Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Veelgestelde vragen over coronaprotocol

‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’

gepubliceerd: zaterdag, 23 mei 2020

Na de publi­ca­tie van het protocol ‘ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ op 20 mei, zijn er bij het Se­cre­ta­riaat Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK) meer­dere vragen binnen­ge­ko­men. Drie veel­ge­stelde vragen wor­den hier­on­der beant­woord.

1) Waarom publi­ca­tie van het protocol daags voor Hemel­vaart?

Ener­zijds was vanuit de pa­ro­chies en in­stel­lingen de druk groot om de maat­regelen snel bekend te maken. Ander­zijds hield de over­heid bij de aan­ge­kon­digde ver­soe­pe­lingen op 6 mei 2020 nog een slag om de arm voor wat betreft de datum van 1 juni. Het was uit­ein­delijk op dins­dag­avond 19 mei 2020 dat de over­heid de­fi­ni­tief aangaf de aan­ge­kon­digde ver­soe­pe­ling per 1 juni 2020 niet te gaan terugdraaien. Op woens­dag 20 mei kwamen de dio­ce­sane bis­schop­pen in ver­ga­de­ring bijeen en wer­den de voor­be­reide protocollen de­fi­ni­tief vast­ge­steld. Diezelfde avond is een begin gemaakt met het ver­sprei­den van de protocollen naar de pa­ro­chies en in­stel­lingen.

De negen dagen van Hemel­vaart op weg naar Pink­ste­ren geven ons als Kerk de gelegen­heid om ter voor­be­rei­ding van de nieuwe start in ge­za­men­lijk­heid te bid­den om de Heilige Geest, om wijs­heid en de nodige zorg­vul­dig­heid terwille van de vei­lig­heid.

De bis­schop­pen vin­den een gelei­de­lijke herstart in de kerken en in­stel­lingen be­lang­rijk. Dit biedt de tijd om vanaf 1 juni het vieren een aantal dagen in de nieuwe situatie en in ge­za­men­lijk­heid te oefenen. Vanaf zon­dag 14 juni, het hoog­feest van Sacra­ments­dag, wordt ver­vol­gens weer de Heilige Communie uit­gereikt. In de maand juni wordt gevierd met maximaal 30 aanwe­zigen en vanaf 1 juli met maximaal 100 mensen, wanneer dit ter plaatse moge­lijk is.

2) Hoe is het protocol tot stand geko­men?

De bis­schop­pen hebben in voort­du­rende afstem­ming met elkaar gewerkt aan de opstelling van het protocol. Daarbij is steeds gekeken naar concrete vragen over waar­dig en li­tur­gisch passend vieren binnen de kaders van de Katho­lie­ke Kerk, naar de bepa­lin­gen van de Neder­landse over­heid en is reke­ning gehou­den met inzichten van des­kun­digen (virologen). Daarbij is ook gekeken naar protocollen die ont­wik­keld wer­den of zijn door andere bis­schop­pen­con­fe­ren­ties en in andere lan­den.

Het opstellen van drie on­der­schei­den protocollen (gelo­vi­gen, be­die­naren, kerk­ge­bouwen) maakt dui­de­lijk dat de bis­schop­pen zien dat spe­ci­fie­ke be­trok­ken­heid en verant­woor­de­lijk­heid van allen in pa­ro­chies en in­stel­lingen cruciaal zijn bij de voort­gang van het ker­ke­lijk leven en dat er veel wordt gevraagd waar het gaat om samen­wer­king en afstem­ming ter plaatse met het oog op vei­lig­heid en de nodige zorg­vul­dig­heid.

3) Hoe kijken de bis­schop­pen nu naar de periode vanaf februari en naar de tijd die voor ons ligt?

De bis­schop­pen hebben ondervon­den hoe hef­tig deze periode van corona is en hoe intens de inzet en be­trok­ken­heid is van veel gelo­vi­gen, van pries­ters en diakens en anderen die mee­werken in het pas­to­raat en de diaconie, in pa­ro­chies en in­stel­lingen. Voor die inzet zijn ze dank­baar en ze hopen daarop ver­der te kunnen bouwen.

Het verlangen om te kunnen samen komen voor de vie­ring van de Eucha­ris­tie en de Heilige Communie te kunnen ont­van­gen is groot. Het deed en doet pijn dat dit niet kon. Ook is er teleur­stel­ling voel­baar bij geloofs­leer­lingen, bij ouders die hun kind ten doop wil­den hou­den, bij eerste com­mu­ni­can­ten en vor­me­lin­gen. Er zijn huwe­lijksstellen die besloten om hun huwe­lijks­vie­ring uit te stellen.

Schrijnend zijn de situaties waarin mensen afscheid moesten nemen van hun dier­ba­ren die stierven, dikwijls gerela­teerd aan het corona­vi­rus. Extra moei­lijk was dat een uit­ge­breide uit­vaart in kerken niet moge­lijk was. Er was een onbestemd gevoel dat men niet echt toe kwam aan rouw en verdriet.

Veel pries­ters hebben in trouw aan hun dienst­werk het vieren van de Eucha­ris­tie van dag tot dag voort­ge­zet, dikwijls ook met facili­teiten middels strea­ming. Het opdragen van de Heilige Mis, hoe­zeer ook achter gesloten deuren, is en blijft van vitaal belang voor de opbouw van de Kerk, voor de noden in Kerk en wereld.

Ook al waren publieke vie­rin­gen niet moge­lijk, in veel pa­ro­chies en in­stel­lingen bleven pries­ters, diakens, en anderen die mee­werken in het pas­to­raat en ook tal­loze vrij­wil­li­gers actief en crea­tief om in situaties van afstand en een­zaam­heid de pas­to­rale zorg en de diaconale inzet van de Kerk concreet door te zetten en zo de zen­ding van de Kerk gestalte te geven.

Samen blijven bid­den is be­lang­rijk

De ver­soe­pe­ling vanaf 1 juni 2020 betekent niet dat alle zorgen om de versprei­ding van het virus nu voorbij zijn. De bis­schop­pen hebben met elkaar de hoop uit­ge­spro­ken dat met behulp van het protocol ‘ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ goede stappen kunnen wor­den gezet in de pa­ro­chies en in­stel­lingen van de Neder­landse kerk­pro­vin­cie om li­tur­gische vie­rin­gen met actieve deelname van de gelo­vi­gen op zorg­vul­dige wijze moge­lijk te maken en dat besmet­tingen achterwege zullen blijven. Het is nog niet te zeggen hoe lang het protocol blijft gel­den. Verdere ont­wik­ke­lingen met betrek­king tot het virus zijn op dit moment niet dui­de­lijk. Zodra ver­an­de­ringen ten goede moge­lijk zijn, wor­den deze ge­com­mu­ni­ceerd. Het kan echter ook zijn dat er stappen terug gezet moeten wor­den.

De bis­schop­pen zijn blij dat er weer per­spec­tief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis, aan­vanke­lijk met 30 en hope­lijk vanaf 1 juli met 100 gelo­vi­gen. Het is be­lang­rijk om samen te blijven bid­den dat er een vaccin wordt gevon­den en we­reld­wijd een einde komt aan de pandemie.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose