Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen

gepubliceerd: woensdag, 18 maart 2020

Met grote pijn in het hart kon­digen de Neder­landse bis­schop­pen aan dat de publieke li­tur­gische vie­rin­gen met Palm­zon­dag, de andere dagen in de Goede Week (het Paas­tri­duüm) en met Pasen dit jaar wor­den afgelast.

Alle maat­regelen die de bis­schop­pen in Neder­land eer­der in ver­band met het corona­vi­rus hebben af­ge­kon­digd op 28 februari en 13 maart, wor­den nu verlengd tot en met maan­dag 13 april (Tweede Paas­dag).

Al eer­der kon­digde paus Fran­cis­cus verge­lijk­ba­re maat­regelen aan. De maat­regelen die de over­heid in Neder­land heeft geno­men gel­den tot en met 6 april. De bis­schop­pen zien zich echter genood­zaakt ook tot en met Pasen nu al een beslis­sing te nemen in ver­band met de voor­be­rei­dingen voor de li­tur­gische plech­tig­he­den, die niet goed plaats kunnen vin­den in de hui­dige situatie. Verder is de nood­zaak er van­wege de ge­zond­heid van de gelo­vi­gen, onder wie ook kwets­ba­re personen.

Voor de Chrismamissen in de bis­dom­men geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vin­den met de be­die­naren die nodig zijn voor de li­tur­gie, zon­der koor. Hierover, maar ook over de andere vie­rin­gen in de Goede Week en met Pasen, com­mu­ni­ce­ren de bis­dom­men met hun pa­ro­chies en pas­to­rale teams.

Er is een speciaal do­cu­ment opge­steld met richt­lij­nen en sug­ges­ties voor de vie­rin­gen in de Goede Week en Pasen. Dit do­cu­ment kan wor­den gedownload vanaf deze web­si­te:

In het Woord van de bis­schop beschouwt Mgr. Dr. J.M. Punt het corona­vi­rus vanuit het per­spec­tief van de Kerk.

Missen, doop en uit­vaart

De zon­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring van de pries­ters vindt in de besloten­heid plaats en zon­der koor, eventueel met cantor.

Voor de missen die door­de­weeks wor­den gehou­den gel­den de eer­der af­ge­kon­digde, strikte maat­regelen met de volgende toevoe­ging: de pastoor beslist naar omstan­dig­he­den en in overeenstem­ming met de over­heids­maat­re­ge­len of de door­de­weekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij reke­ning te hou­den met de grootte van de kapel of kerk en ziet er op toe dat de richt­lij­nen van de over­heid wor­den gevolgd. Van de aanwe­zige gelo­vi­gen wordt gevraagd 1½ meter afstand van elkaar te hou­den ook als men naar voren komt voor de H. Communie of per­soon­lijke zegen en niet te komen wanneer men verkou­den is.

Hetzelfde geldt voor doop­vie­ringen en uit­vaar­ten die sober en kleinschalig moeten wor­den gehou­den en in overeenstem­ming moeten zijn met de nadere richt­lij­nen van het eigen bisdom. In geval van uit­vaar­ten dienen deze ook in overeenstem­ming te zijn met de richt­lij­nen van de uit­vaartbranche zoals met betrek­king tot het maximum aantal aanwe­zige personen.

Verenigd in gebed

De kerken blijven waar moge­lijk open en toe­gan­ke­lijk om te bid­den of een kaars op te steken. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te hou­den tot andere kerk­gan­gers en indien men verkou­den is, niet te komen maar thuis te bid­den.

De bis­schop­pen roepen na­druk­ke­lijk op tot gebed in deze tij­den waarin het corona­vi­rus heerst.

Op zon­dag is er de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zater­dag om 09.30 uur en zon­dag om 10.00 uur.

Maat­regelen

Eerder af­ge­kon­digde maat­regelen die nu wor­den verlengd tot en met 13 april:

  • Tijdens vie­rin­gen (in kleine kring) in pa­ro­chies en in­stel­lingen is het ont­van­gen van de communie op de tong niet moge­lijk;
  • De communie kan alleen op de hand wor­den ont­van­gen en dient alleen door de cele­brant uit­gereikt te wor­den;
  • De kelk­com­mu­nie is voorbe­hou­den aan de cele­brant;
  • Kerk­gan­gers geven elkaar bij de vre­des­wens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wij­wa­ter bij binnen­komst en verlaten van de kerk;
  • Publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avond en op de zon­dag wor­den afgelast;
  • Vormsel­vie­ringen en pre­sen­ta­tie­vie­ringen voor com­mu­ni­can­ten wor­den afgelast;
  • Dopen en uit­vaar­ten vin­den plaats in kleine kring en wor­den sober gehou­den. Ook hier met inachtne­ming van fysieke afstand tussen de gelo­vi­gen;
  • De bis­dom­men ontra­den alle andere sa­men­komsten, zoals het koffie drinken na vie­rin­gen, koor­re­pe­ti­ties en cateche­tische bij­een­komsten.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose