Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Loop de Stille Omgang Geestelijk mee

Initiatief van het Jongerenpastoraat

gepubliceerd: woensdag, 18 maart 2020

Zater­dag­nacht 21 maart zou de Stille Omgang ter nage­dach­te­nis aan het mirakel van Am­ster­dam gelopen wor­den als de situatie het had toe­ge­la­ten. Het Jon­ge­ren­pas­to­raat heeft nu het ini­tia­tief geno­men om een gees­te­lij­ke omgang te doen langs de ver­schil­lende staties.

Ge­schie­de­nis

De Stille Omgang heeft al het nodige doorgemaakt door­heen de ge­schie­de­nis. Waar het in zijn eerste jaren een fees­te­lij­ke tocht was, werd het tij­dens de re­for­ma­tie abrupt ten einde gebracht. Een aantal jaren is de route niet gelopen, totdat twee jongens de route von­den en de traditie weer hebben opgepakt door de tocht in stilte te lopen. De tocht zal ook deze roerige situatie doorstaan. Hoewel het niet moge­lijk is de route fysiek te lopen, willen we je vragen deze route gees­te­lijk mee te lopen om het Eucha­ris­tisch won­der te blijven gedenken.

Het Mirakel

In 1345 liet een zieke man een pries­ter bij zich komen om hem te bedienen. Na het ont­van­gen van de Heilige Communie moest de zieke man over­ge­ven en werd zijn braaksel in een bran­dend vuurtje geworpen. De Heilige Communie bleef ongeschon­den in dit vuur zweven. De dag er op verscheen de Heilige Communie voor een tweede maal in het vuur en werd zij door de pries­ter er uitgepakt en naar de Oude Kerk gebracht. Dit herhaalde zich twee maal en men begreep dat de Heilige Communie in een pro­ces­sie naar de kerk gebracht moest wor­den. Jaar­lijks werd de sacra­ments­pro­ces­sie van het huis op de Kalver­straat naar de Oude Kerk gelopen, totdat er in 1578 een pro­tes­tants stads­bestuur kwam en de pro­ces­sie abrupt moest ein­digen. In 1881 von­den Joseph Lous­bergh en Carel Elsen­burg de route op een platte­grond en be­gon­nen de tocht in stilte te lopen. In de loop der jaren liepen steeds meer mensen de stille omgang mee en sindsdien is het een jaar­lijkse traditie.

Gebeds­in­ten­ties bij de route van de Stille Omgang

Je bent uit­ge­no­digd om in je eigen gebed in stilte te bid­den voor deze intenties (je kunt eventueel de route uit­te­ke­nen op de grond of punten markeren in je achtertuin om de route toch nog enigszins fysiek te lopen):

1) Op de Dam: voor koning en vaderland

Op deze plek gedenken we dat we leven in een land, waar we in vrij­heid kunnen leven en ons geloof kunnen belij­den. Wij zijn dank­baar voor al die mensen die in het verle­den hebben bij­ge­dragen en dat nog doen aan een toe­komst van vrede en ge­rech­tig­heid in Neder­land.

2) Op de Nieuwe brug: voor de zeevaren­den/vluch­te­lingen

Op deze plek gedenken we dat veel mensen lange periodes van huis zijn voor hun werk of an­ders­zins. In het bij­zon­der waren en zijn dat in Neder­land, de zeevaren­den. In deze tijd willen we ook speciaal bid­den voor de vluch­te­lingen die nu naar ons land komen, huis en haard verlaten, op de vlucht voor dood en ver­derf. Dat zij een goede plek kunnen vin­den en dat wij hen kunnen bie­den wat zij echt nodig hebben.

3) Bij het natio­naal monu­ment op de Dam: voor de gevallenen

Op deze plek gedenken wij diegenen die hun leven hebben gegeven voor onze vrij­heid, voor ons vaderland. Wij zijn dank­baar dat zij de moed had­den om op te staan voor recht en ge­rech­tig­heid, in het bij­zon­der zij die hun leven hier­voor hebben gegeven. Ook in deze tijd zijn er mensen die voor waar­heid en ge­rech­tig­heid opkomen.

4) Op de Langebrug: voor kerk, paus en de te her­stel­len een­heid onder de chris­te­nen

Op deze plek gedenken we de ge­meen­schap van gelo­vi­gen van de kerk. Wij denken bij­zon­der aan paus Fran­cis­cus, de lei­der van de Kerk. We bid­den ook voor fouten van de kerk. Dat zij fouten mag recht­zet­ten en als gezond lichaam mag voort­be­staan. Ook willen we stil­staan bij onze ver­bon­den­heid met de andere chris­te­nen.

5) Bij de Heilige Stede: voor de algemene jaar­lijkse intentie van de SO

Op deze plek gedenken wij dat de eucha­ris­tie een gave van God is voor het leven van de wereld. Wij her­in­ne­ren ons en elkaar dat God ons niet in de steek laat. Hij blijft in ons en bij ons. Dat neemt de moei­lijk­he­den van het leven niet weg, maar het is wel de kracht om door te gaan.

6) Gedurende de hele omgang: voor de we­reld­wijde uitbraak van het Corona Virus

Tijdens de gehele Omgang gedenken we alle zieken we­reld­wijd die lij­den onder de ziekte en het virus. We bid­den dat er ge­za­men­lijk een oplos­sing wordt gevon­den om met dit virus om te kunnen gaan. Gedenken we ook alle over­le­de­nen en bid­den we voor hun zielenheil, dat ze met God in de hemel verenigd mogen wor­den.

Route

Stille Omgang Route


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose