Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Update corona-maatregelen

Persconferentie 28 september

gepubliceerd: donderdag, 1 oktober 2020
foto: Videoframe YouTube
Update corona-maatregelen

Naar aan­lei­ding van de pers­con­fe­ren­tie van de Neder­landse over­heid op 28 sep­tem­ber 2020 en de daarop­volgende ont­wik­ke­lingen wordt de vraag gesteld of er gevolgen zijn voor het ker­ke­lijke protocol.

Al tij­dens de pers­con­fe­ren­tie werd door premier Rutte een uit­zon­de­ring gemaakt voor kerken, wat gezien de latere publi­ca­ties op rijksover­heid.nl betekent dat voor li­tur­gische vie­rin­gen in kerk­ge­bouwen geen beper­king geldt voor het aantal aanwe­zigen, zolang de an­der­halve meter gehand­haafd kan wor­den. Let wel: dit geldt alleen voor li­tur­gische vie­rin­gen, niet voor andersoor­tige bij­een­komsten in of bij een kerk­ge­bouw.

Mondkapjes

Sinds 30 sep­tem­ber 2020 geldt tevens het dringende advies om niet-medische mondkapjes te dragen in alle publieke binnen­ruim­tes. Hoewel kerk­ge­bouwen niet bij name wor­den genoemd, neemt het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam dit dringende advies over en verzoekt de pa­ro­chies dit onder de aan­dacht te brengen bij de kerk­gan­gers. Zoals het advies van de over­heid zelf stelt, kunnen mensen hiertoe echter niet ge­dwon­gen wor­den. Op dit moment bepaalt het advies dat het mondkapje gedragen wordt tij­dens bewe­gingen door een ruimte, wat betekent dat wanneer mensen hun plaats in de kerk hebben bereikt zij het mogen afzetten.

Ventilatie en verwar­ming

De berichten van de Neder­landse over­heid en het RIVM spreken vaker over ventilatie, in het bij­zon­der in samenhang met koorzang. De aanvullende richt­lij­nen van het RIVM hierover vindt u hier. De ver­wach­ting is dat hierover vanuit de Neder­landse Bis­schop­pen nog nadere in­for­ma­tie volgt, mede omdat nu het kou­der wordt ook de vraag wordt gesteld of een verwar­mings­sys­teem met interne luchtcirculatie veilig is. Vooralsnog is het advies wanneer bij het verwar­mings­sys­teem van de kerk sprake is van een interne luchtcirculatie deze uit te schakelen wanneer de vie­ring begint.

Kerst­mis

Veel vragen wor­den inmiddels gesteld over de moge­lijk­he­den van vie­rin­gen rond Kerst­mis. Het is dui­de­lijk dat nu nog niet te overzien is hoe de situatie be­tref­fen­de corona zal zijn tegen het einde van het jaar. Het protocol van de Neder­landse Bis­schop­pen voorziet op dit moment dat maximaal één vie­ring per dag­deel kan plaats­vin­den, zodat de kerk voldoende geven­ti­leerd en indien nodig gereinigd kan wor­den. Dat zou betekenen dat slechts één Nacht­mis moge­lijk is. De ver­wach­ting is echter wel dat hierover vanuit de Neder­landse Bis­schop­pen nog aanvullende in­for­ma­tie zal volgen, maar voor nu doet het bisdom een dringend beroep op pa­ro­chies om de vie­rin­gen rond Kerst­mis nog niet de­fi­ni­tief te plannen en zeker niet als zodanig bekend te maken. Dat maakt aanpas­singen immers moei­lijk. Moge­lijk zal wor­den bepaald dat een bepaalde tijds­pe­rio­de in acht geno­men moet wor­den tussen vie­rin­gen, wat gelegen­heid geeft om de kerk voldoende te ventileren en wellicht de kerk­banken te reinigen.

Dit alles is echter nog ondui­de­lijk, we vragen daarvoor van pa­ro­chies enig geduld.

Protocollen

De protocollen “Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter” d.d. 10 juli 2020 zijn nog altijd gel­dend:

Tenslotte wijzen we op de gewone adviezen en voor­schriften van over­heid en RIVM, die gevolgd dienen te wor­den.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose