Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Woord aan het einde van de bisschopswijding

gepubliceerd: zaterdag, 10 december 2011

“Doe maar wat Hij u zeggen zal”. Het zijn de laatste woor­den die Maria in het evan­ge­lie spreekt. Op de bruiloft van Kana wer­den ze gericht tot de dienaren - de diakonoi in het Grieks, ministri in het Latijn, je zou het bijna met “be­die­naren” mogen vertalen. Het bruilofts­feest lijkt ten einde, want de men­se­lijke wijn is op. De situatie op dit feest tekent ons men­se­lijk on­ver­mo­gen, dat wij altijd ergens aan onze grenzen raken, niets meer te bie­den hebben. Maar dit men­se­lijke feest wordt tot een over­vloe­dig bruilofts­feest, met Christus als de bruidegom en Maria als de bruid als beeld van de Kerk en nieuwe Eva.

“Doe maar wat Hij u zeggen zal”, deze bemoe­digende, aan­moe­di­gende woor­den heb ik als mijn bis­schop­pe­lijk motto, mijn wapen­spreuk, gekozen. Ze zijn een uit­no­di­ging tot geloof en ver­trouwen en zij laten ons een weg zien van je door Maria laten lei­den tot ver­trouwen in Jezus, die ons in het bruiloftsmaal van de Eucha­ris­tie tegemoet treedt.

Mgr. Dr. Jan W.M. Hendriks“Doe maar wat Hij u zeggen zal”: Dat is ook de bood­schap die we willen door­ge­ven, die de kern is van iedere chris­te­lijke gees­te­lij­ke lei­ding: dat je met vreugde en ver­trouwen mag vol­bren­gen wat Hij in Zijn Woord tot je zegt of in je hart heeft gelegd. 

Daarbij wil ik bij­zon­der denken aan de jonge mensen in wier hart God het heeft gelegd om heel hun leven te geven aan Christus en Zijn Kerk.

Onze bood­schap is goed, prach­tig en volmaakt. Wij allen - gewijde be­die­naren en leken - moeten en mogen dit evan­ge­lie voor leven, door geven, ver­kon­di­gen, juist nu. Want de schaamte die we voelen, dat de voor­beeld­func­tie van onze Kerk zo bescha­digd is, moet ons er juist toe brengen Mensen die zijn gebruikt en bescha­digd geraakt, met de liefde van het evan­ge­lie tegemoet te tre­den en met groter vuur en ijver het evan­ge­lie te beleven.

In de periode voor mijn bis­schops­wij­ding werd mijn gevoel vooral bepaald door dank­baar­heid om al Gods goede gaven. De moei­lijk­he­den zullen zeker komen, maar de wij­ding is toch aller­eerst genade, de vol­heid van het pries­ter­schap. Zeer dank­baar ben ik ook dat mijn beide ouders deze dag mogen meemaken en ik dank hen en ook mijn zussen en familie voor hun harte­lijk meeleven .

De zeer vele harte­lijke reacties en ook vandaag Uw aanwe­zig­heid hebben me goed gedaan. Ik dank U daarvoor. Heel bij­zon­der dank ik Zijne Excellentie, de heer Hans Hillen, de minister van defensie en pa­ro­chi­aan van deze pa­ro­chie, voor zijn aanwe­zig­heid. Het verheugt me dat kar­di­naal Simonis die mij tot diaken en pries­ter heeft gewijd hier aanwe­zig is; ook dank ik de Apos­to­lisch Nuntius, Zijne Excellentie, mgr. Bacqué voor zijn aanwe­zig­heid en harte­lijk­heid. Ik wens hem voor zijn toe­komst elders - wanneer hij bin­nen­kort gaat ver­trek­ken - alle zegen toe. Ik wil ook onze Aarts­bis­schop en voor­zit­ter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, mgr. Eijk en de andere Bis­schop­pen zeer danken voor hun aanwe­zig­heid en voor de harte­lijke wijze waarop zij mij in hun mid­den hebben opgeno­men. Heel bij­zon­der dank ik na­tuur­lijk onze bis­schop, mgr. Punt, die ik als hulp­bis­schop terzijde mag staan, en mgr. Van Burg­ste­den die zoveel harte­lijk­heid en in­spi­ra­tie heeft gegeven; goede vrien­den als don Agostino, Fr. Conn van de Gregoriana en vele anderen en allen die deze dag hebben voor­be­reid: heel veel dank.

De koor­school van onze ka­the­draal, waar we erg trots op zijn - o.l.v. Fons Ziekman en organist Ton van Eck - is naar Hilversum geko­men met prach­tige zang.

“Doe maar wat Hij u zeggen zal”. Laten we op dit woord van Marianiet bang zijn, niet in onze schulp kruipen, maar met ver­trouwen ver­der gaan.

+ Mgr. Dr. Jan W.M. Hendriks
Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 2 januari 2012Nieuwe rector Tiltenberg geďnstalleerd
zaterdag, 10 december 2011Fotoreportage bisschopswijding mgr. Hendriks Fotoreportage
zaterdag, 10 december 2011Nieuwe website van Mgr. Hendriks: Arsacal.nl
zaterdag, 10 december 2011Benoemingsoorkonde
donderdag, 8 december 2011“Doe maar wat Hij zeggen zal”
woensdag, 7 december 2011Alle Nederlandse bisschoppen bij wijding hulpbisschop Hendriks
dinsdag, 29 november 2011Wapen van hulpbisschop: Eucharistie, Maria en Johannes
vrijdag, 28 oktober 2011Wijding hulpbisschop Hendriks in Hilversum, niet in kathedraal
dinsdag, 25 oktober 2011Nederlandse bisschoppen verheugd over benoeming nieuwe hulpbisschop
dinsdag, 25 oktober 2011Nieuwe hulpbisschop voor Haarlem-Amsterdam
dinsdag, 25 oktober 2011Mgr. Dr. Jan HendriksBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose