Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Seminarie start met zeven nieuwe studenten

gepubliceerd: donderdag, 8 september 2011

Op maan­dag 5 sep­tem­ber is op De Tilten­berg het nieuwe studie­jaar van de pries­ter­oplei­ding be­gon­nen met enkele intro­duc­tie­da­gen, waarna de retraite volgt en een korte bede­vaart. Vier nieuwe se­mi­na­risten be­gon­nen er dit jaar hun vor­ming en oplei­ding tot het pries­ter­schap. daar­naast beginnen drie se­mi­na­risten van het semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg met de studie aan het filo­so­fisch-theo­lo­gisch instituut van De Tilten­berg.

Van de vier nieuwe se­mi­na­risten die op De Tilten­berg wonen, zijn er twee voor het aarts­bis­dom Utrecht, één voor het bisdom Rotter­dam en één voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Ook de drie kan­di­da­ten van Re­demp­to­ris Mater zijn kan­di­da­ten voor het bisom Haar­lem-Am­ster­dam. Twee van de kan­di­da­ten zijn 18 jaar oud, een derde is 21 jaar en de senior telt 33 jaren. Deze laatste twee hebben reeds een volle­dige filo­so­fie-studie achter de rug, zodat zij een verkorte route zullen volgen. Het aarts­bis­dom Utrecht doet het niet slecht: dit jaar be­gon­nen ook twee kan­di­da­ten in Bovendonk en voor het volgend studie­jaar heeft de eerste Utrechtse kan­di­daat zich al voor De Tilten­berg gemeld.

Twee se­mi­na­risten van De Tilten­berg zijn aan hun pas­to­rale jaar be­gon­nen: Peter Piets in de regio Edam-Volen­dam-Mon­nic­ken­dam en Jim Schil­der in de bin­nen­stads­paro­chie van Am­ster­dam (St. Nicolaas). Een andere stu­dent wil een roe­ping tot het reli­gi­euze leven onder­zoeken en weer een andere se­mi­na­rist doet tussendoor een prak­tisch stage-jaar.

Half sep­tem­ber vindt in Italië (porta San Giorgio) nog een inter­na­tio­nale bij­een­komst plaats waar de kan­di­da­ten vanuit de Neo­ca­te­chu­me­nale ge­meen­schappen hun bestem­ming in een van de vele Re­demp­to­ris Mater-semi­na­ries verspreid over de wereld, zullen ver­ne­men. Daar zullen ook weer nieuwe kan­di­da­ten voor het Re­demp­to­ris Mater-semi­na­rie in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (Nieuwe Niedorp) wor­den aangewezen. Zij moeten echter eerst de Neder­landse taal leren voordat zij met de studie kunnen beginnen.

De intro­duc­tie­da­gen wor­den besteed aan het maken van prak­tische afspraken voor het nieuwe jaar en het ver­de­len van de ver­schil­lende "com­mis­sies", taken die in en om het semi­na­rie door de se­mi­na­risten wor­den verricht. Voor de nieuwe zijn er inlei­dingen op alle aspecten van de vor­ming tot het pries­ter­schap en wordt een voor­be­rei­ding op de retraite gegeven.

Woens­dag 7 sep­tem­ber ver­trek­ken de se­mi­na­risten naar de retraite die door de spi­ri­tu­aal pater Vincent McMahon zal wor­den geleid. Na de retraite vin­den enkele bede­vaarts­da­gen plaats in en om Fulda, de plaats waar Sint Boni­fa­tius begraven ligt.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose