Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop schrijft pastorale brief aan gelovigen over kindermisbruik

gepubliceerd: donderdag, 11 maart 2010

De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.M. Punt, heeft een her­der­lijke brief ge­schre­ven aan de gelo­vi­gen in zijn bisdom over het seksuele mis­bruik van kin­de­ren in in­stel­lingen van de katho­lie­ke Kerk. Deze brief zal het ko­men­de week­ein­de in alle kerken van het bisdom wor­den voor­ge­le­zen.

Mgr. Punt schrijft pastorale brief aan gelovigen over kindermisbruikMgr. Punt schrijft, zich “geschokt en beschaamd” te voelen. Hij wijst erop dat verreweg het grootste deel van de mel­dingen die nu gedaan wor­den, betrek­king hebben op de periode van vóór 1970: “Uit wat tot nu toe naar boven is geko­men moeten wij erkennen dat er struc­tu­reel erns­tige fouten hebben gezeten in het toen­ma­lige opvoe­dings­sys­teem. De grote afstand tussen leraar en leer­ling, de geringe controle en het verre­gaand ont­bre­ken van sensibili­teit voor deze gevaren, heeft het moge­lijk gemaakt dat een - welis­waar kleine - groep paters, broe­ders en zusters met een verstoorde seksua­li­teit, jarenlang toch vele slacht­of­fers heeft kunnen maken, en kin­de­ren voor hun leven heeft getekend.”

De eerste aan­dacht, aldus de bis­schop moet uiter­aard uit­gaan naar de slacht­of­fers: “Onze bij­zon­dere zorg geldt daarbij degenen, van wie het leed soms nooit door de Kerk is gezien en erkend, en waarbij de daders vaak al zijn overle­den. Wij willen hen alsnog de volle erken­ning geven van de vaak levenslange gees­te­lij­ke won­den die hen zijn toe­ge­bracht, en van de schuld die de Kerk in haar geheel hier­voor draagt.”

Vandaar dat nu, terecht, de veront­waar­diging in de samen­le­ving aller­eerst naar de katho­lie­ke kerk uitgaat, en naar deze “zwarte bladzijde”uit haar ge­schie­de­nis. Maar daarbij mag men de ogen niet sluiten voor wat er vandaag gebeurt in de hele samen­le­ving. “Kinder­mis­bruik is in onze tijd een maat­schap­pe­lijk drama gewor­den met een enorme omvang. Elk jaar zijn er in Neder­land duizen­den klachten. Men vermoedt dat het slechts het topje van de ijs­berg is. Ook al deze slacht­of­fers hebben er recht op dat hun leed wordt gezien en hun stem gehoord. Vele ge­zin­nen zijn ontwricht. De samen­le­ving is extreem geseksualiseerd.”

Ten aanzien van de hui­dige situatie in de kerk geeft de bis­schop een over­zicht van de maat­regelen die de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in de afgelopen 15 jaar heeft geno­men.
Hij roept de gelo­vi­gen op tot hulp aan en gebed voor de slacht­of­fers, maar ook tot waar­de­ring voor de “overgrote meer­der­heid van onze pries­ters, broe­ders en zusters die zich met hun hele leven inzetten voor God en mensen”.

Verdriet en schaamte blijven, aldus de bis­schop. “Bovenal bid ik met u voor de slacht­of­fers, dat zij kracht vin­den om hun pijn­lijke erva­ring te ver­werken.”

Lees hier de volle­dige briefGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag inBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose