Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vragen en antwoorden bij de protocollen

Vragenlijst van vrijdag 29 mei

gepubliceerd: vrijdag, 29 mei 2020

Vragen en antwoorden bij de protocollenOp 20 mei hebben de Neder­landse R.-K. bis­schop­pen in ge­za­men­lijk­heid het protocol voor het vieren vanaf 1 juni vast­ge­steld en verspreid. De pa­ro­chies zijn er daarna mee aan het werk gegaan om zich voor te berei­den op de nieuwe situatie voor het ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter. De voor­be­rei­ding leverde ook deze vragen­lijst op van 29 mei 2020.

Tot hoe lang is het protocol gel­dig?

Het protocol is tot nader order van kracht. Wanneer er wijzi­gingen zijn, wor­den deze direct bekend gemaakt. Dit geldt als er stappen vooruit kunnen wor­den gezet, maar ook wanneer er stappen terug moeten wor­den gedaan in ver­band met het corona­vi­rus.

Vieren met der­tig personen, is dat inclusief of exclusief be­die­naren?

Vrij­dag­mid­dag 29 mei is bekend gemaakt dat het maximum van der­tig deel­ne­mers exclusief be­die­naren is. Zie ook dit com­mu­ni­qué op de site van de Rijksover­heid. Als er vanaf 1 juli hon­derd mensen aanwe­zig mogen zijn bij een vie­ring, is dat ook exclusief be­die­naren.

Overigens is het goed om te weten dat de kerken voort­du­rend in gesprek zijn met de Minister van Justitie en Vei­lig­heid, die ook de Minister van Eredienst is, via het Inter­ker­ke­lijke Contact In Over­heids­zaken (CIO). In dit overleg wor­den dit soort kwesties be­spro­ken en het CIO komt daarin op voor het belang van alle kerk­ge­noot­schappen, waar­on­der de Rooms-Katho­lie­ke Kerk.

Waarom moet de doop wor­den uit­ge­steld? Dit is toch een heils­nood­za­ke­lijk sacra­ment?

De doop van baby’s en vol­was­se­nen in goede ge­zond­heid wordt uit­ge­steld totdat deze veilig kan plaats­vin­den. Bij levens­ge­vaar kan altijd de nood­doop wor­den toege­diend. Omdat het doopsel een heils­nood­za­ke­lijk sacra­ment is en er momenteel geen zicht is op wanneer het gevaar van besmet­ting voorbij is, kan toch besloten wor­den tot het dopen, omdat men het kind niet voor lange tijd de genade van het doopsel wil ont­hou­den. Als dat besluit door de ouders in geweten en met instem­ming van de be­die­naar geno­men is, dan moet het doopsel zo veilig moge­lijk wor­den toege­diend, dat wil zeggen met inachtne­ming van alle vei­lig­heids­maat­re­ge­len (aanwe­zigen zo moge­lijk beperken tot leden van het­zelfde gezin, li­tur­gische dialoog op minstens an­der­halve meter, zal­ving via geprepareerd wattenstaafje, vers water zegenen en niet bewaren enzo­voort).

Waarom mogen er geen pro­ces­sies wor­den gehou­den?

Een pro­ces­sie is verge­lijk­baar met een publiek eve­ne­ment, waarvoor een vergun­ning vereist is; deze zijn niet toe­ge­staan tot sep­tem­ber.

Waarom bij het kruis­te­ken het lichaam niet aanraken?

Het kruis­te­ken begint op het voor­hoofd. Het virus kan zich op het gehele gezicht bevin­den. Raak daarom het hoofd en voor de zeker­heid ook het lichaam niet aan als u het kruis­te­ken maakt.

Is het wel eerbie­dig om de hostie uit te reiken met een pincet of speciaal schepje?

Ja, dit is een li­tur­gisch verant­woorde en eerbie­dige manier van uitreiken. Het eucha­ris­tisch pincet heeft een be­lang­rijke rol gespeeld in de ge­schie­de­nis van de Kerk bij het voor­ko­men van besmet­ting en ge­zond­heids­pro­ble­men in tij­den van pest, lepra en epidemieën. Een li­tur­gisch geschikt pincet of speciaal schepje kan bij­voor­beeld via in­ter­net bij ver­schil­lende leveranciers in binnen- en bui­ten­land wor­den besteld.

Is uitreiken van de Heilige Communie met een doorzich­tige hand­schoen moge­lijk als alterna­tief voor de pincet?

Er is gekozen voor het eucha­ris­tisch pincet of een speciaal schepje omdat dit bestaande, li­tur­gisch passende alternatieven zijn. Dat is de doorzich­tige hand­schoen niet.

Mogen meer­dere personen Heilige Communie uitreiken?

Ja, mits aan alle vereisten van het protocol met betrek­king tot de uit­rei­king van de Heilige Communie voldaan wordt.

Hoe moet een gelo­vi­ge na ont­vangst van de hostie met zijn eigen corporale omgaan?

De gelo­vi­ge moet er op toezien dat hij of zij zorg­vul­dig met de hostie omgaat en er geen kruimels op de corporale (bij­voor­beeld een schone witte zakdoek) achter­blij­ven. Hoewel het niet te ver­wach­ten is dat een kruimel van de Heilige Hostie op de corporale achterblijft, heeft de com­mu­ni­cant als hij of zij een stukje van de Heilige Hostie waarneemt, de plicht dat eerbie­dig te nut­tigen. Aan­be­vo­len wordt om de corporale na gebruik zorg­vul­dig te wassen.

Zou het niet goed zijn om een mondmasker verplicht te stellen bij het vieren van de mis?

In overleg met des­kun­digen op het gebied van besmet­ting met het virus is besloten om een schepje of eucha­ris­tisch pincet en een hoestscherm te gebruiken bij het uitreiken van de hostie. De aanwe­zigen hou­den ver­der steeds an­der­halve meter afstand en daarom is een mondkapje niet nodig.

Het protocol lijkt alleen over eucha­ris­tie­vie­ringen te gaan. Hoe zit het met woord-en communie­vie­ringen?

U wordt aan­gera­den hierover contact op te nemen met uw bisdom. Bij alle vie­rin­gen, dus ook bij eventuele woord- en communie­vie­ringen, geldt het protocol.

Zijn openlucht­vie­ringen moge­lijk (na 1 juli)?

Hier­voor is niet één lan­de­lijk gel­dend ant­woord te geven. Hier­voor gel­den nadere ge­meen­telijke en regionale noodveror­deningen. U wordt aan­gera­den hier­voor uw lokaal gel­dende rege­lingen te raadplegen.

Mag de kin­der­woord­dienst als een aparte vie­ring wor­den beschouwd?

Wanneer de kin­de­ren deels bij de mis zijn, tellen ze mee in het maximale aantal van der­tig aanwe­zigen, of na 1 juli hon­derd aanwe­zigen. Het kan een optie zijn om de kin­de­ren apart te ont­van­gen in een eigen ruimte en dan gel­den daarvoor de regels die de over­heid stelt aan ac­ti­vi­teiten voor kin­de­ren.

Waarom moeten Eerste Heilige Communie­vie­ringen wor­den uit­ge­steld als aan de overige regels uit het protocol wordt voldaan?

Eerste Heilige Communie­vie­ringen in groeps­ver­band kunnen niet plaats­vin­den, omdat al snel meer dan der­tig mensen (ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, enzo­voorts) aanwe­zig zullen zijn. Eerste Heilige Communie­vie­ringen met enkele eerste com­mu­ni­can­ten kunnen wel plaats­vin­den mits men ver­der binnen alle normen van het protocol blijft. Men kan over­we­gen om na 1 juli successieve­lijk op meer­dere zon­da­gen in de geloofs­ge­meen­schap twee of drie com­mu­ni­can­ten uit te nodigen om hun eerste Heilige Communie te ont­van­gen.

Is het gezien de over­heids­maat­re­ge­len voor zan­gers wel veilig dat er een cantor toe­ge­staan is in bij de vie­ring?

Inmiddels wordt door vei­lig­heidsexperts aan­ge­no­men dat samenzang een verhoogd risico op versprei­ding van het corona­vi­rus geeft. Om die reden kan volgens het protocol geen volkszang en koorzang plaats­vin­den. Op dit moment vindt over de risico’s van zingen nader onder­zoek door de over­heid plaats. De ene cantor die tij­dens de vie­ring op afstand van tenminste zes meter van anderen enkele vaste gezangen voor zijn reke­ning neemt, past op dit moment binnen de maat­regelen van de over­heid. Als echter de bevin­dingen uit genoemd onder­zoek hiertoe aan­lei­ding geven, wor­den de richt­lij­nen met betrek­king tot zang door een cantor van­zelf­spre­kend aan­ge­past en aan de pa­ro­chies medege­deeld.

Dient na iedere vie­ring de kerk 'gelucht' te wor­den? Of geldt dat alleen als er twee vie­rin­gen op één dag zijn (ochtend en mid­dag)?

Ventileren is van groot belang zowel voor, tij­dens en na de vie­ring. Aangera­den wordt om te zorgen voor zoveel moge­lijk frisse lucht. Deuren en ramen moeten zoveel moge­lijk wor­den geopend om een zo groot moge­lijke ventilatie te krijgen.

Aan welke criteria moet een hoestscherm voldoen, is een facemask / gezichtsbeschermer/ spathelmook een hoestscherm?

Het gebruik van een hoestscherm geeft zicht­ba­re vei­lig­heid en laat toe dat de li­tur­gische dialoog wordt ge­spro­ken in nabij­heid. Een hoestscherm moet tege­lijk zowel be­die­naar als gelo­vi­ge royaal bescher­ming bie­den. Een facemask en derge­lijke gel­den niet als hoestscherm.

Waarom mag bij een uit­vaart de kist niet be­spren­keld wor­den met vers wij­wa­ter dat nergens voor wordt gebruikt?

Omdat in het kerk­ge­bouw wij­wa­ter toch een risico van besmet­ting mee­brengt, mocht het virus al in de lucht aanwe­zig zijn. In de openlucht is vermen­ging van wij­wa­ter met eventueel in de lucht aanwe­zig virus veel gerin­ger.

Is het reserveren verplicht, ook als er meer dan voldoende plaats in de kerk is?

Ja, er mogen maximaal der­tig mensen bij de vie­ring aanwe­zig zijn.

Moeten namen geregistreerd wor­den bij reserve­ring voor moge­lijk later contact­on­der­zoek?

Nee, de registratie is niet bedoeld voor eventueel contact­on­der­zoek, maar om zicht en controle te hou­den op het maximum aantal aanwe­zigen en om een recht­vaar­dige ver­de­ling van de plaatsen te garan­de­ren.

Wanneer het weer moge­lijk is om de Eucha­ris­tie te vieren en de Heilige Communie te ont­van­gen, kan dan wor­den gestopt met de open­stel­ling van de kerk ten behoeve van eucha­ris­ti­sche aanbid­ding?

Het verdient aanbeveling om de open­stel­ling van de kerk en de eucha­ris­ti­sche aanbid­ding voort te zetten om ook buiten de Heilige Mis de verrezen Heer centraal te stellen en uit te nodigen tot gebed.

Nawoord

De bis­schop­pen willen de pa­ro­chies en in­stel­lingen in hun diocees zo goed moge­lijk van dienst zijn met de beschik­ba­re protocollen en ook deze vragen­lijst. Deze vraag/ant­woord­lijst is moge­lijk nog niet compleet en kan indien nodig wor­den aan­ge­vuld. Wanneer u een vraag hebt, lees dan eerst nog eens het protocol om te zien of het ant­woord daar toch al niet in staat. De pa­ro­chies kunnen in spe­ci­fie­ke gevallen zelf beoor­de­len wat nodig en wijs is en voor som­mi­ge situaties zijn eer­der ook al richt­lij­nen gegeven via het eigen bisdom. Komt u er in uw pa­ro­chie echt niet uit, stel uw vraag dan eerst in het eigen bisdom. Daar helpt men u graag ver­der.

 

(bron: rkkerk.nl)
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose