Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Veelgestelde vragen aanmelding en reservering

Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter

gepubliceerd: vrijdag, 17 juli 2020

Veelgestelde vragenOp 10 juli is een nieuwe versie van het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ ge­pu­bli­ceerd. Pa­ro­chies zijn daar­mee aan het werk gegaan en hebben aanvullend enkele vragen gesteld met betrek­king tot aanmel­ding en reserve­ring. Deze wor­den hier­on­der beant­woord.

1) Moeten namen of contactge­ge­vens geregistreerd wor­den bij aanmel­ding aan de deur?

Dit mag wel, maar het is niet verplicht. Aanmel­den bij de deur is nodig om het aantal aanwe­zigen te kunnen tellen, om de ge­zond­heids­vraag te kunnen stellen (‘check­ge­sprek’) en om mensen te wijzen waar ze kunnen zitten. Maar een pa­ro­chie is niet verplicht om contactge­ge­vens bij te hou­den, ook niet voor een eventueel GGD- contact­on­der­zoek.

Legt de pa­ro­chie bij aanmel­ding toch per­soons­ge­ge­vens vast?
Lees dan ook vragen 3 en 4.

2) Moeten namen of contactge­ge­vens geregistreerd wor­den bij reserve­ring vooraf?

Reserveren vooraf is nodig als meer dan 100 personen wor­den verwacht of meer personen wor­den verwacht dan de maximale capaci­teit. Maar ook dan is, net als bij aanmel­ding aan de deur, het noteren van namen of contactge­ge­vens niet verplicht. Het mág wel bij­voor­beeld omdat de pa­ro­chie voor het begin van de vie­ring wil verifiëren of degene die wil deel­ne­men tevoren heeft ge­re­ser­veerd. Een andere reden om namen te noteren kan zijn dat voor een vie­ring op een bepaald tijdstip meer belang­stel­len­den zijn dan beschik­ba­re plaatsen. In dat geval kan het bij­hou­den van een namen­lijst helpen bij het opstellen van een wacht­lijst voor een volgende vie­ring en bij een eer­lijke ver­de­ling van de beschik­ba­re plaatsen. Legt de pa­ro­chie bij reserve­ring per­soons­ge­ge­vens vast? Lees dan ook vraag 3 en 4.

3) Als een pa­ro­chie per­soons­ge­ge­vens heeft vast­ge­legd bij aanmel­ding of reserve­ring hoe lang mogen deze dan wor­den bewaard?

Dat hangt af van de reden waarom de pa­ro­chie de gegevens heeft vast­ge­legd. Als gegevens van aanwe­zigen wor­den bijge­hou­den om te verifiëren dat de aanwe­zigen tevoren hebben ge­re­ser­veerd , vernie­tig dan de lijst met gegevens na afloop van de vie­ring (maximaal 1 week na de vie­ring).

Als gegevens van aanwe­zigen wor­den bijge­hou­den met het oog op een eer­lijke ver­de­ling van beschik­ba­re plaatsen bij vie­rin­gen waarvoor meer belang­stel­len­den zijn dan beschik­ba­re plaatsen, kan een maximale bewaar­ter­mijn van 4 weken wor­den aange­hou­den.

4) Als de pa­ro­chie bij reserve­ring of aanmel­ding wél namen heeft geno­teerd en binnen de bewaar­ter­mijn wordt bena­derd voor een GGD-contact­on­der­zoek naar aan­lei­ding van een besmet­ting, hoe moet dan wor­den gehandeld?

Ga te allen tijde zorg­vul­dig om met alle per­soons­ge­ge­vens die de pa­ro­chie tot haar beschik­king krijgt. In ver­band met de privacy mogen nooit gegevens van een namen­lijst van een vie­ring zomaar aan de GGD of andere der­den wor­den verstrekt zon­der toestem­ming van degenen die op de namen­lijst voor­ko­men.

Als aan de pa­ro­chie een geval van besmet­ting wordt gemeld van iemand die bij een vie­ring aanwe­zig is geweest, mag dit alleen met toestem­ming van de besmette persoon wor­den doorge­ge­ven aan de andere personen die bij de vie­ring aanwe­zig zijn geweest.

De gegevens van die andere personen mogen ook alleen met hun toestem­ming wor­den doorge­ge­ven aan de GGD.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose