Bisdom Haarlem-Amsterdam


Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni

Engelse, Spaanse en Poolse vertaling beschikbaar

gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2020
Factsheet behorende bij alle drie de protocollen
Factsheet behorende bij alle drie de protocollen

Hierbij sturen we U het protocol met de richt­lij­nen van het se­cre­ta­riaat van de kerk­pro­vin­cie voor de li­tur­gische vie­rin­gen vanaf 1 juni 2020, opge­steld zoals dat ook door andere kerk­ge­noot­schappen is gedaan of gedaan zal wor­den. Het is een eerste stap naar de ope­ning van de ker­ke­lijke vie­rin­gen voor de gelo­vi­gen, waarbij in de maand juni nog het door de bur­ger­lijke over­heid vast­ge­stelde maximum van der­tig personen geldt.

Vanaf 14 juni (Sacra­ments­dag) zal de heilige communie weer uit­gereikt kunnen wor­den, zodat er nu nog even tijd is voor de pa­ro­chies en ge­meen­schappen om de vei­lig­heids­maat­re­ge­len te implemen­te­ren.

We zijn in een bizarre tijd terecht geko­men door een klein, onzicht­baar virus. Nooit eer­der zijn de gelo­vi­gen zo’n lange periode achtereen uit­ge­slo­ten geweest van de sacra­menten. Dit is voor velen moei­lijk en pijn­lijk geweest. Met name het niet kunnen deel­ne­men aan de Eucha­ris­tie­vie­ring en aan de heilige communie was een groot gemis. We zijn daarom verheugd dat we nu een eerste stap kunnen zetten en dat hope­lijk nieuwe stappen binnen enkele weken zullen volgen.

Voor velen was de Corona­vi­rus-periode een tijd van re­flec­tie en be­zin­ning, doordat er meer rust kwam in ons bestaan en doordat allerlei vragen door de vaak pijn­lijke situaties wer­den opge­roe­pen. Het verlies van dier­ba­ren, ziekte door het virus (of door andere oor­zaken), isole­ment en een­zaam­heid brachten in het leven van veel mensen naast pijn en verdriet ook be­zin­ning op de zin van het leven met zich mee. Voor veel mensen was Corona-tijd ook een tijd van ver­die­ping. Daarom was het extra pijn­lijk dat de gelo­vi­gen de steun van de sacra­menten moesten ontberen. We hebben daarom dage­lijks tot God gebe­den en de maagd Maria aan­ge­roe­pen opdat we spoe­dig van de pandemie bevrijd zou­den wor­den.

Van harte hopen we dat deze eerste stappen gevolgd kunnen wor­den door andere en we elkaar spoe­dig weer kunnen ont­moe­ten in de kerk. Want we zijn ge­meen­schap van de Heer die samen­komt rond de vie­ring van de Eucha­ris­tie. Intussen wensen we U voor deze moei­lijke tijd alle sterkte en zegen toe.

Wij bevelen U de studie van het protocol van harte aan en hopen dat U daar­mee goede wegen kunt vin­den om li­tur­gische vie­rin­gen met deelname van de gelo­vi­gen op verant­woorde wijze moge­lijk te maken.

Met onze harte­lijke groeten en zegenwensen en ons gebed voor U allen,

+J.M. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam +J.W.M. Hendriks, bis­schop-coad­ju­tor

Richt­lij­nen vanaf 1 juni

Na een intensieve periode van voor­be­rei­ding door de Per­ma­nente Raad en in goede afstem­ming met de andere leden van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, hebben de bis­schop­pen van­mid­dag (woens­dag 20 mei 2020) ge­za­men­lijk bij­gaande richt­lij­nen (Protocol) vast­ge­steld ten behoeve van de publieke vie­rin­gen in de kerken en in­stel­lingen in de bis­dom­men van de Neder­landse kerk­pro­vin­cie.

Communie vanaf Sacra­ments­dag

Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vie­rin­gen in de kerken wor­den hervat met maximaal 30 gelo­vi­gen en met in achtne­ming van alle andere richt­lij­nen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vie­rin­gen nog niet de Heilige Communie uit­gereikt. Dat gebeurt vanaf zon­dag 14 juni 2020 wanneer in de Neder­landse kerk­pro­vin­cie het hoog­feest van Sacra­ments­dag wordt gevierd.

Protocol

Het protocol dat via de bis­dom­men naar de pa­ro­chies en in­stel­lingen wordt gestuurd, bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelo­vi­gen en geeft richt­lij­nen om in de kerken op een veilige en waar­dige wijze de li­tur­gie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de be­die­naren met betrek­king tot de uit­voe­ring van hun spe­ci­fie­ke taken in de li­tur­gie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerk­ge­bouwen met regels voor de inrich­ting en logis­tiek binnen het kerk­ge­bouw, passend bij de richt­lij­nen vanuit het RIVM en bij het eigene van de li­tur­gie.

Per­spec­tief op samen vieren

De bis­schop­pen be­na­druk­ken het belang om in de pa­ro­chies en in­stel­lingen zorg­vul­dig te werk te gaan om zo goed moge­lijk de vei­lig­heid in de kerk­ge­bouwen te kunnen waar­bor­gen. Zij zijn blij dat er weer per­spec­tief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis, aan­vanke­lijk met 30 en hope­lijk vanaf 1 juli met 100 gelo­vi­gen.

Vragen en ant­woor­den

Inmiddels zijn er twee lijsten met vragen en ant­woor­den bij de protocollen ge­pu­bli­ceerd:


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose