Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Mgr. Dr. Jan Hendriks

gepubliceerd: dinsdag, 25 oktober 2011

Johannes Wil­li­bror­dus Maria Hendriks werd geboren te Leidschen­dam op 17 novem­ber 1954 in een katho­lie­ke familie als zoon van Wim en Nelly Hendriks-Van Heiningen, die beiden nog steeds in Leidschen­dam wonen. Zijn vader was tuinder en veiling­be­stuur­der.

Hij volgde het klein-seminarie (later: dio­ce­saan college) Leeuwenhorst te Noordwijkerhout, waaraan hij in 1973 eind­exa­men gymnasium α deed. Daarna studeerde hij aan Katho­lie­ke Theo­lo­gische Hoge­school te Amster­dam, waar hij de propedeuse deed, en aan het Groot-seminarie Rolduc te Kerkrade, waar hij zijn pries­ter­lijke vor­ming voltooide. Aan­slui­tend deed hij zijn pas­to­rale jaar in de St. Petrus­paro­chie te Leiden.

Mgr. Hendriks bij paus Benedictus XVIOp 24 maart 1979 werd hij daar door de toenmalige bis­schop van Rotter­dam, mgr. dr. A.J. Simonis, tot diaken gewijd en op 29 sep­tem­ber 1979 in de Rotter­damse ka­the­draal tot priester. Gedurende twee jaar was hij daarna werkzaam als kape­laan in de H. Familie­paro­chie te ‘s Gravenhage. Van 1981-1986  vervolgde hij zijn studies aan de Pau­se­lijke Gre­go­ri­aanse Uni­ver­si­teit (Pontificia Università Gregoriana [PUG] waar hij in 1983 het licentiaat in het canoniek recht behaalde, in 1984 het Diploma in ju­ris­pru­den­tie verkreeg en in 1986 summa cum laude pro­mo­veerde tot doctor in het canoniek recht. Tevens behaalde hij aan deze Uni­ver­si­teit summa cum laude het  diploma van de “Hogere school voor Latijnse letteren”.

Sinds 1983 was hij daar­naast docent aan ver­schil­lende priester­oplei­dingen: van 1983-2008 aan het Groot­semi­narie Rolduc en van 1987-2002 aan het St. Jans­cen­trum te ’s Hertogen­bosch. Van 1990-1993 was hij bovendien visi­ting professor aan het MEDO-instituut (Mater Ecclesiae Domesticae) te Kerkrade en van 2001-2011 docent aan de Fontys hoge­school, eerst te Amster­dam, later te Utrecht. Aan deze instituten doceerde hij canoniek recht, cursussen over katho­liek onder­wijs, het tweede Vati­caans concilie en ker­ke­lijke do­cu­menten.

Van 1987-1997 was hij tevens pastoor van de Sint Barnabas­paro­chie te Haast­recht (bisdom Rotter­dam). Van 2005-2008 was hij Admini­strator van de St. Urbanus pa­ro­chie te Duivendrecht. Op dit moment assisteert hij in ver­schil­lende pa­ro­chies.

In 1997 werd hij vice-rector en studieprefect, in 1998 rector van het groot­semi­narie van het RK Bisdom van Haarlem-Amster­dam (De Tilten­berg) te Vo­ge­len­zang. Tevens is hij directeur van het Sint Boni­fa­tius-instituut dat in De Tilten­berg is gevestigd en dat  in 2008 door de H. Stoel is opgericht als Hoger Instituut voor Gods­dienstweten­schappen. Aan beide instituten is hij als docent verbonden.

Sinds 2001 is hij lid van het Ka­the­draal Kapittel en het consultoren­col­lege van het bisdom Haarlem-Amster­dam en sinds 2002 tot heden door de priesters gekozen als lid van de priesterraad.  In 2003 werd hij tot Consultor van de Con­gre­ga­tie van de Clerus (Romeinse Curie) te Rome benoemd. In 2005 benoemde paus Bene­dic­tus XVI hem tot “mon­seig­neur” (kape­laan van zijne hei­lig­heid de paus).

Naast deze taken was hij van 1994-1998 rechter aan de ker­ke­lijke recht­bank van Roermond, van 1996 tot heden voor­zit­ter van het dio­ce­saan bureau voor geschillen van het bisdom Rotter­dam en van 2001 tot heden rechter aan het offi­cia­laat van het bisdom Haarlem. Ook is hij redactielid van het tijd­schrift Recht, Religie en Samen­le­ving (uitgeverij Larcier, Brussel).

Hij publiceerde een negentiental boeken en meer dan honderd artikelen vooral op gebied van spiri­tua­li­teit, canoniek recht en het tweede Vati­caans concilie. Zijn laatste boeken waren: “Maria. Inlei­ding tot de katho­lie­ke leer over de Moeder van de Verlosser” (Van Gorcum, Assen, 2008) en de beide delen “ Het celibaat van de priester” (2008) en “Ker­ke­lijke do­cu­menten. Inlei­ding en repertorium” (2010), die in de reeks Tilten­bergstudies  van het seminarie verschenen. Dit jaar verscheen van zijn hand: “Ker­ke­lijk recht. Hand­boek voor de pas­to­rale praktijk” (Colomba, Oegstgeest, 2011).

Op 25 okto­ber 2011 is bekend gemaakt dat Paus Bene­dic­tus XVI hem heeft benoemd tot hulp­bis­schop (auxiliaris) van het bisdom Haarlem-Amster­dam en tot titulair bis­schop van Arsacal in Numidië (een oud, maar nu verdwenen bisdom in het huidige Algerije). Als hulp­bis­schop zal hij door mgr. dr. J.M. Punt, bis­schop van Haarlem-Amster­dam tot vicaris-generaal worden benoemd.

Als wapen­spreuk koos hij de woorden die Maria bij de bruiloft van Kana tot de bedienden sprak, wijzend op haar Zoon: “Doe maar wat Hij u zeggen zal” (“Quodcumque dixerit vobis, facite”, Jo 2,5).
Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 2 januari 2012Nieuwe rector Tiltenberg geďnstalleerd
zaterdag, 10 december 2011Fotoreportage bisschopswijding mgr. Hendriks Fotoreportage
zaterdag, 10 december 2011Nieuwe website van Mgr. Hendriks: Arsacal.nl
zaterdag, 10 december 2011Woord aan het einde van de bisschopswijding
zaterdag, 10 december 2011Benoemingsoorkonde
donderdag, 8 december 2011“Doe maar wat Hij zeggen zal”
woensdag, 7 december 2011Alle Nederlandse bisschoppen bij wijding hulpbisschop Hendriks
dinsdag, 29 november 2011Wapen van hulpbisschop: Eucharistie, Maria en Johannes
vrijdag, 28 oktober 2011Wijding hulpbisschop Hendriks in Hilversum, niet in kathedraal
dinsdag, 25 oktober 2011Nederlandse bisschoppen verheugd over benoeming nieuwe hulpbisschop
dinsdag, 25 oktober 2011Nieuwe hulpbisschop voor Haarlem-AmsterdamBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose