Bisdom Haarlem-Amsterdam


Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK

Sociale vei­lig­heid in de R.-K. Kerk

De Neder­landse Rooms-Katho­lie­ke Kerk spant zich in om de sociale vei­lig­heid in de Kerk te bevor­de­ren en hulp, erken­ning en genoegdoe­ning te bie­den aan slacht­of­fers van grens­over­schrij­dend gedrag in de Kerk.

Het bevor­de­ren en handhaven van de sociale vei­lig­heid in de R.-K. Kerk is van groot belang. Hier­voor han­teert de Kerk een preventie­be­leid dat wordt uit­ge­legd op de web­si­te van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie:

Wanneer er sprake is van een erva­ring van grens­over­schrij­dend gedrag binnen de R.-K. Kerk, is de oproep om zich te mel­den bij het R.-K. Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag.

Heeft u ermee te maken (gehad)?

Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met grens­over­schrij­dend gedrag binnen de Neder­landse Rooms-Katho­lie­ke Kerk dan nodigen wij u uit om dat te mel­den bij de meld­punt­func­tio­na­ris van het R.-K. Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag, mevrouw Ineke Meulen­dijk-Giese. Dat mag ook anoniem. Mevrouw Meulen­dijk-Giese luistert naar uw verhaal en geeft u in­for­ma­tie over moge­lijke ver­volgstappen. Als blijkt dat u bij het meld­punt niet aan het juiste adres bent, dan laat zij u weten waar u wel terecht kunt.

Vertrouwens­persoon

Mevrouw Meulen­dijk-Giese kan u desgewenst in contact brengen met de ver­trouwens­persoon van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Bereik­baar­heid meld­punt­func­tio­na­ris

De meld­punt­func­tio­na­ris mevrouw Ineke Meulen­dijk-Giese is door­gaans op maan­dag, dins­dag en don­der­dag van 9.00 uur tot 17.00 uur tele­fo­nisch bereik­baar. Buiten deze tij­den kunt u altijd haar voicemail inspreken, haar een brief schrijven of een mail sturen. Dan wordt er zo snel moge­lijk contact met u opgeno­men.

web­si­te: Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag RKK
post­a­dres: Postbus 9769
3506 GT in Utrecht
e-mail: contact@meld­punt­grens­over­schrij­dend­ge­dragrkk.nl
tele­foon: 06 - 24 955 899

 

Hier­on­der vind u verzamelde artikelen op deze web­si­te over seksueel mis­bruik.


Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
nieuws - woensdag, 8 november 2023
De Belgische do­cu­mentairereeks “Godvergeten”, waarin mensen die als kind wer­den mis­bruikt door een katho­lie­ke pries­ter hun verhaal ver­tellen, is vanaf 12 no­vem­ber ook in Neder­land te bekijken via NPO Start. Op die dag besteedt het pro­gram­ma Kruis­punt van KRO-NCRV er aan­dacht aan in een uitzen­ding.
Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag R.-K. Kerk
nieuws - vrijdag, 2 juni 2023
Op don­der­dag 1 juni start mw. Ineke Meulen­dijk-Giese MSc als meld­punt­func­tio­na­ris op het Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. In haar vorige baan was mevrouw Meulen­dijk beleids­ad­vi­seur van ver­schil­lende ge­meen­tes op het gebied van onder meer onder­wijs, jeugd, vei­lig­heid, ge­zond­heid en wel­zijn.
Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
nieuws - zaterdag, 12 december 2020
Naar aan­lei­ding van het ver­schij­nen van het boek ‘De Deetman files’ van de voor­ma­lige se­cre­ta­ris van de KNR, Patrick Chatelion Counet, geven de Neder­landse bis­schop­pen een korte ver­kla­ring. De bis­schop­pen herhalen hierin wat in eer­dere com­mu­ni­qués is gezegd en met name de inbreng van kar­di­naal Eijk in de Tweede Kamer.
Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
nieuws - vrijdag, 10 mei 2019
Paus Fran­cis­cus heeft nieuwe kerke­lijke wet­ge­ving voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk doorge­voerd voor de be­han­de­ling van klachten van sek­su­eel mis­bruik en kin­der­por­no­­gra­fie. Het Motu Proprio ‘Vos estis lux mundi’ werd don­der­dag 9 mei 2019 ge­pu­bli­ceerd.
Mgr. Van den Hende naar Rome
Kerktop over seksueel misbruik van 21 t/m 24 februari
nieuws - maandag, 18 februari 2019
Vanuit Neder­land neemt mgr. Van den Hende als voor­zit­ter van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie deel aan de ont­moe­ting over seksueel mis­bruik in de Kerk die van 21 tot en met 24 februari plaats­vindt in Rome.
Gedragscode in Nederlands en Engels
nieuws - vrijdag, 14 december 2018
De Gedrags­co­de Pas­to­raat voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk is nu ook in een Engelse vertaling be­schik­baar. De code geldt sinds 2014, is sindsdien geëvalueerd en sinds 13 april 2018 uit­ge­breid en aan­ge­scherpt.
Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
Seksueel misbruik
nieuws - vrijdag, 14 september 2018
Naar aan­lei­ding van de recente nieu­we publi­ca­ties over seksueel mis­bruik door pries­ters en reli­gi­euzen in Penn­syl­vania en eer­der al in Australië ervaren veel gelo­vi­gen opnieuw pijn en schaamte als gevolg van berichten over mis­bruik waarin de ellende van slacht­of­fers scherp naar voren komt. De Neder­landse bis­schop­pen delen in die pijn en schaamte.
Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
nieuws - woensdag, 22 augustus 2018
Met een ver­wij­zing naar de brief van Paulus aan de Korintiërs (1 Kor. 12, 26) “Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lij­den” roept paus Fran­cis­cus alle leden van de Kerk op om solidair te zijn met de slacht­offers van seksueel mis­bruik door mensen van de Kerk.
Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
nieuws - dinsdag, 28 juni 2016
Vandaag, 28 juni 2016, publi­ceert de voor­ma­lige Com­mis­sie Deetman zijn slotmonitor. De slotmonitor overziet wat de R.-K. Kerk­pro­vin­cie in Neder­land de afgelopen vijf jaar deed om slacht­of­fers van seksueel mis­bruik en van excessief geweld tegen min­der­ja­rigen hulp, erken­ning en genoegdoe­ning te geven.
Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
nieuws - maandag, 4 april 2016
De onaf­han­ke­lijke stich­ting Beheer & Toezicht inzake seksueel mis­bruik in de R.-K. Kerk in Neder­land geeft in zijn jaar­ver­slag over 2015 inzicht in wat er gedaan is voor de 3056 slacht­of­fers die zich sinds 2010 gemeld hebben.
Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
nieuws - woensdag, 20 januari 2016
In 2015 ont­vingen pa­ro­chie­besturen via de bis­dom­men in­for­ma­tie over de over­heids­cam­pagne tegen seksueel grens­over­schrij­dend gedrag ‘Maak er een punt van’. Onder­deel van die campagne is de moge­lijk­heid om een gratis Ver­kla­ring Omtrent het Gedrag (VOG) te krijgen voor vrij­wil­li­gers die werken met jon­ge­ren en met mensen met een verstan­de­lijke beper­king.
Erkenning en genoegdoening
Voor ongegrond verklaarde klachten seksueel misbruik
nieuws - dinsdag, 13 oktober 2015
Op voorstel van drs. W.J. (Wim) Deetman heeft de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land besloten tot erken­ning van en genoegdoe­ning voor kla­gers over seksueel mis­bruik, van wie een onaf­han­ke­lijke klachten­com­mis­sie de klacht onge­grond heeft bevon­den. Het gaat hierbij om kla­gers die ter onder­steu­ning van hun klacht zich alleen maar kon­den be­roe­pen op hun eigen ver­kla­ring en niet over ver­der steunbe­wijs beschikten, terwijl hun klacht authen­tiek en geloof­waar­dig is.
Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
nieuws - dinsdag, 7 juli 2015
Meldingen van grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms Katho­lie­ke Kerk kunnen in Neder­land wor­den gedaan bij het nieuwe RK Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag. Dit meld­punt is opgericht op 1 mei 2015. Om mensen hierop attent te maken zijn een affiche en ver­wijs­kaar­tjes gemaakt.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Maar en er een Punt van
nieuws - dinsdag, 26 mei 2015
Wanneer een vrij­wil­liger mis­bruik maakt van zijn positie heeft dat ingrij­pende gevolgen voor het slacht­offer en de organi­satie. Als organi­satie hoor je er alles aan te doen om seksueel grens­over­schrij­dend gedrag te voor­ko­men.
Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Per 1 mei 2015
nieuws - vrijdag, 1 mei 2015
Per 1 mei 2015 treedt het Regle­ment R.K. Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag in wer­king binnen de Rooms Katho­lie­ke Kerk in Neder­land. Op een nieuwe web­si­te is hierover meer in­for­ma­tie te vin­den.
Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
nieuws - dinsdag, 17 maart 2015
De voor­zit­ters van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, KNR, en slacht­of­ferkoepel KLOKK, VPKK en MCU waren op maan­dag 16 maart bijeen in Utrecht en geven ge­za­men­lijk de volgende ver­kla­ring af.
Kerken tekenen verklaring veilige kerk
nieuws - zaterdag, 13 december 2014
Meer dan twin­tig kerken hebben woens­dag 10 de­cem­ber in Zeist een ver­kla­ring getekend waarin ze uit­spre­ken zich sterk te blijven maken voor een veilige leef- en werk­om­ge­ving binnen de kerk, het kerk­ge­noot­schap en de daarbij aan­ge­slo­ten ge­meen­ten en pa­ro­chies. Namens de R.K.-Kerk tekende mgr. Van den Hende, bis­schop van Rotter­dam, en referent voor de oecumene.
Verlengde openstelling klachtenprocedure
Tot en met 30 april 2015
nieuws - zaterdag, 1 november 2014
Op vrij­dag 31 ok­to­ber heeft het bestuur van de Stich­ting Beheer & Toezicht inzake Seksueel Mis­bruik in de RK Kerk (Meld­punt Seksueel Mis­bruik RKK) via een adver­tentie in vier lan­de­lijke dag­bla­den bekend­gemaakt, dat de termijn waar­bin­nen het moge­lijk is om klachten in te dienen be­tref­fen­de ver­jaarde zaken en tegen over­leden personen is verlengd en wel tot en met 30 april 2015. De adver­tentie werd geplaatst in De Tele­graaf, De Volks­krant, het AD en dag­blad Trouw.
Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
Seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag
nieuws - dinsdag, 1 juli 2014
Per 1 juli 2014 treedt een nieuwe klachten­pro­ce­dure in wer­king binnen de Rooms Katho­lie­ke Kerk in Neder­land: het Regle­ment R.K. Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag. Voor de nieuwe rege­ling is aan­slui­ting gezocht bij klachten­pro­ce­dures die gang­baar zijn in andere sectoren van de samen­le­ving.
RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
nieuws - vrijdag, 1 november 2013
Per 1 januari 2014 vraagt de RK Kerk in Neder­land een Ver­kla­ring Omtrent het Gedrag (VOG) van pries­ters, diakens en pas­to­raal werk(st)ers, van reli­gi­euzen en van bepaalde vrij­wil­li­gers en functiona­rissen. De VOG wordt gefaseerd inge­voerd en gevraagd bij nieuwe aan­stel­lingen en benoe­mingen.


donderdag, 4 juli 2013In de hemel
woensdag, 10 april 2013Afronding procedure
dinsdag, 12 maart 2013Afronding procedure
donderdag, 15 november 2012Bisschoppen reageren op rapportage commissie Deetman
dinsdag, 9 oktober 2012Reactie Diocesane Commissie op rapport Samson
dinsdag, 2 oktober 2012Openbare jaarrapportage inzake seksueel misbruik
woensdag, 15 augustus 2012Berichtgeving over misbruik door pater S.
vrijdag, 22 juni 2012Vervolg van de aanpak van het seksueel misbruik
vrijdag, 22 juni 2012Seksueel misbruik: Wat doet de Kerk?
vrijdag, 11 mei 2012Klacht ingediend door familielid
vrijdag, 9 maart 2012Verklaring inzake seksueel misbruik
woensdag, 7 maart 2012De Kerk en het seksueel misbruik
maandag, 30 januari 2012Mgr. Hendriks: Misbruik sneeuwt ’t goede in Kerk onder Video
woensdag, 14 december 2011Homilie tijdens de bisschopswijding
dinsdag, 27 april 2010Bisschop schrijft vervolgbrief over seksueel misbruik
donderdag, 11 maart 2010Bisschop schrijft pastorale brief aan gelovigen over kindermisbruikBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose