Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd

gepubliceerd: woensdag, 22 april 2020

De Natio­nale Raad voor Li­tur­gie (NRL) heeft recent een ant­woord ge­for­mu­leerd op de vraag over de aanwe­zig­heid van de H. Reserve in kerk­ge­bouwen in deze corona­tijd. Vanuit de aanname dat gedurende lan­gere tijd in ver­schil­lende kerk­ge­bouwen geen publieke of besloten li­tur­gie plaats vindt en dat het niet respect­vol is naar de eucha­ris­ti­sche Heer, wordt gevraagd hoe om te gaan met de H. Reserve.

Heilige Reserve

Na de vie­ring van de eucha­ris­tie houdt de wer­ke­lijke te­gen­woor­dig­heid van Christus onder de gedaante van brood niet op. Brood blijft wat zij in de Eucha­ris­tie­vie­ring gewor­den is: het lichaam van Christus. Zolang het geconsa­creerde brood aanwe­zig is, is de verrezen Heer aanwe­zig in het Heilig Sacra­ment. Deze over­ge­ble­ven hosties wor­den daarom met eerbied bewaard in het ta­ber­na­kel. De hosties die in het ta­ber­na­kel wor­den bewaard, wor­den ook wel Heilige Reserve genoemd.

Alge­meen

Vanuit het stand­punt van de meer volmaakte actieve deelname (ten zeerste aan­be­vo­len door het Tweede Vati­caanse Concilie, SC 55, in in de lijn van Bene­dic­tus XIV en Pius XII) geldt alge­meen dat de gelo­vi­gen in staat wor­den gesteld om in de mis de H. Hosties te kunnen nut­tigen, die in dezelfde mis geconsa­creerd zijn.1 De directe con­se­quentie van deze ker­ke­lijke lijn is dat de voorraad van de H. Reserve door­gaans vrij klein is.

Een groter aantal H. Hosties is wel nodig voor kerken waar geen eucha­ris­tie wordt gevierd, maar wel communie­vie­ringen wor­den gehou­den; maar ook daar kan de H. Reserve door­gaans beperkt blijven tot één zon­dags­vie­ring bij afwe­zig­heid van een pries­ter, omdat de diaken of gebeds­lei­der in de Neder­landse situatie ver­on­der­steld wordt wel aan de zon­dagse eucha­ris­tie deel te nemen en van­daar de H. Hosties meeneemt voor een communie­vie­ring opde zon­dag in een andere Kerk waar geen zon­dagse eucha­ris­tie­vie­ring plaats vindt.2

Criteria voor het bewaren van de H.Reserve

In de ker­ke­lijke richt­lij­nen omtrent het bewaren van de H.Reserve wordt voor­na­me­lijk uit­ge­gaan van de eet­baar­heid en het gevaar van bederf. De derde na-con­ci­liaire in­struc­tie over de eucha­ris­tie geeft aan dat het brood eet­baar moet zijn (Li­tur­gicæ Instaurationes, 1970, 5) en het canoniek recht geeft aan dat er geen gevaar van bederf mag zijn (CIC 924). Daarom moeten H.Hosties frequent wor­den vernieuwd. De frequentie is af­han­ke­lijk van de juiste samen­stel­ling en klimato­lo­gische condities, mn. voch­tig­heid en temperatuur.3

De H.Reserve ten tijde van Covid-19

In de gewone omstan­dig­he­den van Neder­landse kerken en kapellen is het gevaar voor bederf­van de Hosties heel gering, en kunnen de (kleine) hosties vrij lang bewaard wor­den. Na ca. één maand corona-regime lijkt er nog geen reden om de H.Reserve te verkleinen door ingrijpende maat­regelen. In ver­schil­lende Europese lan­den weer­klin­ken gelui­den voor een ver­soe­pe­ling m.b.t. publieke li­tur­gische vie­rin­gen en wordt nage­dacht over moge­lijk­he­den om gelo­vi­gen toch te laten com­mu­ni­ce­ren met inachtne­ming van de vereiste maat­regelen van afstand en hygiëne.Wanneer het hui­dig strikte verbod op publieke vie­rin­gen nog maan­den zal aan­hou­den, kan overwogen wor­den dat de geconsa­creerde hosties door de celebrerende pries­ters gedurendeeen aantal eucha­ris­tie­vie­ringen wor­den genut­tigd na de nutti­ging van de in dezelfde mis geconsa­creerde Hostie.4

_____________

  1. Deze lijn wordt door­ge­zet in na-con­ci­liaire do­cu­menten, bijv. in de Voor­schriften over het bewaren van de H. Reserve van 1965 (Ritus Servandus van 27 jan. 1965, nr. 7), in Eucha­risticum Mysterium van 25 mei 1967, nr. 31, in de Institutio Generalis van het Romeins Missaal, IGMR 85, in Re­demp­to­ris Sacra­mentum (2004) 89. Ook voor de oecumene heeft deze volmaakte actieve deelname een groot belang, zie bijv. Con­gre­ga­tie voor de Oosterse Kerken, In­struc­tie over de toepas­sing van de li­tur­gische voor­schriften van het Canoniek wet­boek van de oosterse Kerken , 1996, nr. 61 (Li­tur­gische Do­cu­men­ta­tie, dl. 14, Den Bosch, 2017, p. 65-66).
  2. Zie: Meewerken in het pas­to­raat, 6.1.4 (Spiri­tua­li­teit en ver­bon­den­heid met de kerk). Zie ook: Christi Ecclesia, 47 (Li­tur­gische Hand­rei­king, dl. 3, Den Bosch, 2018, nr. 47, p. 59-60).
  3. Zie bijv. Instructio de quibus vitandis et obser­vandis circa SS.mam Eucha­ristiam, 26 maart 1929: “Ab humido vel a nimio rigido aëre sint defensa: humore siquidem exstante, facile hostiae marcescunt, algore autem friabiles fiunt”:
  4. Een begraven of doen verzinken van H. Hosties gaat in tegen de waar­dig­heid van het H.Sacra­ment en is geenszins nodig. De partikels in het sacrarium met water vermengd neerlaten is eer­der van toepas­sing wanneer een zieke na het com­mu­ni­ce­ren moet braken.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose