Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aanpassing corona-maatregelen

gepubliceerd: zaterdag, 10 oktober 2020

Vanuit het se­cre­ta­riaat van de R.-K. Kerk­pro­vin­cie bereikt ons het volgende bericht.

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week (4-8 ok­to­ber) is het aantal coronabesmet­tingen schrik­ba­rend opgelopen en heeft er meer­dere keren overleg plaats­ge­von­den met minister Grapperhaus naar aan­lei­ding van zijn oproep van maan­dag 5 ok­to­ber aan de kerken om het maximale aantal deel­ne­mers aan reli­gi­euze bij­een­komsten te beperken tot der­tig.

De bis­schop­pen delen de bezorgd­heid van de over­heid over het oplopende aantal besmet­tingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksge­zond­heid. Zij hebben vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verant­woor­de­lijk­heid geno­men en besloten de corona­maat­re­ge­len van de over­heid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maan­den hebben zij kunnen con­sta­te­ren dat het protocol goed func­tio­neert. Ker­ke­lijke bij­een­komsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmet­tingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aan­vul­lingen op het bestaande protocol nood­za­ke­lijk.

De bis­schop­pen vragen de pa­ro­chies en reli­gi­euze ge­meen­schappen zo snel als moge­lijk terug te schalen naar maximaal der­tig aanwe­zigen in de ko­men­de li­tur­gie­vie­ringen (exclusief be­die­naren en mede­wer­kers). De al bestaande maat­regel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelo­vi­gen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richt­lij­nen van de over­heid. De bis­schop­pen beseffen dat in de pa­ro­chies veel vrij­wil­li­gers betrokken zijn bij het implemen­te­ren van de maat­regelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aan­dacht eist.

Het bestaande protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ geda­teerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vie­rin­gen onverkort gel­den met de volgende aan­vul­lingen:

  • Voorlopig niet meer dan der­tig gelo­vi­gen bij een vie­ring, exclusief be­die­naren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwe­zigen een mondkapje dragen (volgens de richt­lij­nen van de over­heid) dat bij voor­keur alleen tij­dens het ont­van­gen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uit­druk­ke­lijk blijft gel­den:

  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zan­gers.
    Dit geldt ook voor de zang door kin­de­ren
  • Samenzang is niet toe­ge­staan

Verder overleg over maat­werk

De R.-K. Kerk blijft met de over­heid in gesprek. Ook in de ko­men­de week, na 11 ok­to­ber zal weer overleg plaats­vin­den met de minister. Nieuwe ont­wik­ke­lingen wor­den gemeld op de web­si­tes van de kerk­pro­vin­cie en van de ver­schil­lende bis­dom­men. De bis­schop­pen vragen ie­der­een te blijven bid­den voor de slacht­of­fers van Covid-19 en hun fami­lie­le­den, in Neder­land en we­reld­wijd. En ook voor de werkers in de ge­zond­heids­zorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet wor­den bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmet­ting hebben opgelopen.

Wat betekent dit?

We willen ons graag hou­den aan dit dringend advies en we zullen de ko­men­de week als bisdom bezien onder welke voor­waar­den meer dan 30 mensen kunnen wor­den toe­ge­la­ten bij een vie­ring.

Gezien de beperkte tijd die rest tot de vie­rin­gen van dit week­ein­de, heeft de beper­king in aantal geen gevolgen voor de vie­rin­gen op 10 en 11 ok­to­ber.

Voor het juiste gebruik van mondkapjes in grotere ruimtes ver­wij­zen we naar de web­si­te van de over­heid.

Ver­kla­ring van het CIO na het overleg met minister Grapperhaus op 9 ok­to­ber jl.

De ernst van COVID-19 vraagt aanpas­sing en maat­werk van de kerken

Vandaag heeft er een overleg plaats­ge­von­den tussen minister Grapperhaus en ver­te­gen­woor­digers van ver­schil­lende lid­kerken van het CIO. De ernst van de oplopende besmet­tingen in Neder­land is samen onder ogen gezien. Ook is ge­spro­ken over de zorgen van kerken over de sterke beper­kingen die gel­den voor ere­diensten.

Bij kerken is er een bereid­heid het aantal bezoekers in kerk­diensten substantieel af te schalen. Hierbij is het dringende advies van 5 ok­to­ber lei­dend, inclusief het dragen van mondkapjes en het beperken van zingen.

Het CIO vraagt van kerken hun verant­woor­de­lijk­heid te nemen als deel van de Neder­landse samen­le­ving en met inachtne­ming van de eigen plaat­se­lijke situatie het aantal bezoekers terug te brengen, zo moge­lijk en bij voor­keur tot het maximum van 30.

De minister sloot aan bij de dringende oproep van de minister-presi­dent aan alle Neder­lan­ders om hun gedrag aan te passen. Bij ver­der oplopende besmet­tings­cij­fers zullen nieuwe maat­regelen nodig zijn. Afge­spro­ken is dat het gesprek met de minister op korte termijn wordt voort­ge­zet over moge­lijk maat­werk bij de wijze waarop ere­diensten geor­ga­ni­seerd wor­den. Het gesprek wordt in deze samen­stel­ling woens­dag voort­ge­zet.

(bron: www.cioweb.nl/de-ernst-van-covid-19-vraagt-aanpas­sing-en-maat­werk-van-kerken)


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose