Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dag van het Jodendom

Video door Katholiekleven.nl

gepubliceerd: donderdag, 13 februari 2020
foto: Videoframe Katholiekleven.nl
Diaken Wim Timmer en rabbijn Shimon Evers
Diaken Wim Timmer en rabbijn Shimon Evers

Ieder jaar wordt binnen de Katho­lie­ke kerk aan­dacht gegeven aan onze relatie met het Jo­den­dom. Dit jaar vieren wij 75 jaar be­vrij­ding. Daarom is er speciaal aan­dacht voor het her­denken van de slacht­of­fers van onvrij­heid en onder­druk­king. De Dag van het Jo­den­dom wil daar­naast ook het po­si­tie­ve be­na­druk­ken: de the­ma­tiek van vrij­heid en be­vrij­ding voor joden en chris­te­nen nu.

In dit kader heeft een kleine dele­ga­tie van pastores en stu­den­ten in januari 2020 een bezoek gebracht aan de Alkmaarse Synagoge. Wij wer­den ont­van­gen door de voor­zit­ter, mevrouw Loes Citroen, en enkele gemeen­te­le­den.

Op 4 maart 1942 wordt, op last van de bezetter, de Synagoge in Alkmaar gesloten. Kort daarna wor­den alle joodse inwoners van Alkmaar ge­dwon­gen naar Am­ster­dam te gaan. Slechts enkelen zullen te­rug­ke­ren en geen van de terug­ge­keer­den zal zich wederom ves­tigen in Alkmaar. De synagoge raakt in onbruik en wordt in 1952 verkocht. Sinds 1997 heeft de Stich­ting Alkmaarse Synagoge (SAS) zich ingezet voor het opnieuw in gebruik nemen van de oude sjoel. Dit project is won­derwel geslaagd en na een volle­dige res­tau­ra­tie wordt de Synagoge op 23 de­cem­ber 2009 opnieuw in gebruik geno­men. De offi­cië­le ope­ning wordt verricht door de klein­zoon van de laatste rabbijn.

Ons bezoek heeft een open en gastvrij karakter. Vanuit beide geloofs­tra­di­ties gaan wij het gesprek aan met elkaar. De ont­moe­ting maakt op ons allen een grote indruk. Na de rond­lei­ding wordt nog lang nage­praat.

Voor meer in­for­ma­tie:
www.alkmaarsesynagoge.nl

 

 

Ont­hul­ling monu­ment 75 jaar be­vrij­ding Ausch­witz in Alkmaar

Als onder­deel van het monu­ment “Le­vens­licht” van Daan Rozen­gaar­den wordt ook in Alkmaar een monu­ment ont­huld op vrij­dag­mid­dag 24 januari 2020. Dit monu­ment is een ini­tia­tief van het Natio­naal Comité 4 en 5 mei.

Door de hui­dige gemeen­te­le­den van de Alkmaarse Synagoge wor­den alle namen voor­ge­le­zen van de 104 slacht­of­fers van de Holo­caust, die vanuit Alkmaar zijn wegge­voerd. Daarna wordt door Rabbijn Shmuel Spiero het joodse gebed voor de doden, het Kaddish, gebe­den. Ver­vol­gens wor­den door kin­de­ren van ver­schil­lende basis­scho­len en andere betrok­ke­nen 104 stenen bij het monu­ment geplaatst.

Voor meer in­for­ma­tie:
www.4en5mei.nl

Bezoek Ausch­witz – Birkenau

Met een gemengde groep van natio­nale en inter­na­tio­nale stu­den­ten is begin februari 2020 een bezoek gebracht aan het con­cen­tratie- en ver­nie­ti­gings­kamp Ausch­witz-Birkenau. Het thema was dit jaar: ‘The Machine Ausch­witz’. Met enkele collega-pastores begeleid­den we deze groep jonge mensen. Het was een ind­ringende erva­ring, waarbij we op ver­schil­lende wijzen met elkaar het gesprek zijn aan­ge­gaan over de bete­ke­nis in de hui­dige tijd van ‘het gedenken van de Shoah’ , die in onze ge­schie­de­nis heeft plaats­ge­von­den. Over­le­ven­den vragen ons immers om niet ‘on­ver­schil­lig’ te zijn en laten ons weten dat het de verant­woor­de­lijk­heid van ie­der­een is ‘dat dit nooit meer zal gebeuren’.

We onder­zoeken de moge­lijk­heid om deze reis jaar­lijks met geïn­te­res­seer­den vanuit ons Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam te kunnen or­ga­ni­se­ren.


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 17 januari 2024Dag van het Jodendom
donderdag, 2 maart 2023Dialoogwandeling - Sterke vrouwen
dinsdag, 26 oktober 2021Dag van het Jodendom - 17 januari
maandag, 25 januari 2021Video Dag van het Jodendom Video
zondag, 10 januari 2021Dag van het Jodendom
maandag, 4 mei 2020Brief Mgr. Woorts aan Joodse gemeenschap
dinsdag, 14 april 2020Geloven in geweld?
dinsdag, 7 januari 2020Dag van het Jodendom
dinsdag, 12 februari 2019Tien jaar Dag van het Jodendom
zondag, 9 september 2018Dag van het Jodendom
maandag, 12 februari 2018Bezoek aan Synagoge - Dag van het Jodendom
vrijdag, 6 januari 2017Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum
woensdag, 30 juli 2014Haat tegen Joden verwerpelijk
dinsdag, 14 januari 2014Katholieke Kerk viert Dag van het JodendomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose