Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Benoemingsoorkonde

Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei

gepubliceerd: zaterdag, 10 december 2011

Weergave van de tekst van de benoe­mingsoor­konde van paus Bene­dic­tus XVI aan Mgr. Dr. Jan W.M. Hendriks. Onder de Latijnse tekst volgt de Neder­landse vertaling.

Bene­dic­tus Episcopus Servus Servorum Dei

dilecto Filio Joanni Vil­li­brordo Mariae Hendriks, Harle­mensis-Amstelo­damensis Seminarii maioris moderatori, ipsique Capituli ca­the­dralis Canonico eiusdem dioecesis Episcopo electo Auxiliari, Arsacalitanae Sedis addito titulo, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Insignis Harle­mensis-Amstelo­damensis Ecclesia nunc mentem Nostram sollicitam requirit, cui operam Nostram commodare ultro properamus, ut inibi quam prosperrime spiritalis cursus procedat. Quandoquidem venerabilis Frater Josephus Maria Punt, illius Sedis Episcopus, socium in apostolico ministerio postulavit, qui opem pas­to­ralibus necessitatibus ferret, ad te, dilecte Fili, magna cum fiducia decurrimus hoc munus concredituri, quem scimus consentaneis virtutibus fultum con­se­quentique pas­to­rali usu.

Ideo, consilium excipientes Congregationis pro Episcopis, Apostolica Nostra ex auctoritate, te Episcopum destinamus Auxiliarem Harle­mensem-Amstelo­damensem itemque titulo Arsacalitano honestamus, cunctis simul additis iuribus et officiis iniunctis quae cum tua destinatione tuoque statu cohaerent, ad sacrorum canonum praescripta.

Ante proinde ordinationem epis­co­palem, quam a quovis catholico sacrorum Antistite extra urbem Romam recipere pote­ris, oportet fidei pro­fes­sio­nem facias ac fidelitatis nuncupes iusiurandum in Nos et Successores Nostros, secundum statas formulas, quas absolutas ad memoratam Congregationem mittendas curabis.

Ceterum, dilecte Fili, quae antea sustinuisti officia multa iuvabunt. Quocirca, superno iuvamine flagitato, prorsus te esse paratum arbitramur ad altiora patranda communibus de consiliis propositisque, ut ibidem fides pietasque roborentur et salutaria item opera multiplicentur.

Datum Romae, apud S. Petrum, die quinto et vicesimo mensis Octobris, anno Domini bismillesimo undecimo, Pontificatus Nostri septimo.

Bene­dic­tus XVI
Bene­dic­tus, Bis­schop, Dienaar der Dienaren Gods

aan zijn geliefde Zoon Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks, rector van het groot­semi­narie van Haar­lem-Am­ster­dam, tevens kanun­nik van het ka­the­draal Kapit­tel, gekozen Hulp­bis­schop van het­zelfde bisdom, onder toevoe­ging van de titulaire Zetel van Arsacal, heil en Onze Apos­to­lische Zegen.

De illustere Kerk van Haar­lem-Am­ster­dam vraagt nu Onze bij­zon­dere aan­dacht, waaraan Wij van zelf haas­tig tegemoet willen tre­den, opdat aldaar de gees­te­lij­ke voort­gang zo voorspoe­dig moge­lijk verloopt.

Nu dan Onze eerbied­waar­dige Broe­der Jozef Maria Punt, Bis­schop van die Zetel, heeft ver­zocht om een metgezel in het apos­to­lisch dienst­werk, die hulp kan bie­den in de pas­to­rale noden, gaan Wij met groot ver­trouwen ertoe over om deze taak toe te ver­trouwen aan u, geliefde Zoon, die naar Wij weten geschraagd wordt door passende goede eigen­schappen en een daar­mee verbon­den pas­to­rale praktijk.

Na het inwinnen van de raad van de Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen, benoemen Wij u derhalve op grond van Ons Apos­to­lisch gezag tot Hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en sieren u even­eens met de titel van Arsacal. Tege­lijk hiermee verbon­den zijn alle rechten en plichten, die met uw benoe­ming  en uw staat samen­han­gen, volgens de voor­schriften van de heilige ker­ke­lijke wetten.

De bis­schops­wij­ding kunt u van elke katho­lie­ke Bis­schop buiten de stad Rome ont­van­gen. Tevoren dient u echter de ge­loofs­be­lij­de­nis en de eed van trouw jegens Ons en Onze op­vol­gers af te leggen, over­een­koms­tig de daartoe vast­ge­legde for­mu­lie­ren, die u na onderteke­ning en verzege­ling naar genoemde Con­gre­ga­tie zult doorsturen. 

Overigens, geliefde Zoon, zullen de taken die u voor­heen hebt verricht, zeer goed van pas komen. Daarom, na Gods hulp te hebben afgesmeekt, achten Wij u zeker goed voor­be­reid om, volgend op gemeen­schap­pe­lijke beraadsla­gingen en plannen, hogere taken te vol­bren­gen, opdat ook daar het geloof en de gods­diens­tige ijver ver­sterkt en evenzo de werken van het heil vermenig­vul­digd wor­den. 

Gegeven te Rome, bij Sint Petrus, op de vijfen­twin­tigste ok­to­ber in het Jaar des Heren 2011, het zevende jaar van Ons Pon­ti­fi­caat.

Paus Bene­dic­tus XVI


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 2 januari 2012Nieuwe rector Tiltenberg geďnstalleerd
zaterdag, 10 december 2011Fotoreportage bisschopswijding mgr. Hendriks Fotoreportage
zaterdag, 10 december 2011Nieuwe website van Mgr. Hendriks: Arsacal.nl
zaterdag, 10 december 2011Woord aan het einde van de bisschopswijding
donderdag, 8 december 2011“Doe maar wat Hij zeggen zal”
woensdag, 7 december 2011Alle Nederlandse bisschoppen bij wijding hulpbisschop Hendriks
dinsdag, 29 november 2011Wapen van hulpbisschop: Eucharistie, Maria en Johannes
vrijdag, 28 oktober 2011Wijding hulpbisschop Hendriks in Hilversum, niet in kathedraal
dinsdag, 25 oktober 2011Nederlandse bisschoppen verheugd over benoeming nieuwe hulpbisschop
dinsdag, 25 oktober 2011Nieuwe hulpbisschop voor Haarlem-Amsterdam
dinsdag, 25 oktober 2011Mgr. Dr. Jan HendriksBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose