Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dag van het Jodendom - 17 januari

Brief van Mgr. Woorts

gepubliceerd: dinsdag, 26 oktober 2021

Mgr. Woorts heeft als bis­schop-referent voor het jo­den­dom en voor­zit­ter Be­ge­lei­dings­com­mis­sie Jo­den­dom van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie een brief ge­schre­ven naar aan­lei­ding van de jaar­lijkse Dag van het Jo­den­dom op maan­dag 17 januari 2022.

datum: 25 ok­to­ber 2021
on­der­werp: Dag van het Jo­den­dom - 17 januari

Broe­ders en zusters in Christus,

Bin­nen­kort verschijnt het nieuwe Di­rec­to­rium voor de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie met de li­tur­gische kalen­der voor het ker­ke­lijk jaar C 2021-2022. In het deel Li­tur­gische Do­cu­men­ta­tie zijn richt­lij­nen opgeno­men over de invoe­ring van een vaste Zondag van het Woord van God op de derde zon­dag door het jaar. Deze Zondag van het Woord van God (23 januari) volgt op de Dag van het Jo­den­dom op 17 januari, in 2008 door de Rooms-katho­lie­ke bis­schop­pen van Neder­land inge­steld, met als doel aan­dacht te beste­den aan de bij­zon­dere band van de Kerk met het Jo­den­dom. Onze Kerk komt immers uit het Jo­den­dom voort en met het levende Jo­den­dom delen wij veel van onze waar­den, gebe­den en wensen voor de wereld waarin wij leven.

De maand januari biedt dus unieke kansen om de gees­te­lij­ke familie­ban­den tussen joden en chris­te­nen bij onze gelo­vi­gen onder de aan­dacht te brengen. Ont­moe­tingen van joden en chris­te­nen zijn vaak verrijkend en kunnen levenslange vriend­schappen met zich mee brengen. Dit is des te actueler omdat in onze Neder­landse samen­le­ving alsook daar­bui­ten, anti­se­mi­tische ideeën en daden weer meer en meer volop en zon­der gêne geuit wor­den. Veel van dit anti-Joodse ge­dach­te­goed is gebaseerd op ideeën die de Kerk sinds Vaticanum II uit­druk­ke­lijk en bij herhaling ver­oor­deeld heeft. Als pries­ters, diakens, pas­to­raal werk(st)ers en catecheten kunnen we daar met onze gelo­vi­gen een te­gen­wicht aan bie­den door po­si­tie­ve belang­stel­ling voor het Jo­den­dom - zowel in de Bijbelse als heden­daag­se tijd - en de joods-chris­te­lijke relatie. Hiermee leren wij ook onze Heer Jezus Christus en Zijn evan­ge­lie, Maria, de apos­te­len, de profeten, ja heel de H. Schrift beter verstaan.

Voor sug­ges­ties hoe u dit kunt doen, rond 17 januari en door het jaar heen, kunt u terecht op de web­si­tes:

Daar vindt u tips voor thema’s en ac­ti­vi­teiten res­pec­tie­ve­lijk korte toelich­tingen bij de zon­dags­le­zing uit het Oude Testa­ment, de Schrift die we met het Jo­den­dom delen. Voor meer in­for­ma­tie kunt u een e-mail sturen naar het hier vermelde adres.

Dank voor uw zeer ge­waar­deerde aan­dacht en inzet hier­voor.

Met vrien­de­lijke groet,

 

+ Herman W. Woorts,

bis­schop-referent voor Kerk en Jo­den­dom en
voor­zit­ter Be­ge­lei­dings­com­mis­sie Jo­den­dom van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 17 januari 2024Dag van het Jodendom
donderdag, 2 maart 2023Dialoogwandeling - Sterke vrouwen
maandag, 25 januari 2021Video Dag van het Jodendom Video
zondag, 10 januari 2021Dag van het Jodendom
maandag, 4 mei 2020Brief Mgr. Woorts aan Joodse gemeenschap
dinsdag, 14 april 2020Geloven in geweld?
donderdag, 13 februari 2020Dag van het Jodendom Video
dinsdag, 7 januari 2020Dag van het Jodendom
dinsdag, 12 februari 2019Tien jaar Dag van het Jodendom
zondag, 9 september 2018Dag van het Jodendom
maandag, 12 februari 2018Bezoek aan Synagoge - Dag van het Jodendom
vrijdag, 6 januari 2017Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum
woensdag, 30 juli 2014Haat tegen Joden verwerpelijk
dinsdag, 14 januari 2014Katholieke Kerk viert Dag van het JodendomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose