Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerk en corona-crisis: Hoe gaan we er mee om?

Berichten uit het veld om elkaar te inspireren...

gepubliceerd: zaterdag, 21 maart 2020

De pastoors, allen die in het pas­to­raat werk­zaam zijn en vrij­wil­li­gers in de pa­ro­chies staan door de Corona-crisis voor een nieuwe uit­daging. Hoe kunnen zij het pas­to­rale werk door laten gaan en de zorg voor ouderen, alleenstaan­den en mensen in nood? Wat kan nog wel nu de vie­rin­gen op zon­dag achter gesloten deuren plaats vin­den?

Hier alvast een eerste blik op de situatie, zodra er weer een aantal nieuwe mel­dingen binnen is, zullen we de bericht­ge­ving voort­zet­ten!

Zorg voor mensen in armoede en nood

Onge­do­cu­men­teer­den
Samen met Ernst Meyknecht is Corine van der Loos voor de Caritas in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam verant­woor­de­lijk. Zij schrijft over onge­do­cu­men­teer­den: “Door het corona­vi­rus raken ze nu van de ene op de andere dag hun werk en inkomen kwijt, waar­mee wellicht ook hun huis­ves­ting in gevaar komt. Daar­naast zijn de moge­lijk­he­den om met contant geld te betalen, waar­van zij af­han­ke­lijk zijn omdat ze geen bankreke­ning kunnen openen, ook steeds beperkter. Hiermee staan (mi­gran­ten)kerken voor een nieuw probleem, of in ieder geval voor een probleem dat we nog niet eer­der in deze omvang hebben mee­ge­maakt en waarvoor, wellicht in samen­wer­king met de PCI’s, een oplos­sing gezocht moet gaan wor­den, wetend dat het zeker niet alleen een kwestie is van geld geven”. Hierover wordt nader overleg gevoerd, vooral met het oog op de situatie in Am­ster­dam.

Voedsel­bank
Caritas Haar­lemmermeer heeft zich samen met de pa­ro­chie H. Johannes de Doper in Hoofd­dorp en O.L.V. on­be­vlekt Ont­van­gen in Nieuw-Vennep en samen met de Pro­tes­tante Kerken in Hoofd­dorp, sterk gemaakt om artikelen voor de Voedsel­bank in te gaan zamelen en ook in de Nieuwsbulletins en als mede­de­ling bij vie­rin­gen die online wor­den uitgezon­den de positie van de Voedsel­bank Haar­lemmermeer (en het bank­num­mer) onder de aan­dacht te brengen, meldt Hans Bruijn­zeels. Ook in de St. Odulphus­kerk in Assendelft wordt op de week­da­gen (ma. t.m. vrij) voedsel ingezameld voor de voedsel­bank, tij­dens het heilig Uur dat van 18.0-19.00 uur wordt gehou­den.

Mensen matchen
Vanuit RK Haar­lem en de Boaz-pa­ro­chies (Bloe­men­daal, Overveen, Aer­den­hout en Zand­voort) meldt Rowy van Dijk, mede­werkster geloofsop­bouw: “Vanuit de RK Haar­lem & BOAZ Pa­ro­chies matchen wij jon­ge­ren en jonge ge­zin­nen met alleenstaande ouderen. Zodat zij met elkaar kunnen bellen, kaartjes sturen en waar het nodig is een bood­schap kunnen doen”. Rowi en diaken Gert-Jan van der Wal coör­di­ne­ren deze actie.

Bedrijven in nood...
In de Water­kant zijn de pa­ro­chies ook in contact met de vele agra­rische bedrijven die nu in nood komen te verkeren, vooral als ze bloemen kweken. Zo zijn er helaas veel mensen die een grote finan­ciële terug­slag krijgen door de crisis. Gelukkig dat de bur­ger­lijke over­heid een steun­pro­gramma heeft ont­wik­keld, maar het zla voor velen toch een tijd duren voor ze deze crisis te boven zijn. Er wordt ook voor hen gebe­den! Ook de kerk heeft het nu moei­lijk: er zijn geen collectes en de kosten lopen door, terwijl veel pa­ro­chies toch al niet veel “vet op de botten” hebben. Pastoors hopen dat de gelo­vi­gen toch iets willen overmaken... en som­mi­ge pa­ro­chies vermel­den dan toch ook maar even het reke­ning nummer van de pa­ro­chie bij de live-stream... in plaats van de collecte.
Maar onge­do­cu­men­teer­den en mensen op straat zijn er erger aan toe...

Contact met de pa­ro­chi­anen

Tele­fo­nisch huis­be­zoek
Diaken Eugène Brussee ver­telt over Ouder­kerk: “Er komen gelukkig veel ini­tia­tie­ven van de grond voor de ouderen. Wij hebben in Ouder­kerk vandaag aan alle pa­ro­chi­anen een brief bezorgd met een bemoe­digend woord, de ver­wij­zing naar de plaat­se­lijke TV waar elke week een Eucha­ris­tie­vie­ring vanuit een van de kerken van RK Amstelland is te zien en het noveen­ge­bed.... Veel mensen willen wat doen en hou­den ook mensen in hun omge­ving in de gaten. En velen zien ook de po­si­tie­ve kanten in van dit gebeuren: een halt aan een doordraaiende economie en samen­le­ving, on­der­lin­ge soli­da­ri­teit en een betere milieu”.

Pastoor Nico van der Peet (Am­ster­dam Noord) voert veel tele­foon­ge­sprekken met ouderen, een­za­men en zieken. Hij houdt Skypesessies en mailt met eerste com­mu­ni­can­ten en vor­me­lin­gen. Er is ook hier een live-stream van de besloten parochiële li­tur­gie. Hij schrijft: “In ‘mijn’ pa­ro­chie heb ik weet van drie corona-pa­tiën­ten onder de katho­lie­ken. Ik on­der­houd met een tweetal contact per tele­foon, met de derde (dement) met de familie”. Pastoor Sandor Koppers van Almere belt veel zieken en ouderen op; waar het kan en met de nodige voorzich­tig­heids­maat­re­ge­len probeert hij ook huis­be­zoek te doen.

Deken George Paimpillil (Haar­lem Noord, Driehuis e.o.) had al een tele­fo­nisch spreekuur van het pastores­team. In Corona-tijd is dat uit­ge­breid. Hij schrijft: “Wij hebben het tele­fo­nisch spreekuur van de pastores uit­ge­breid. Wij hebben nu dui­de­lijk aan de mensen ver­teld dat ze ons kunnen bellen. Ze voelen zich nu dui­de­lijk meer op hun gemak om met de pastores tele­fo­nisch contact op te nemen”. De pas­to­raat-groep van De Goorn (Water­kant) belt mensen op, ouderen vooral, zeker een keer in de week.

Attent zijn om besmet­ting te voor­ko­men
Terecht wijst deken George erop dat het be­lang­rijk is mensen van het kader van de pa­ro­chie en medepastores er op te atten­de­ren dat ze de regio’s in ons land die zwaar getroffen zijn niet moeten bezoeken. Als iemand dat wel gedaan heeft, moet die persoon zich­zelf in qua­ran­tai­ne plaatsen en alle contacten vermij­den en het pa­ro­chie­werk dus maar even laten rusten...

Aquarel met tekst
Een leuk ini­tia­tief kwam ook uit de ABG-pa­ro­chies in Am­ster­dam (HH. Anna, Boni­fa­tius en Gerardus Majella, onder­deel van Samen­wer­kings­ver­band St. Clara en Fran­cis­cus). Daar werd onder de pa­ro­chi­anen een aquarel verspreid met de tekst: "Als teken van ‘wel uit het oog, niet uit het hart’ wil ik dit dit symbool met jullie delen. Ieder op zich­zelf heel: én onder­deel van een geheel!" -Ver­bon­den­heid!

Pries­ter en pas­to­rale team

Wat kunnen de pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten doen? Daarover is al veel gezegd, maar er is meer. Op de eerste plaats is er na­tuur­lijk het gebed. Pastoor Nico van der Peet schrijft: “Laten wij pries­ters getrouw het brevier, de rozen­krans, de kruis­weg bid­den en de dage­lijkse Mis vieren”.

Ook is regel­ma­tig goed overleg nodig. Pastoor Nico Knol: “Dankzij een snelle en goede com­mu­ni­ca­tie tussen dage­lijks bestuur / pastores team en pa­ro­chie­bestuur met de pa­ro­chiera­den kunnen we alle aanpas­singen binnen een paar uur in de hele regio op scherp hebben staan... Wij merken dat dit door de pa­ro­chi­anen zeer wordt ge­waar­deerd”. Een oudere pries­ter is de beno­digd­he­den bij elkaar aan het verzamelen om nu voor­taan dage­lijks thuis de Mis te kunnen vieren.

Gees­te­lij­ke steun bie­den, de steun van het geloof

Kerk open, week­dag­mis­sen, aanbid­ding
In veel pa­ro­chies zijn de kerken extra vaak en extra lang open en op veel plaatsen is er Aanbid­ding van het heilig Sacra­ment. Pastoor Nico Knol schrijft over de pa­ro­chies van de Water­kant en de Emmaüspa­ro­chie (Obdam e.o. en Nib­bix­woud e.o.): “In regio 'de Water­kant' waren we al gewoon om op vier plaatsen in de veer­tig-dagen­tijd elke week een uur stille aanbid­ding te hebben, dit wordt nu uit­ge­breid naar elk van de 10 kerken.... en we merken hoe fijn mensen het vin­den dat ze even kunnen binnenlopen.... in de stilte kunnen zijn, al is het maar 10 minuten... De tijdstippen zijn door de week en overal net even ver­schil­lend zodat er variatie genoeg is....”. Vanuit de Krijt­berg (H. Fran­cis­cus Xaverius) meldt koster Gerwin Roffel namens rector Ben Frie s.J. dat van maan­dag tot en met zater­dag om 12.30 uur de Eucha­ris­tie wordt gevierd in deze kerk. Het kerk­ge­bouw is open­ge­steld van maan­dag tot en met vrij­dag: 12.15 - 13.00 uur; op zater­dag is dat vanaf 12.15 uur, de slui­tings­tijd en op zon­dag vanaf 11.00 uur, de slui­tings­tijd wordt in het weekend op de mid­dag zelf bepaald.

De St. Vitus­kerk in Hilversum is dage­lijks open van 11.00 - 17.00 uur voor een kaarsje en gebed; op zater­dag (16.30-19.00 uur) en op zon­dag (10.30-12.30 uur) is er aanbid­ding. In de Sint Odulphus­kerk van Assendelft is er van maan­dag tot en met vrij­dag een uur aanbid­ding van 18.00-19.00 uur met aan­slui­tend de heilige Mis. Tijdens de uit­stel­ling is er biecht­gele­gen­heid. Ook in andere pa­ro­chies van de Zaanstreek (Kalf) zijn er door de week enkele Missen en is er biecht­gele­gen­heid.

In het samen­wer­kings­ver­band van De Water­kant (De Goorn, Obdam e.o.) zijn bij diverse kerken ook Maria­ka­pellen - vlak bij of op het kerkhof. Pastoor Nico Knol schrijft: “We zien daar meer kaarsjes bran­den dan normaal..”

Gees­te­lijk voedsel
Deken George Paimpillil, pastoor van de pa­ro­chies van het samen­wer­kings­ver­band St. Fran­cis­cus (Haar­lem Noord, Driehuis, Santpoort, Ijmui­den) biedt gees­te­lijk voedsel op de web­si­te van de pa­ro­chie. Hij schrijft: “In deze crisis tijd zoekt men naar houvast .Er is nu dui­de­lijk meer vraag naar het gees­te­lijk voedsel en daarom zijn we be­gon­nen met een extra rubriek ‘Gees­te­lijk voedsel’ op de web­si­te. Hier wor­den een­vou­dige gebe­den van de kerk ge­mak­ke­lijk toe­gan­ke­lijk gemaakt voor de mensen die zoekende zijn. Het werkt goed. De eerste po­si­tie­ve reacties hierover zijn al binnen”. Dit gees­te­lijk voedsel is te vin­den op: www.pa­ro­chiefran­cis­cus.net/gees­te­lijk-voedsel

Goede week
Ver­schil­lende pa­ro­chies mel­den dat zij gelegen­heid geven om palm­tak­jes af te halen na de Eucha­ris­tie­vie­ring van Palm­zon­dag (Zaan­dam; Assendelft). De pa­ro­chies van Haar­lem (Ka­the­draal, St. Joseph, Schalk­wijk, Groen­markt) bie­den pakketjes aan met ook het paaskaarsje er al bij, zodat mensen dat kunnen onts­te­ken als zij thuis op het scherm de Paas­wake meevieren. In de Water­kant is dat ook al gere­geld. Pastoor Knol schrijft: “.... In de goede week kunnen mensen [bij de Maria­ka­pellen in de pa­ro­chies] hun gewijde palm­tak­ken afhalen en wanneer de kerk open is voor stille aanbid­ding....en na de Paas­wake zijn daar de paas­wake kaarsjes voorhan­den en flesjes wij­wa­ter”. In de Water­kant heeft het pastores team (vier personen) voor de goede week al af­ge­spro­ken twee aan twee te gaan vieren - elke vie­ring met muziek, zang van een kleine cantorij of iemand met een gitaar.... in elk geval steeds goed ver­zorgd.

Live-streams

Bisdom en ka­the­draal
Voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is een live-stream opgezet vanuit de ka­the­draal die op zater­dag 21 maart 21.00 uur van start gaat met een virtuele, gees­te­lij­ke Stille Omgang. De Mis op zon­dag begint om 10.30 uur en wordt ook via RTV Noord Holland uitgezon­den. Deze live-stream is te volgen via de web­si­te van het bisdom (www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl of de web­si­te www.rkhaarlem.nl). Vanuit de ka­the­draal wor­den ook allerlei andere vie­rin­gen en pro­gram­ma’s gestreamd, een over­zicht daar­van zal steeds op de bisdom­web­site wor­den gegeven. Zo kwam al de vraag of het een idee is dat iemand uit het bisdom be­schik­baar is om via de live­streams vragen van de mensen te beant­woor­den. We gaan dit bekijken.

KRO
Op de web­si­te van de KRO is de dage­lijkse uitzen­ding van de week­da­gen-mis vanuit de St. Vitus­kerk te volgen: https://kro-ncrv.nl/katho­liek/nieuws/live­stream-stvitus­kerk en op zon­dag is er na­tuur­lijk ook de TV-Mis van de KRO.

Pa­ro­chies
Maar er is een momen­teel sterk gegroeid aantal pa­ro­chies dat even­eens een liv-stream-verbin­ding heeft opgezet, zodat de pa­ro­chi­anen thuis de vie­rin­gen kunnen volgen, nu dat - tenminste op zon­da­gen - niet in de kerk kan. In Almere gebeurt dat, ver­telt pastoor Sandor Koppers en ook in Ouder­kerk is dat bij­voor­beeld het geval, zo meldt diaken Eugene Brussee. Vanuit Wognum en De Goorn wor­den de vie­rin­gen uitgezon­den, ver­telt pastoor Nico Knol. “Wognum doet dat met beeld en geluid via een live­stream op de web­si­te, de Goorn via kerk­dienstge­mist.nl, nu alleen nog geluid, bin­nen­kort ook met beeld.... Ook vie­rin­gen door de week - 'ochtend missen' - wor­den op die manier ver­zorgd... Na het eerste weekend van de slui­ting al heel veel reacties gehad....en we merken dat veel meer mensen hier­van gebruik maken”.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose