Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerkbalans 2016 inluiden

Zaterdag 16 januari 2016 om 12.00 uur

gepubliceerd: vrijdag, 13 november 2015

Kerkbalans 2016 inluidenHoe zorgen we voor een nog po­si­tie­vere sfeer rond Kerk­ba­lans? Uit die vraag is het idee ontstaan om als Rooms Katho­lie­ke Kerk, Pro­tes­tantse Kerk en Oud-Katho­lie­ke Kerk Kerk­ba­lans aan­ko­mend jaar let­ter­lijk in te lui­den.

Op zater­dag 16 januari 2016 willen we om 12.00 uur door heel Neder­land de klokken lui­den voor de vrij­wil­li­gers van Kerk­ba­lans. Zodat ze zich gesteund weten. De klokken lui­den we niet zelf. Dat laten we doen. Door bekende Neder­lan­ders die de waarde van de kerk zien en willen uitdragen. Behalve de vrij­wil­li­gers nodigen we ook jour­na­listen uit om bij het inluid­mo­ment aanwe­zig te zijn. Zo creëren we een manier om jour­na­listen op een po­si­tie­ve manier over Kerk­ba­lans te in­for­meren. In dit artikel leest u hoe u in uw woon­plaats een Kerk­ba­lans-inluid­mo­ment kunt or­ga­ni­se­ren. En wat het u oplevert als u dat zou doen.

Nieuwe manier

Voordat we direct in de organi­sa­tie­mo­dus schieten, doen we eerst een stapje terug naar de ach­ter­grond van het idee. Waarom zou­den we Kerk­ba­lans op zo’n nieuwe manier van start willen laten gaan? Hier­on­der de be­lang­rijk­ste redenen:

Voor­beeld invulling start­bij­een­komst

• 11.15 uur – Inloop met koffie, thee, limonade en wat lekkers, gevolgd door een wel­komst­woord door de kerkrent­mees­ter/ pen­ning­mees­ter of voor­gan­ger/ pastoor en een korte speech door de BN’er die de klok luidt

• 12.00 uur - De klok wordt geluid

• 12.15 uur – Eventueel uit­de­len ma­te­ri­alen aan vrij­wil­li­gers en einde

Wat levert een Kerk­ba­lans-inluid­mo­ment u op?

• Vrij­wil­li­gers voelen zich ge­waar­deerd en ge­mo­ti­veerd

• Gevers kennen Kerk­ba­lans en zijn en­thou­siast

• Po­si­tie­ve berichten in de lokale media

• Hogere opbrengst

Waarom Am­stel­veen Kerk­ba­lans inluidt

“Met het inluid­mo­ment wor­den alle betrok­ke­nen en­thou­siast gemaakt over wat de kerk kan betekenen. Niet alleen voor de kerk­le­den maar ook voor de buurt, wijk of stad. Een mooie motivatie voor Kerk­ba­lans!”

Yvonne Teitsma, com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seur Pro­tes­tantse Kerk Am­stel­veen - Buitenvel­dert

Samen­wer­king Kerken

Bij­zon­der aan het inluid­mo­ment is de samen­wer­king tussen de Rooms Katho­lie­ke Kerk, Pro­tes­tantse Kerk en de Oud-Katho­lie­ke Kerk. Door de samen­wer­king ligt de focus op de maat­schap­pe­lijke rol van de kerk op lokaal en natio­naal niveau. De actie Kerk­ba­lans zelf wordt wel per lokale pa­ro­chie of ge­meen­te uitge­voerd.

Vrij­wil­li­gers in het zonnetje

Kerk­ba­lans is voor vrij­wil­li­gers niet altijd de meest ge­mak­ke­lijke actie. Soms krijgen ze nare reacties aan de deur. Onder­zoek wijst uit dat een ge­za­men­lijk, posi­tief moment bijdraagt aan hun motivatie. Vrij­wil­li­gers voelen zich gezien en gesteund. Bovendien krijgen ze eventueel ook direct hun spullen uit­gereikt en wor­den zo dus ook let­ter­lijk toe­gerust.

Po­si­tie­ve verhalen

Jour­na­listen zoeken soms de negatieve toon­zet­ting: krimpende kerk, te­rug­lo­pende opbrengsten. Door bekende Neder­lan­ders de waarde van de kerk te laten uitdragen, geven we hand­vat­ten voor po­si­tie­ve verhalen. Bovendien biedt dit idee hand­vat­ten om zelf meer­dere ‘pers­waar­dige momenten’ te or­ga­ni­se­ren (aan­kon­di­ging, voor­be­rei­ding, inter­view met de klok­ken­lui­der, de actie zelf, ver­slag na afloop). Zo creëert u meer­dere berichten in lokale en regionale kranten en wor­den ook de po­ten­tiële gevers via de media optimaal geïn­for­meerd dat Kerk­ba­lans eraan komt.

Het belang van Kerk­ba­lans

Dankzij Kerk­ba­lans kunnen kerk­ge­meen­schappen actief zijn. Het idee leeft vaak dat dit een ‘gas-water-licht’-actie is. Niet iets om mee naar buiten te tre­den. Terwijl het juist dankzij Kerk­ba­lans is dat de kerk haar rol van bete­ke­nis kan spelen.

Kerk in de samen­le­ving

De kerk vervult van oudsher een maat­schap­pe­lijk rol in de samen­le­ving in allerlei projecten en ver­ban­den. Met deze in­luid­ac­tie laten we de bekende Neder­lan­ders / inwoners ver­tellen waarom ze en­thou­siast zijn over de kerk en op die manier komt aan bod wat de kerk voor onze samen­le­ving betekent: van schuld­hulp­ver­le­ning, tot onder­steu­ning van man­tel­zor­gers. Van een plek om te vieren en te rouwen, tot een schuil­plaats voor wie dat nodig heeft.

Rea­lis­tische aanpak

Wordt u al en­thou­siast? Bent u al aan het bedenken wie in uw woon­plaats dé aangewezen persoon is om Kerk­ba­lans in te lui­den? Of ziet u vooral de krappe tijdspanne en vraagt u zich af hoe u dit er in ’s hemels­naam bij kunt hebben? We rea­li­se­ren ons dat het idee nieuw is en de nodige in­span­ning vraagt. Daarom kiezen we voor een rea­lis­tische aanpak. Als in 2016 in ieder geval in één stad per provincie Kerk­ba­lans op deze manier van start gaat, maken we een mooi state­ment. Vanuit het Lande­lijk campagne­team Kerk­ba­lans gaan we zorgen dat deze plaatsen veel aan­dacht krijgen. Ook van de lan­de­lijke pers.

Stappen­plan en onder­steu­ning

Ziet u het ook zitten om in uw plaats Kerk­ba­lans in te lui­den? Weet dan dat u op onder­steu­ning kunt rekenen. We hebben com­mu­ni­ca­tie­bu­reau Buro Dirigo ingehuurd om uit­no­di­gings­brie­ven, pers­be­richten en andere uit­voerende werk­zaam­he­den op te pakken. Als u besluit met dit idee aan de slag te gaan, kunt u gebruik maken van een stappen­plan met bijbe­ho­rende ma­te­ri­alen. Dit stappen­plan helpt u het inluid­mo­ment op lokaal niveau te rea­li­se­ren. Hierin vindt u alle mid­de­len die u nodig hebt voor het inluid­mo­ment, zoals een draai­boek. Op de Kerk­ba­lans-web­si­te kunt u meer over de actie lezen en het stappen­plan down­loa­den. Gebruik maken van het stappen­plan en bijbe­ho­rende ma­te­ri­alen is gratis. U betaalt alleen de kosten voor lokale zaken als koffie en thee en mis­schien een bloemetje voor de bekende Neder­lan­der en derge­lijke.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose