Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paus roept op tot gebed

Gebed in plaats van angst

gepubliceerd: maandag, 23 maart 2020

Aan het einde van zijn toe­spraak bij het Angelus-gebed, riep paus Fran­cis­cus zon­dag 22 maart alle chris­te­nen op om zich dage­lijks te verenigen in gebed, in ant­woord op de we­reld­wijde drei­ging van het corona­vi­rus.

Woens­dag 25 maart 12.00 uur - Onze Vader

Heel bij­zon­der vraagt de paus om woens­dag 25 maart, wanneer het hoog­feest van de Aan­kon­di­ging van de Heer (Maria Bood­schap), wordt gevierd, op het mid­daguur in ge­za­men­lijk­heid het Onze Vader te bid­den.

Paus Fran­cis­cus: “In deze benarde dagen terwijl de mens­heid beeft van angst door de drei­ging van de pandemie, zou ik willen voor­stel­len aan alle chris­te­nen samen hun stemmen te verheffen naar de hemel. Ik nodig alle Hoof­den van de Kerken en de lei­ders van iedere Chris­te­lijke ge­meen­schap uit, om samen met alle chris­te­nen van ver­schil­lende confessies, de Almach­tige God aan te roepen, om op dezelfde tijd het gebed te bid­den dat Jezus, onze Heer, ons geleerd heeft. Daarom, nodig ik ie­der­een uit om dit ver­schil­lende keren per dag te doen, maar allemaal samen het Onze Vader te bid­den aanstaande woens­dag 25 maart op het mid­daguur. Moge de Heer op die dag waarop veel chris­te­nen de aan­kon­di­ging van de menswor­ding van het Woord aan de Maagd Maria gedenken, luis­te­ren naar het verenigde gebed van alle leer­lin­gen die zich voor­be­rei­den om de over­win­ning van de Verrezen Christus te vieren.”

Bid mee

Mgr. Hans van den Hende, voor­zit­ter van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie: “Met deze uit­no­di­ging aan alle chris­te­nen bena­drukt paus Fran­cis­cus de grote kracht van het gebed en van het bid­den in een­heid. De versprei­ding van het corona­vi­rus brengt veel angst met zich mee. Maat­regelen om als mensen afstand van elkaar te hou­den en het liefst binnen te blijven, betekenen voor veel mensen isole­ment en een­zaam­heid. Ik hoop van harte dat veel katho­lie­ken en andere chris­te­nen we­reld­wijd daad­wer­ke­lijk gehoor geven aan de oproep van de paus om in ge­za­men­lijk­heid het Onze Vader te bid­den. Graag geef ik de uit­no­di­ging van paus Fran­cis­cus onder meer door aan de Raad van Kerken in Neder­land. Ons samen bid­den blijft niet zon­der vruchten.”

Vrij­dag 27 maart 18.00 uur - Urbi et Orbi

Bij het Angelus­ge­bed kon­digde de paus ook aan dat hij aanstaande vrij­dag 27 maart zal bid­den vanaf het bordes van de Sint Pieters­basi­liek en dat hij de zegen Urbi en Orbi zal geven.

Paus Fran­cis­cus: “Met deze zelfde intentie, zal ik aanstaande vrij­dag 27 maart, om 18.00 uur, voor­gaan in een gebeds­mo­ment op het bordes van de Sint Pieters­basi­liek, ten overstaan van het lege plein. Ik nodig ie­der­een uit om in de geest deel te nemen via de mid­de­len van de com­mu­ni­ca­tie. We zullen luis­te­ren naar het Woord van God, we zullen ons smeek­ge­bed verheffen, we zullen het Aller­hei­ligst Sacra­ment aanbid­den, waarbij ik aan het einde de zegen Urbi et Orbi zal geven, waaraan de moge­lijk­heid wordt verbon­den om een volle­dige aflaat te ont­van­gen.

We willen de pandemie die veroor­zaakt is door het virus beant­woor­den met het geheel van gebed, compassie en teder­heid. Laat ons verenigd blijven. Laten we onze nabij­heid voel­baar maken aan de personen die het meest een­zaam zijn en het het meest moei­lijk hebben. Onze nabij­heid aan de artsen, de werkers in de ge­zond­heids­zorg, verple­gers en verpleegsters, vrij­wil­li­gers... Onze nabij­heid aan de autori­teiten die strenge maat­regelen moeten opleggen, voor ons eigen bestwil. Onze nabij­heid aan de politie, de soldaten die op straat proberen steeds de orde te bewaken, om ervoor te zorgen dat de dingen die de rege­ring vraagt om te doen voor het wel­zijn van allen ten uit­voer wor­den gebracht. Nabij­heid aan allen.”

Gebed in plaats van angst

Mgr. Van den Hende: “Paus Fran­cis­cus roept op om de crisis van corona tegemoet te tre­den met ge­za­men­lijk gebed, in plaats van met angst. Samen bid­den om de Heer te vragen om hulp en ontfer­ming, en -voorbij angst en afstand- ons ver­trouwen te blijven stellen in de liefde van God. Samen bid­den opdat de Heer onze harten omvormt en wij ons meer openen voor onze mede­mens en elkaar helpen en steunen waar dat moge­lijk is. Het is daarom dat de paus naast gebed het belang van compassie onder­streept en het door hem veel gebruikte woord teder­heid.”

Het is uitzon­der­lijk dat paus Fran­cis­cus nog vóór dat het Pasen is, op vrij­dag 27 maart de zegen Urbi en Orbi zal geven, ingeleid door het woord van God en een moment van gebed, en verbon­den met de moge­lijk­heid een volle­dige aflaat te ont­van­gen.

Van den Hende: “Hier wordt dui­de­lijk dat al ons vragen en bid­den gewor­teld is in de over­tui­ging dat de Heer waar­lijk is verrezen en dat zijn liefde sterker is dan dood en zonde, en dan welk virus dan ook.”


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose