Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik

Seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag

gepubliceerd: dinsdag, 1 juli 2014

Per 1 juli 2014 treedt een nieuwe klachten­procedure in werking binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland: het Reglement R.K. Meldpunt Grens­over­schrijdend Gedrag. Voor de nieuwe regeling is aansluiting gezocht bij klachten­procedures die gangbaar zijn in andere sectoren van de samenleving.

Schema Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruikDe klachten­procedure uit 2011 wordt de komende periode afgebouwd. Vanaf 1 juli 2014 kunnen geen klachten meer worden ingediend onder deze regeling.

De nieuwe klachten­procedure maakt onderdeel uit van een nieuw bouwwerk voor de aanpak en preventie van seksueel misbruik en grens­over­schrijdend gedrag.

Oude regeling

Op basis van de aanbevelingen van de heer W. Deetman, gepubliceerd in december 2011, nam de Kerk reeds diverse maatregelen. Zo richtten de Bis­schop­pen­conferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) gezamenlijk de ‘Stichting Beheer en Toezicht inzake seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland’ op voor de behandeling van klachten van seksueel misbruik. Het bijzondere van deze klachten­procedure was dat de Kerk zich niet beriep op verjaring en dat klachten van misbruik konden worden ingediend tegen overleden personen.

Verklaring Omtrent Gedrag

Daarnaast nam de Kerk verschil­lende maatregelen ter preventie, zoals de invoering van de eis van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor de benoeming van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, het aannemen van kandidaten hiervoor en de aan­stel­ling van bepaalde categorieën vrijwilligers en functionarissen. Per 1 juli 2014 treedt ook de ‘Gedragscode Pastoraat’ in werking. Hiermee sluit de Kerk aan bij gedragscodes die in andere sectoren van de samenleving gangbaar zijn. Een ante­cedenten­onderzoek was reeds sinds 2005 verplicht bij de benoeming van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, wanneer zij overstapten naar een ander bisdom of een andere religieuze instelling.

Nieuwe richtlijnen pastoraat

Nieuwe richtlijnen voor de bisdommen inzake seksueel misbruik van minder­jarigen sluiten aan bij wat de Con­gre­ga­tie voor de Geloofsleer in Rome hiervoor vereist. Deze ‘Essential norms’ liggen momenteel ter goedkeuring bij de Con­gre­ga­tie voor de Geloofsleer en worden ingevoerd zo gauw de goedkeuring is verleend. Deze richtlijnen bepalen onder meer dat bij seksueel misbruik van minderjarigen altijd aangifte wordt gedaan bij het Openbaar Ministerie, zoals ook nu reeds praktijk is.

Klachtenprocedure 2011 afgebouwd

Het Meldpunt Misbruik RKK, dat valt onder de Klachten­procedure van 2011, wordt de komende periode afgebouwd. Klachten die voor 1 juli 2014 zijn ingediend worden de komende tijd nog behandeld en afgerond. Na een gegrond­verklaring van een klacht door de bisschop of hogere religieuze overste kunnen slachtoffers een verzoek tot genoeg­doening indienen bij de Compensatie­commissie.

Slotacte

Authentieke klachten aangaande ondervonden leed door seksueel misbruik, waarvan de Klachten­commissie van de Stichting Beheer en Toezicht niet kon adviseren deze gegrond te verklaren, vallen onder de ‘Slotactie’ van de Bis­schop­pen­conferentie en de KNR en kunnen zo alsnog een afronding krijgen.

Platform Hulpverlening

Het Platform Hulp­verlening dat werd opgezet binnen het kader van de Stichting Beheer en Toezicht wordt voortgezet. Het Platform Hulp­verlening zorgt voor professionele doorverwijzing naar hulpverlening op maat voor mensen die slachtoffer werden van seksueel misbruik door een vertegen­woordiger van de Kerk. Het Platform onderhoudt contacten met specialisten en gespeciali­seerde centra in het land met deskundigheid op het gebied van seksueel misbruik. Ook beschikt het Platform over vertrouwens­personen die desgewenst ingeschakeld worden.

Documenten
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedure
dinsdag, 12 maart 2013Afronding procedure
donderdag, 15 november 2012Bisschoppen reageren op rapportage commissie Deetman
dinsdag, 9 oktober 2012Reactie Diocesane Commissie op rapport SamsonBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose