Bisdom Haarlem-Amsterdam


Open Dag Bonifatiusinstituut

Zaterdag 4 mei 2013 - De Tiltenberg

gepubliceerd: dinsdag, 16 april 2013

De TiltenbergTheo­lo­gie stu­de­ren is sterker wor­den, sterker in je eigen geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg in het geloof te vin­den. Het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut geeft vele moge­lijk­he­den om je te ver­die­pen in het katho­lie­ke geloof: van korte cursussen tot het in deel­tijd behalen van een bachelor of master in de theo­lo­gie. De colleges en cursussen vin­den (voor­na­me­lijk) op zater­dag plaats.

Op zater­dag 4 mei is er een open dag waarop je kunt kennis­ma­ken met het Boni­fa­tius instituut. Een dag­deel of een hele dag kennis­ma­ken met stu­den­ten en docenten op een plek waar geloof en studie hand in hand gaan. Je bent van harte welkom op deze open dag!

Stu­den­ten geven hun indruk van de oplei­ding:

Raquel Geerman“Mijn motivatie om aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut te gaan stu­de­ren was om me te ver­die­pen in het Katho­lie­ke geloof om zo later het geloof ook goed met anderen te kunnen delen. (...) De studie bevalt mij heel goed. De inhoud van de colleges is boeiend en goed ver­zorgd. De Heilige Schrift en de Katho­lie­ke leer ga je door de oplei­ding steeds beter begrijpen, waardoor je je geloof ook beter kunt verant­woor­den. Ook vakken waarin actuele on­der­wer­pen aan de orde komen vind ik be­lang­rijk. Hier leer ik hoe ik vanuit het geloof kan omgaan met bij­voor­beeld medisch-ethische of maat­schap­pe­lijke on­der­wer­pen. (...) Het is heel sti­mu­lerend dat er op De Tilten­berg een goede sfeer heerst, waar personeel, docenten en stu­den­ten aan­dacht voor elkaar hebben. Zo kun je ook meer uit de lesstof halen. Je leert omgaan met andere visies en zo kun je je eigen kijk op de dingen leren verant­woor­den en kri­tisch bijstellen. De kwali­teit van de oplei­ding is top!”

Raquel Geerman


Jos van Bellen“Mijn motivatie om theo­lo­gie te gaan stu­de­ren is ontstaan op wat oudere leef­tijd (d.w.z. 50+) en is vooral inge­ge­ven door het feit dat de zoge­naamde ‘zin­vraag’ toch wat vaker boven de horizon van het je leven verschijnt. (...) Samen met anderen bezig zijn met bid­den en stu­de­ren, juist in deze tijd waarin alles lijkt te draaien om targets, deadlines en cashflow is dit een verade­ming. (...) Het enige nadeel dat ik kan bedenken is waarom ik er niet tien jaar eer­der mee be­gon­nen ben.”

Jos van Bellen

Pro­gram­ma open dag

8.45 uur Binnen­komst en welkom
9.00 uur Lauden (Ge­za­men­lijk ochtend­ge­bed) en eucha­ris­tie­vie­ring
10.15 uur Koffie/thee
10.30 uur College Ker­ke­lijke do­cu­menten (Mgr.dr. J. Hendriks)
11.20 uur Over theo­lo­gie stu­de­ren op de Tilten­berg (Rector Bruggink)
12.10 uur Prak­tische zaken, wat zijn de moge­lijk­he­den voor stu­de­ren aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut, rond­lei­ding gebouw (studieprefect Diederik Wienen)
13.00 uur Ge­za­men­lijke lunch met aan­slui­tend mid­dagpauze en gelegen­heid tot uit­wis­se­ling en gesprek met stu­den­ten
14.10 uur Theo­lo­gie stu­de­ren en gees­te­lijk leven, een toelich­ting door één van de spi­ri­tu­aals van de oplei­ding
14.50 uur Gelegen­heid tot vragen over stu­de­ren aan De Tilten­berg
15.15 uur Afslui­ting met hapje en drankje
15.45 uur Vespers (Avond­ge­bed)

De Tilten­berg

De Tilten­berg is een prach­tig en sfeer­vol gebouw, dichtbij de duinen in Vo­ge­len­zang (ten zui­den van Haar­lem) en is per auto of met het open­baar ver­voer te bereiken.

Opgave voor open dag en/of ver­dere in­for­ma­tie

Opgave kan via een email naar evemenenten@tilten­berg.org
onder vermel­ding van ‘Open Dag Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut’

Kunt u daarbij de volgende zaken vermel­den?

  • Naam en voor­naam m/v:
  • Straat en huis­num­mer:
  • Post­co­de en plaats:
  • Tele­foon en email:
  • Deelname aan de open dag:
  • Kan niet deel­ne­men, maar heb wel belang­stel­ling voor studie:

Verdere in­for­ma­tie

Voor aanvullende in­for­ma­tie over de open dag en over de moge­lijk­he­den te stu­de­ren of een cursus te doen aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut kunt u contact opnemen met de studieprefect van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut, drs. Diederik Wienen:

tele­foon 0252 - 34 53 33
eve­ne­menten@tilten­berg.orgGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker! Fotoreportage
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in Pinksterweek
maandag, 14 november 2011Zes diakens gewijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose