Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Misbruik

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKKVerzamelde artikelen op deze web­si­te over seksueel mis­bruik.Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
nieuws - zaterdag, 12 december 2020
Naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘De Deetman files’ van de voormalige secretaris van de KNR, Patrick Chatelion Counet, geven de Nederlandse bisschoppen een korte verklaring. De bisschoppen herhalen hierin wat in eerdere communiqués is gezegd en met name de inbreng van kardinaal Eijk in de Tweede Kamer.
Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
nieuws - vrijdag, 10 mei 2019
Paus Franciscus heeft nieuwe kerke­lijke wetgeving voor de Rooms-Katholieke Kerk doorgevoerd voor de behandeling van klachten van sek­su­eel misbruik en kinderpornografie. Het Motu Proprio ‘Vos estis lux mundi’ werd donderdag 9 mei 2019 gepubliceerd.
Mgr. Van den Hende naar Rome
Kerktop over seksueel misbruik van 21 t/m 24 februari
nieuws - maandag, 18 februari 2019
Vanuit Nederland neemt mgr. Van den Hende als voorzitter van de Neder­landse bisschoppenconferentie deel aan de ontmoeting over seksueel misbruik in de Kerk die van 21 tot en met 24 februari plaatsvindt in Rome.
Gedragscode in Nederlands en Engels
nieuws - vrijdag, 14 december 2018
De Gedragscode Pastoraat voor de Rooms-Katholieke Kerk is nu ook in een Engelse vertaling beschikbaar. De code geldt sinds 2014, is sindsdien geëvalueerd en sinds 13 april 2018 uitgebreid en aangescherpt.
Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
Seksueel misbruik
nieuws - vrijdag, 14 september 2018
Naar aanleiding van de recente nieu­we publicaties over seksueel misbruik door priesters en religieuzen in Penn­sylvania en eerder al in Australië ervaren veel gelovigen opnieuw pijn en schaamte als gevolg van berichten over misbruik waarin de ellende van slachtoffers scherp naar voren komt. De Nederlandse bisschoppen delen in die pijn en schaamte.
Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
nieuws - woensdag, 22 augustus 2018
Met een verwijzing naar de brief van Paulus aan de Korintiërs (1 Kor. 12, 26) “Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden” roept paus Franciscus alle leden van de Kerk op om solidair te zijn met de slacht­offers van seksueel misbruik door mensen van de Kerk.
Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
nieuws - dinsdag, 28 juni 2016
Vandaag, 28 juni 2016, publiceert de voormalige Commissie Deetman zijn slotmonitor. De slotmonitor overziet wat de R.-K. Kerkprovincie in Nederland de afgelopen vijf jaar deed om slachtoffers van seksueel misbruik en van excessief geweld tegen minderjarigen hulp, erkenning en genoegdoening te geven.
Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
nieuws - maandag, 4 april 2016
De onafhankelijke stichting Beheer & Toezicht inzake seksueel misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland geeft in zijn jaarverslag over 2015 inzicht in wat er gedaan is voor de 3056 slachtoffers die zich sinds 2010 gemeld hebben.
Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
nieuws - woensdag, 20 januari 2016
In 2015 ontvingen parochiebesturen via de bisdommen informatie over de overheidscampagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag ‘Maak er een punt van’. Onderdeel van die campagne is de mogelijkheid om een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te krijgen voor vrijwilligers die werken met jongeren en met mensen met een verstandelijke beperking.
Erkenning en genoegdoening
Voor ongegrond verklaarde klachten seksueel misbruik
nieuws - dinsdag, 13 oktober 2015
Op voorstel van drs. W.J. (Wim) Deetman heeft de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland besloten tot erkenning van en genoegdoening voor klagers over seksueel misbruik, van wie een onafhankelijke klachtencommissie de klacht ongegrond heeft bevonden. Het gaat hierbij om klagers die ter ondersteuning van hun klacht zich alleen maar konden beroepen op hun eigen verklaring en niet over verder steunbewijs beschikten, terwijl hun klacht authentiek en geloofwaardig is.
Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
nieuws - dinsdag, 7 juli 2015
Meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de Rooms Katholieke Kerk kunnen in Nederland worden gedaan bij het nieuwe RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Dit meldpunt is opgericht op 1 mei 2015. Om mensen hierop attent te maken zijn een affiche en verwijskaartjes gemaakt.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Maar en er een Punt van
nieuws - dinsdag, 26 mei 2015
Wanneer een vrij­wil­liger mis­bruik maakt van zijn positie heeft dat ingrij­pende gevolgen voor het slacht­offer en de organi­satie. Als organi­satie hoor je er alles aan te doen om seksueel grens­over­schrijdend gedrag te voorkomen.
Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Per 1 mei 2015
nieuws - vrijdag, 1 mei 2015
Per 1 mei 2015 treedt het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Op een nieuwe website is hierover meer informatie te vinden.
Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
nieuws - dinsdag, 17 maart 2015
De voorzitters van de Bisschoppenconferentie, KNR, en slachtofferkoepel KLOKK, VPKK en MCU waren op maandag 16 maart bijeen in Utrecht en geven gezamenlijk de volgende verklaring af.
Kerken tekenen verklaring veilige kerk
nieuws - zaterdag, 13 december 2014
Meer dan twintig kerken hebben woensdag 10 december in Zeist een verklaring getekend waarin ze uitspreken zich sterk te blijven maken voor een veilige leef- en werkomgeving binnen de kerk, het kerkgenootschap en de daarbij aangesloten gemeenten en parochies. Namens de R.K.-Kerk tekende mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, en referent voor de oecumene.
Verlengde openstelling klachtenprocedure
Tot en met 30 april 2015
nieuws - zaterdag, 1 november 2014
Op vrijdag 31 oktober heeft het bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht inzake Seksueel Misbruik in de RK Kerk (Meldpunt Seksueel Misbruik RKK) via een advertentie in vier landelijke dag­bladen bekend­gemaakt, dat de termijn waarbinnen het mogelijk is om klachten in te dienen betreffende verjaarde zaken en tegen over­leden personen is verlengd en wel tot en met 30 april 2015. De adver­tentie werd geplaatst in De Telegraaf, De Volkskrant, het AD en dagblad Trouw.
Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
Seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag
nieuws - dinsdag, 1 juli 2014
Per 1 juli 2014 treedt een nieuwe klachten­procedure in werking binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland: het Reglement R.K. Meldpunt Grens­over­schrijdend Gedrag. Voor de nieuwe regeling is aansluiting gezocht bij klachten­procedures die gangbaar zijn in andere sectoren van de samenleving.
RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
nieuws - vrijdag, 1 november 2013
Per 1 januari 2014 vraagt de RK Kerk in Nederland een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, van religieuzen en van bepaalde vrijwilligers en functionarissen. De VOG wordt gefaseerd ingevoerd en gevraagd bij nieuwe aanstellingen en benoemingen.
In de hemel
wobi - donderdag, 4 juli 2013
In dit “jaar van het geloof” overwegen we het laatste artikel van de geloofsbelijdenis: “Ik geloof in ... de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven...”.
Afronding procedure
nieuws - woensdag, 10 april 2013
Met betrekking tot klachten van seksueel misbruik tegen pastoor Schafraad in de periode dat hij als broeder Eymard werkzaam was in het Jongenspensionaat te Bleijerheide, is het volgende mee te delen.


dinsdag, 12 maart 2013Afronding procedure
donderdag, 15 november 2012Bisschoppen reageren op rapportage commissie Deetman
dinsdag, 9 oktober 2012Reactie Diocesane Commissie op rapport Samson
dinsdag, 2 oktober 2012Openbare jaarrapportage inzake seksueel misbruik
woensdag, 15 augustus 2012Berichtgeving over misbruik door pater S.
vrijdag, 22 juni 2012Vervolg van de aanpak van het seksueel misbruik
vrijdag, 22 juni 2012Seksueel misbruik: Wat doet de Kerk?
vrijdag, 11 mei 2012Klacht ingediend door familielid
vrijdag, 9 maart 2012Verklaring inzake seksueel misbruik
woensdag, 7 maart 2012De Kerk en het seksueel misbruik
maandag, 30 januari 2012Mgr. Hendriks: Misbruik sneeuwt ’t goede in Kerk onder Video
woensdag, 14 december 2011Homilie tijdens de bisschopswijding
dinsdag, 27 april 2010Bisschop schrijft vervolgbrief over seksueel misbruik
donderdag, 11 maart 2010Bisschop schrijft pastorale brief aan gelovigen over kindermisbruikBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose