend hebben gemaakt, dus maximaal der­tig gelo­vi­gen exclusief be­die­naren.
 3. Tellen kin­de­ren wel of niet mee in het aantal van der­tig?
  Ja, voor de maximale groepsgrootte in binnen­ruim­tes tellen alle kin­de­ren mee in het maximum aantal van der­tig, ook kin­de­ren tot en met 12 jaar tellen mee.
 4. Als alterna­tief voor ko­men­de Aller­zie­len­vie­ringen in kerken hebben pa­ro­chies al eer­der het idee opgevat om een korte vie­ring in de openlucht op het kerkhof te hou­den, met in het achter­hoofd dat er buiten meer mensen bij kunnen zijn. Volgens de regels van het kabinet na 13 ok­to­ber mag je buiten nog maar met vier personen bij elkaar komen. Betekent dit dat derge­lijke openlucht­vie­ringen niet moge­lijk zijn?
  De over­heidsrichtlijn voor bij­een­komsten buiten luidt inder­daad maximaal vier personen. De richt­lij­nen gel­den voor tenminste twee weken, vanaf 14 ok­to­ber. Openlucht­vie­ringen zijn in deze veer­tien dagen dus niet moge­lijk. Het CIO adviseert om tot medio no­vem­ber het gegeven advies te volgen en dat betekent tot na Aller­hei­ligen en Aller­zie­len. Het wordt daarom afgera­den om nu openlucht­vie­ringen in die dagen te plannen.
 5. Wat betekent het voor de zon­dagsplicht als ik nu niet naar een eucha­ris­tie­vie­ring in mijn pa­ro­chie kan?
  Als het u door de hui­dige corona-maat­regelen onmoge­lijk is om deel te nemen aan de mis op zon­dag, geldt dat u bent gedispenseerd van de zon­dagsplicht.
 6. Mogen zieke mensen thuis de heilige communie ont­van­gen?
  Ja dat mag, met inachtne­ming van alle regels op het gebied van afstand en hygiëne. Er gel­den bovendien de regels bij pas­to­raat en bezoek­werk in fysieke nabij­heid aan kwets­ba­re ouderen en aan mensen met vermin­derde weerstand, zoals deze in het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ van 10 juli 2020 zijn opgeno­men.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose