Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Katholieke Kerk viert Dag van het Jodendom

Thema: Uitweg uit de Crisis

gepubliceerd: dinsdag, 14 januari 2014

Op 17 januari viert de Rooms-katho­lie­ke kerk in Neder­land op ver­schil­lende plaatsen de jaar­lijkse Dag van het Jo­den­dom. Deze dag is een ini­tia­tief van de Neder­landse bis­schop­pen. Zij sluiten hiermee aan bij ini­tia­tie­ven in Polen, Italië en Oos­ten­rijk.

foto: Günther Sturms
Dag van het Jodendom 2012 (foto: Günther Sturms)
Dag van het Jo­den­dom 2012

Het doel is kennis­ma­king voor ie­der­een binnen de Kerk met de Joodse wor­tels van het Chris­ten­dom, door ont­moe­ting met het Jo­den­dom van nu. De Dag heeft geen poli­tieke oogmerken.

De Dag van het Jo­den­dom is niet alleen een sym­bo­li­sche vie­ring of her­den­king, maar heeft een actief en inhou­de­lijk karakter. Door kennisuit­wis­se­ling vanuit beide tradities ont­wik­ke­len deel­ne­mers nieuwe inzichten rond een jaar­the­ma. Voor 2014 luidt dit thema ‘Uitweg uit de Crisis’.

De datum 17 januari is gekozen voor de Dag van het Jo­den­dom omdat een dag later de Gebeds­week voor Eenheid van de Chris­te­nen begint. Daar­mee wil­den de bis­schop­pen uitdrukken dat alle chris­te­lijke kerken wor­telen in het Jo­den­dom.

Ac­ti­vi­teiten

  • In veel Neder­landse pa­ro­chies wordt aan de Dag van het Jo­den­dom ook op 18 en 19 januari tij­dens de zon­dags­vie­ringen aan­dacht besteed. vie­rin­gen. Verder zijn er speciale ac­ti­vi­teiten rond de Dag van het Jo­den­dom, waar­on­der de volgende:
  • In Utrecht or­ga­ni­seert de Dio­ce­sane Werk­groep Kerk en Jo­den­dom een studie­mid­dag voor de leden van de pas­to­rale teams van het Aarts­bis­dom met Dr. Marcus van Loopik over de bin­ding van Isaac (Genesis 22). Ook kar­di­naal Eijk zal hier aan deelnemen.
  • In Dieren (LJG Synagoge) spreekt Marcel Poorthuis, hoog­le­raar Interreli­gi­euze Dialoog aan de Uni­ver­si­teit Tilburg, op 15 januari over het jaar­the­ma van de Dag van het Jo­den­dom.
  • In Gro­nin­gen spreekt op 19 januari Berma Klein Goldewijk, Centre for Conflict Studies van de Uni­ver­si­teit Utrecht, in de Synagoge Folkinge­straat, over het thema ‘Uitweg uit de crisis; actuele Joodse visies.’ Ook bis­schop De Korte bezoekt de synagoge.
  • De Petrus- en Paulus­paro­chie in Tilburg her­denkt per­soon­lijk enkele Joodse stadgenoten die slacht­of­fer wer­den van de Sjoa. De Eucha­ris­tie­vie­ring in de Paulus­kerk op 19 januari staat in het teken van de Dag van het Jo­den­dom. Het enige Joodse koor in Zuid-Neder­land, Ima Sara, levert een muzikale bijdrage.
  • In Amersfoort ver­zorgt Eric Ottenheijm, assis­tent-hoog­le­raar Judaïca en Nieuwe Testa­ment in Utrecht, op 5 februari een workshop geti­teld ‘Vinger­oefe­ningen in Verbeel­dings­kracht’.

Zevende keer

Dit is de zevende keer dat de Dag van het Jo­den­dom wordt gehou­den. Eerdere jaar­the­ma’s waren onder meer De Schrift (2009), Zorg om de Naaste (2012), en Zorg om de Wereld (2013). De dag is ingesteld in 2007 onder auspiciën van Mgr. A.H. van Luyn s.d.b., de toen­ma­lige bis­schop-referent voor Kerk en Jo­den­dom. De hui­dige bis­schop met deze portefeuille is Mgr. H.W. Woorts.

Dagvanhetjo­den­dom.nl

Actuele in­for­ma­tie over ac­ti­vi­teiten in het kader van de Dag van het Jo­den­dom is te vin­den op de website www.dagvanhetjo­den­dom.nl. Hier staat ook een ver­slag van de jaar­lijkse Impuls­dag, die de Katho­lie­ke Raad van Kerk en Jo­den­dom or­ga­ni­seert ter voor­be­rei­ding van de Dag van het Jo­den­dom. Deze Impuls­dag vond plaats in ok­to­ber 2013 in de Synagoge te Zwolle. (SRKK)
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 13 februari 2020Dag van het Jodendom Video
dinsdag, 7 januari 2020Dag van het Jodendom
dinsdag, 12 februari 2019Tien jaar Dag van het Jodendom
zondag, 9 september 2018Dag van het Jodendom
maandag, 12 februari 2018Bezoek aan Synagoge - Dag van het Jodendom
vrijdag, 6 januari 2017Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum
woensdag, 30 juli 2014Haat tegen Joden verwerpelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose