Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Streamen van uitvaartdiensten en AVG

gepubliceerd: maandag, 17 april 2023

Recent kwam in het nieuws dat som­mi­ge video’s van uit­vaar­ten zon­der toestem­ming en niet afgeschermd met een wacht­woord online staan. Daar­naast werd de af­ge­spro­ken periode waarin de video online zou blijven staan over­schre­den. Dat leidde tot vragen en klachten van de nabe­staan­den.

Toestem­ming en in­for­meren van nabe­staan­den

Zonder voor­af­gaande toestem­ming en mede­we­ten van personen die herken­baar in beeld komen, mogen video-opnames niet verspreid wor­den. Het is daarom be­lang­rijk om bij de voor­be­rei­ding van de uit­vaart­dienst met de nabe­staan­den af te spreken of zij willen dat de uit­vaart online te volgen is en of ze willen dat de uit­vaart daarna alleen terug te kijken is voor een besloten groep mensen of dat zij toestem­ming geven voor het zien van de video voor ie­der­een gedurende de af­ge­spro­ken termijn.

Als de pa­ro­chie aanbiedt om de uit­vaart­dienst te streamen moeten bo­ven­staande on­der­wer­pen een stan­daard bespreek­punt zijn bij de voor­be­rei­ding van de uit­vaart­dienst.

Privacy-in­stel­lingen op het video­plat­form

Een be­lang­rijk hulp­mid­del is het juist toepassen van privacy-in­stel­lingen op het video­plat­form waarop de vie­ring wordt gestreamd. Een door pa­ro­chies veel­ge­bruikt platform is YouTube. Net als op veel andere platforms is het moge­lijk om video’s op YouTube open­baar te publiceren (zicht­baar voor ie­der­een), in een besloten groep te delen (alleen via een link te zien en die link is deel­baar) of privé te publiceren (de link waar­mee de video kan wor­den bekeken is privé en de video verschijnt niet op het YouTube­ka­naal).

Toezien op bewaar­ter­mijn

Een bewaar­ter­mijn geeft de periode aan waarin de video online blijft staan voor het beoogde doel, name­lijk het terug­kij­ken van de uit­vaart­dienst. De bewaar­ter­mijn wordt door het pa­ro­chie­bestuur vast­ge­steld. Als de bewaar­ter­mijn wordt vast­ge­steld op bij­voor­beeld een maand moet de video na die maand ook daad­wer­ke­lijk wor­den verwij­derd. Het is be­lang­rijk om perio­diek te controleren of die bewaar­ter­mijn ook wordt gehand­haafd.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 24 mei 2018Nieuwe wet GegevensbeschermingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose