Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bonifatiusdag met onderscheiding voor Ben Hartmann

gepubliceerd: vrijdag, 21 oktober 2011

Zo’n hon­derd deel­ne­mers volg­den op zater­dag 15 ok­to­ber het symposium bij gelegen­heid van het 12,5 jarig bestaan van het Sint Boni­fa­tius-instituut over kerk en media. Prominente sprekers belichtten langs ver­schil­lende elkaar goed aanvullende invals­hoeken de niet altijd ge­mak­ke­lijk verlopende ver­hou­ding tussen Kerk en Media en kwamen tot de con­clu­sie dat de Kerk hier beleid op moet ont­wik­ke­len. Studie­lei­der en vice-directeur drs. B. Hartmann werd door de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam on­der­schei­den met de Bavopen­ning wegens zijn grote ver­diensten voor de ont­wik­ke­ling van het Instituut.

Bonifatiusdat 15 oktober 2011Sprekers waren Antoine Bodar, Anke Bis­schops, Maarten Jansen (EO), Pieter Kohnen (kerk­pro­vin­cie), Wim Peeters (bisdom Haar­lem-Am­ster­dam) en Paul Koopman die dagvoor­zit­ter was en samen met Marieke Karsten-Vrusch, Christoph Sevenster en Ben Hartmann de werk­groep had gevormd die de dag had voor­be­reid.

Beide kanten kwamen uit­ge­breid aan de orde: hoe de Kerk het moei­lijk heeft om op een goede en aan­spre­kende manier te com­mu­ni­ce­ren (M. Jansen) en hoe de media niet zel­den met een negatieve insteek de ver­te­gen­woor­digers van de Kerk bejegenen (W. Peeters). Ook een begin van media-trai­ning werd aan de aanwe­zigen gegeven: de do’s en don’ts van de geínter­viewde wer­den aange­ge­ven (P. Kohnen) en Antoine Bodar ver­telde ontroerend en soms ontroerd over zijn eigen erva­ringen met de media.

Mw. dr. Anke Bis­schops is intussen een bekende op De Tilten­berg. Zij is reeds enkele malen terug gevraagd om work­shops te lei­den met de jonge pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en te spreken voor de se­mi­na­risten in ver­band met thema’s rond afstand en nabij­heid in het pas­to­raat en het seksueel mis­bruik. Ook dit studie­jaar zal zij op 6 februari - wanneer het rapport deetman is ver­sche­nen - daar een ver­volg aan geven. Op deze dag sprak zij over het thema: “Hoe zit je er zelf? Angst voor de media” met een ook heel per­soon­lijk en inte­ger verhaal, waarop de bijdrage van Antoine Bodar goed aansloot

Duide­lijk werd dat het goed zou zijn bre­der media-trai­ningen te geven en te zien hoe de Kerk pro-actiever media kan bena­de­ren.

Aan het einde van de dag sprak de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en fe­li­ci­teerde en bedankte het Sint Boni­fa­tius-instituut, dat vanaf het begin door drs. B. Hartmann als vice­di­rec­teur en studieprefect wordt geleid. De voor­tref­fe­lijke wijze waarop hij dit tot nu toe heeft gedaan, heeft er zeer aan bij­ge­dragen dat het Instituut groeit en bloeit.Tenslotte werd het in 2008 door de H. Stoel opgericht als Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen, zodat het nu ook acade­mische gra­den kan verlenen. De Bavopen­ning is het teken van ver­dienste dat door het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is inge­steld en dat onder meer is verleend aan de directeur van de ka­the­drale koor­school, de heer F. Ziekman, bij het jubileum van dat instituut, en aan mw. L. Starren­burg-Nederpelt, die jarenlang se­cre­ta­ris en koster van de ka­the­draal is geweest. (Tilten­berg.org)Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose