Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

We nemen onze verantwoordelijkheid serieus

Update maatregelen inzake coronavirus

gepubliceerd: donderdag, 26 maart 2020

Naar aan­lei­ding van de maat­regelen die de Rooms-Katho­lie­ke Kerk op 23 maart heeft aan­ge­kon­digd, ston­den nog enkele vragen open. Daar hebben de Neder­landse bis­schop­pen op 26 maart een besluit over geno­men, na een gesprek van de kerken met de bur­ger­lijke over­heid en in lijn met het aan­ge­scherpte Vati­caanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verant­woor­de­lijk­heid in het voor­ko­men van het ver­sprei­den van corona zeer serieus’, zeggen de bis­schop­pen.

Maat­regelen

Dat betekent dat alle op 23 maart af­ge­kon­digde maat­regelen gehandhaafd blijven en waar nodig wor­den aan­ge­scherpt, te weten:

  • Geen publieke vie­rin­gen tot en met Pink­ste­ren
  • Besloten vie­rin­gen alleen in aanwe­zig­heid van de daarvoor strikt nood­za­ke­lijke be­die­naren, zon­der de deelname van andere gelo­vi­gen, met in achtne­ming van alle strikte maat­regelen op gebied van afstand, hygiëne en ge­zond­heid. Dit betekent met ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vie­rin­gen niet kan wor­den uit­gereikt, omdat dan de voorge­schre­ven afstand van anderhalve meter niet kan wor­den gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten de heilige mis wor­den uit­gereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum (laatste heilige communie voor ster­ven­den)
  • De kerken zijn waar moge­lijk open voor gelo­vi­gen die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedsel­bank te brengen. Zij moeten alle maat­regelen van de over­heid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en ge­zond­heid
  • Voor alle pa­ro­chies geldt voor de besloten vie­rin­gen in de Paas­tijd het aan­ge­scherpte Vati­caanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. (Kijk voor een Neder­landse vertaling op rkli­tur­gie.nl). Ook voor kloosters gel­den de richt­lij­nen uit dit decreet.

Uit­vaar­ten en hu­we­lij­ken

Op de site van de rijksover­heid wor­den in ver­band met het afgelasten van sa­men­komsten uit­zon­de­ringen genoemd voor reli­gi­euze en levensbeschouwe­lijke bij­een­komsten. Zo mogen uit­vaar­ten en huwe­lijks­vie­ringen plaats vin­den in aanwe­zig­heid van maximaal 29 personen.

De bis­schop­pen hebben het volgende besloten:

  • Ker­ke­lijke uit­vaar­ten en hu­we­lij­ken wor­den zo sober en klein moge­lijk gehou­den met zo min moge­lijk aanwe­zigen. Ook hier gel­den alle strikte maat­regelen voor afstand, ge­zond­heid en hygiëne
  • De heilige communie kan bij deze vie­rin­gen niet wor­den uit­gereikt, omdat dan de voorge­schre­ven afstand van anderhalve meter niet kan wor­den gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn

‘We willen gelo­vi­gen in de risico­groepen be­scher­men’

Andere publieke vie­rin­gen dan uit­vaar­ten en huwe­lijks­vie­ringen staan de bis­schop­pen niet toe, ook al biedt de over­heid hiertoe in principe wél een moge­lijk­heid met maximaal 29 aanwe­zigen. ‘We beseffen dat dit laatste voor gelo­vi­gen moei­lijk zal zijn. Voor ons is dit ook geen ge­mak­ke­lijk besluit, maar we doen dit omdat we onze verant­woor­de­lijk­heid serieus nemen, met name ook voor onze gelo­vi­gen die tot de risico­groepen behoren. Het huis van God, de ere­dienst aan God mag geen bron van besmet­ting van mensen wor­den.”

De bis­schop­pen vragen begrip van de gelo­vi­gen en wijzen op de nood­za­ke­lijke strenge lijn van de over­heid voor alle andere typen sa­men­komsten. Ze willen ook gehoor geven aan het Vati­caanse decreet van 25 maart 2020. Ze wijzen op alle moge­lijk­he­den die er intussen zijn om vanuit eigen huis een mis te volgen en de gees­te­lij­ke communie te ont­van­gen. Ze vragen om in gebed met on­der­lin­ge barm­har­tig­heid en begrip voor elkaar verbon­den te blijven.

Mochten nieuwe maat­regelen van de over­heid reden geven om deze ker­ke­lijke maat­regelen te herover­we­gen, dan volgt ver­dere bericht­ge­ving. Pa­ro­chies kunnen met aanvullende vragen contact opnemen met het eigen bisdom.Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 18 oktober 2020Kerk in coronatijd
donderdag, 15 oktober 2020Nieuwe maatregelen i.v.m. corona
woensdag, 14 oktober 2020Woord van bemoediging van de bisschoppen Video
zaterdag, 10 oktober 2020Aanpassing corona-maatregelen
dinsdag, 6 oktober 2020Bericht naar aanleiding van gesprek met minister
zaterdag, 3 oktober 2020Dringend advies Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
donderdag, 1 oktober 2020Update corona-maatregelen
donderdag, 23 juli 2020Boekje met bijdrage mgr. Hendriks Video
vrijdag, 17 juli 2020Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
woensdag, 3 juni 2020Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd
vrijdag, 29 mei 2020Vragen en antwoorden bij de protocollen
woensdag, 27 mei 2020Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
dinsdag, 26 mei 2020Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies
maandag, 25 mei 2020Digitaal verbonden in coronatijd Video
zaterdag, 23 mei 2020Veelgestelde vragen over coronaprotocol
vrijdag, 15 mei 2020Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
woensdag, 22 april 2020Aanwezigheid H. Reserve in coronatijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose