Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd

gepubliceerd: woensdag, 22 april 2020

De Nationale Raad voor Li­tur­gie (NRL) heeft recent een ant­woord ge­for­mu­leerd op de vraag over de aanwe­zig­heid van de H. Reserve in kerk­ge­bouwen in deze corona­tijd. Vanuit de aanname dat gedurende lan­gere tijd in ver­schil­lende kerk­ge­bouwen geen publieke of besloten li­tur­gie plaats vindt en dat het niet respect­vol is naar de eucha­ris­ti­sche Heer, wordt gevraagd hoe om te gaan met de H. Reserve.

Heilige Reserve

Na de vie­ring van de eucha­ris­tie houdt de wer­ke­lijke te­gen­woor­dig­heid van Christus onder de gedaante van brood niet op. Brood blijft wat zij in de Eucha­ris­tie­vie­ring gewor­den is: het lichaam van Christus. Zolang het geconsa­creerde brood aanwe­zig is, is de verrezen Heer aanwe­zig in het Heilig Sacra­ment. Deze over­ge­ble­ven hosties wor­den daarom met eerbied bewaard in het ta­ber­na­kel. De hosties die in het ta­ber­na­kel wor­den bewaard, wor­den ook wel Heilige Reserve genoemd.

Alge­meen

Vanuit het stand­punt van de meer volmaakte actieve deelname (ten zeerste aan­be­vo­len door het Tweede Vati­caanse Concilie, SC 55, in in de lijn van Bene­dic­tus XIV en Pius XII) geldt alge­meen dat de gelo­vi­gen in staat wor­den gesteld om in de mis de H. Hosties te kunnen nut­tigen, die in dezelfde mis geconsa­creerd zijn.1 De directe con­se­quentie van deze ker­ke­lijke lijn is dat de voorraad van de H. Reserve door­gaans vrij klein is.

Een groter aantal H. Hosties is wel nodig voor kerken waar geen eucha­ris­tie wordt gevierd, maar wel communie­vie­ringen wor­den gehou­den; maar ook daar kan de H. Reserve door­gaans beperkt blijven tot één zon­dags­vie­ring bij afwe­zig­heid van een pries­ter, omdat de diaken of gebeds­lei­der in de Neder­landse situatie ver­on­der­steld wordt wel aan de zon­dagse eucha­ris­tie deel te nemen en van­daar de H. Hosties meeneemt voor een communie­vie­ring opde zon­dag in een andere Kerk waar geen zon­dagse eucha­ris­tie­vie­ring plaats vindt.2

Criteria voor het bewaren van de H.Reserve

In de ker­ke­lijke richt­lij­nen omtrent het bewaren van de H.Reserve wordt voor­na­me­lijk uit­ge­gaan van de eet­baar­heid en het gevaar van bederf. De derde na-con­ci­liaire in­struc­tie over de eucha­ris­tie geeft aan dat het brood eet­baar moet zijn (Li­tur­gicæ Instaurationes, 1970, 5) en het canoniek recht geeft aan dat er geen gevaar van bederf mag zijn (CIC 924). Daarom moeten H.Hosties frequent wor­den vernieuwd. De frequentie is af­han­ke­lijk van de juiste samen­stel­ling en klimato­lo­gische condities, mn. voch­tig­heid en temperatuur.3

De H.Reserve ten tijde van Covid-19

In de gewone omstan­dig­he­den van Neder­landse kerken en kapellen is het gevaar voor bederf­van de Hosties heel gering, en kunnen de (kleine) hosties vrij lang bewaard wor­den. Na ca. één maand corona-regime lijkt er nog geen reden om de H.Reserve te verkleinen door ingrijpende maat­regelen. In ver­schil­lende Europese lan­den weer­klin­ken gelui­den voor een versoepeling m.b.t. publieke li­tur­gische vie­rin­gen en wordt nage­dacht over moge­lijk­he­den om gelo­vi­gen toch te laten com­mu­ni­ce­ren met inachtne­ming van de vereiste maat­regelen van afstand en hygiëne.Wanneer het hui­dig strikte verbod op publieke vie­rin­gen nog maan­den zal aan­hou­den, kan overwogen wor­den dat de geconsa­creerde hosties door de celebrerende pries­ters gedurendeeen aantal eucha­ris­tie­vie­ringen wor­den genut­tigd na de nutti­ging van de in dezelfde mis geconsa­creerde Hostie.4

_____________

  1. Deze lijn wordt door­ge­zet in na-con­ci­liaire do­cu­menten, bijv. in de Voor­schriften over het bewaren van de H. Reserve van 1965 (Ritus Servandus van 27 jan. 1965, nr. 7), in Eucha­risticum Mysterium van 25 mei 1967, nr. 31, in de Institutio Generalis van het Romeins Missaal, IGMR 85, in Re­demp­to­ris Sacra­mentum (2004) 89. Ook voor de oecumene heeft deze volmaakte actieve deelname een groot belang, zie bijv. Con­gre­ga­tie voor de Oosterse Kerken, In­struc­tie over de toepas­sing van de li­tur­gische voor­schriften van het Canoniek wet­boek van de oosterse Kerken , 1996, nr. 61 (Li­tur­gische Do­cu­men­ta­tie, dl. 14, Den Bosch, 2017, p. 65-66).
  2. Zie: Meewerken in het pas­to­raat, 6.1.4 (Spiri­tua­li­teit en ver­bon­den­heid met de kerk). Zie ook: Christi Ecclesia, 47 (Li­tur­gische Hand­rei­king, dl. 3, Den Bosch, 2018, nr. 47, p. 59-60).
  3. Zie bijv. Instructio de quibus vitandis et obser­vandis circa SS.mam Eucha­ristiam, 26 maart 1929: “Ab humido vel a nimio rigido aëre sint defensa: humore siquidem exstante, facile hostiae marcescunt, algore autem friabiles fiunt”:
  4. Een begraven of doen verzinken van H. Hosties gaat in tegen de waar­dig­heid van het H.Sacra­ment en is geenszins nodig. De partikels in het sacrarium met water vermengd neerlaten is eer­der van toepas­sing wanneer een zieke na het com­mu­ni­ce­ren moet braken.


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 23 juli 2020Boekje met bijdrage mgr. Hendriks Video
vrijdag, 17 juli 2020Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
woensdag, 3 juni 2020Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd
vrijdag, 29 mei 2020Vragen en antwoorden bij de protocollen
woensdag, 27 mei 2020Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
dinsdag, 26 mei 2020Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies
maandag, 25 mei 2020Digitaal verbonden in coronatijd Video
zaterdag, 23 mei 2020Veelgestelde vragen over coronaprotocol
vrijdag, 15 mei 2020Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
vrijdag, 17 april 2020Afdeling Caritas presenteert initiatieven
woensdag, 15 april 2020Haarlemse bisschoppen betuigen steun aan Aartsbisschop New York
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
vrijdag, 10 april 2020Bisschoppen bemoedigen werkers in het pastoraat
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
woensdag, 8 april 2020Chrismamis live te volgen via YouTube
zaterdag, 28 maart 2020Tekst van de overweging door paus Franciscus
vrijdag, 27 maart 2020Gebed en zegen Urbi et OrbiBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose