Bisdom Haarlem-Amsterdam


We nemen onze verantwoordelijkheid serieus

Update maatregelen inzake coronavirus

gepubliceerd: donderdag, 26 maart 2020

Naar aan­lei­ding van de maat­regelen die de Rooms-Katho­lie­ke Kerk op 23 maart heeft aan­ge­kon­digd, ston­den nog enkele vragen open. Daar hebben de Neder­landse bis­schop­pen op 26 maart een besluit over geno­men, na een gesprek van de kerken met de bur­ger­lijke over­heid en in lijn met het aan­ge­scherpte Vati­caanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verant­woor­de­lijk­heid in het voor­ko­men van het ver­sprei­den van corona zeer serieus’, zeggen de bis­schop­pen.

Maat­regelen

Dat betekent dat alle op 23 maart af­ge­kon­digde maat­regelen gehand­haafd blijven en waar nodig wor­den aan­ge­scherpt, te weten:

  • Geen publieke vie­rin­gen tot en met Pink­ste­ren
  • Besloten vie­rin­gen alleen in aanwe­zig­heid van de daarvoor strikt nood­za­ke­lijke be­die­naren, zon­der de deelname van andere gelo­vi­gen, met in achtne­ming van alle strikte maat­regelen op gebied van afstand, hygiëne en ge­zond­heid. Dit betekent met ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vie­rin­gen niet kan wor­den uit­gereikt, omdat dan de voorge­schre­ven afstand van an­der­halve meter niet kan wor­den gehand­haafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten de heilige mis wor­den uit­gereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum (laatste heilige communie voor ster­ven­den)
  • De kerken zijn waar moge­lijk open voor gelo­vi­gen die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedsel­bank te brengen. Zij moeten alle maat­regelen van de over­heid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en ge­zond­heid
  • Voor alle pa­ro­chies geldt voor de besloten vie­rin­gen in de Paas­tijd het aan­ge­scherpte Vati­caanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. (Kijk voor een Neder­landse vertaling op rkli­tur­gie.nl). Ook voor kloosters gel­den de richt­lij­nen uit dit decreet.

Uit­vaar­ten en hu­we­lij­ken

Op de site van de rijksover­heid wor­den in ver­band met het afgelasten van sa­men­komsten uit­zon­de­ringen genoemd voor reli­gi­euze en levensbeschouwe­lijke bij­een­komsten. Zo mogen uit­vaar­ten en huwe­lijks­vie­ringen plaats vin­den in aanwe­zig­heid van maximaal 29 personen.

De bis­schop­pen hebben het volgende besloten:

  • Ker­ke­lijke uit­vaar­ten en hu­we­lij­ken wor­den zo sober en klein moge­lijk gehou­den met zo min moge­lijk aanwe­zigen. Ook hier gel­den alle strikte maat­regelen voor afstand, ge­zond­heid en hygiëne
  • De heilige communie kan bij deze vie­rin­gen niet wor­den uit­gereikt, omdat dan de voorge­schre­ven afstand van an­der­halve meter niet kan wor­den gehand­haafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn

‘We willen gelo­vi­gen in de risico­groepen be­scher­men’

Andere publieke vie­rin­gen dan uit­vaar­ten en huwe­lijks­vie­ringen staan de bis­schop­pen niet toe, ook al biedt de over­heid hiertoe in principe wél een moge­lijk­heid met maximaal 29 aanwe­zigen. ‘We beseffen dat dit laatste voor gelo­vi­gen moei­lijk zal zijn. Voor ons is dit ook geen ge­mak­ke­lijk besluit, maar we doen dit omdat we onze verant­woor­de­lijk­heid serieus nemen, met name ook voor onze gelo­vi­gen die tot de risico­groepen behoren. Het huis van God, de ere­dienst aan God mag geen bron van besmet­ting van mensen wor­den.”

De bis­schop­pen vragen begrip van de gelo­vi­gen en wijzen op de nood­za­ke­lijke strenge lijn van de over­heid voor alle andere typen sa­men­komsten. Ze willen ook gehoor geven aan het Vati­caanse decreet van 25 maart 2020. Ze wijzen op alle moge­lijk­he­den die er intussen zijn om vanuit eigen huis een mis te volgen en de gees­te­lij­ke communie te ont­van­gen. Ze vragen om in gebed met on­der­lin­ge barm­har­tig­heid en begrip voor elkaar verbon­den te blijven.

Mochten nieuwe maat­regelen van de over­heid reden geven om deze ker­ke­lijke maat­regelen te herover­we­gen, dan volgt ver­dere bericht­ge­ving. Pa­ro­chies kunnen met aanvullende vragen contact opnemen met het eigen bisdom.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose