Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerkbalans feestelijk ingeluid

gepubliceerd: dinsdag, 19 januari 2016

De Actie Kerk­ba­lans startte dit jaar, voor het eerst, in heel het land met inluid­mo­menten waarbij vrij­wil­li­gers in hun plaat­se­lijk kerk of kerken samenkwamen. De reacties zijn en­thou­siast: het waren fees­te­lij­ke en aan­ste­ke­lijke momenten waarbij bekende Neder­lan­ders het belang van de kerk onder­streepten door de klok te lui­den.

Tot het einde van de maand zijn duizen­den vrij­wil­li­gers actief om onder inge­schre­ven leden van de deel­ne­mende kerken geld in te zamelen voor hun plaat­se­lijke ge­meen­te of pa­ro­chie.

De bijdrage van kerk­le­den is hard nodig voor de lokale kerken. Bekende Neder­lan­ders zoals Piet Hein Donner, Annemarie Jorritsma, Addy van den Krommenacker, Henk Kroes en Sabine Uitslag gaven daarom het startsein van de actie door in ‘hun’ plaats de kerkklok te lui­den. Daar­mee onder­schre­ven ze op per­soon­lijke wijze de maat­schap­pe­lijke bete­ke­nis van de kerk.

Brede finan­ciële basis

foto: Willeke Verhoeven
Bron: inluid­mo­ment Almere
Annemarie Jorritsma luidt de actie Kerkbalans in in Almere
Annemarie Jorritsma luidt de actie Kerk­ba­lans in
in Almere

In Almere legde oud-burge­mees­ter Jorritsma de nadruk op het belang van kerken bij rampen- en crisis­be­strij­ding. “Zeker na een ramp of bij een crisis zijn kerken ont­zet­tend be­lang­rijk om mee te doen met de opvang of de nazorg aan mensen die getroffen zijn. Verder weet ik dat de kerken in Almere nu ook actief zijn bij de hulp aan de vluch­te­lingen uit ‘ons AZC’, bij­voor­beeld door allerlei ac­ti­vi­teiten te or­ga­ni­se­ren. Kerk­ba­lans helpt de kerken om deze rol te vervullen. Want niets gaat zon­der geld. Deze actie zorgt dat er een brede finan­ciële basis is voor het be­lang­rijke werk dat de kerk ten behoeve van de eigen leden doet, maar ook ten behoeve van de gehele ge­meen­schap verricht. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

De Kerk in beeld

Kerken zijn in de eerste plaats be­lang­rijk om het geloof in God te delen, om mooie momenten met elkaar te vieren en moei­lijke momenten met elkaar te ver­werken. Uit cijfers van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk en de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land blijkt dat jaar­lijks 50.000 mensen door pas­to­raal mede­wer­kers onder­steund wor­den bij rouwver­wer­king; 314.000 ouderen en zieken krijgen bezoek van iemand uit de kerk; 80.000 mensen komen naar inloop­och­ten­den of -mid­da­gen en 23.000 jon­ge­ren bezoeken jeugd­avon­den. Ruim 2.000 dia­co­nieën steunen de voedsel­bank en dia­co­nieën beste­den ruim 1,6 miljoen uur aan finan­ciële onder­steu­ning van mensen.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose