Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe uitgave handboek Kerkelijk Recht

gepubliceerd: vrijdag, 26 augustus 2011

Onlangs is de geheel herziene druk uitge­ko­men van “Ker­ke­lijk Recht. Canoniek recht voor de pas­to­rale praktijk met de bij­zon­dere bepa­lin­gen voor Neder­land”. Auteur is Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks, pr.

Ker­ke­lijk Recht

Nieuwe uitgave handboek Kerkelijk RechtDit hand­boek bespreekt de bepa­lin­gen van het canoniek recht die voor de pas­to­rale praktijk van belang zijn. Het biedt allen die in de rooms-katho­lie­ke pa­ro­chies werk­zaam zijn of op een of andere manier met ker­ke­lijk recht te maken hebben een over­zicht van de voor­naamste rege­lingen die van kracht zijn en die vaak een concrete uitdruk­king zijn van het geloof van de Kerk. Zo geeft deze uitgave in het eerste deel ant­woord op vragen als: hoe is de bestuurs­verant­woorde­lijk­heid in pa­ro­chies gere­geld? Welke taken heeft een kerk- of pa­ro­chie­bestuur en hoe krijgt de relatie tot het bisdom vorm? Op welke aspecten moet men letten bij ophef­fing of fusies van pa­ro­chies en bij het bouwen of sluiten van kerken? De organi­sa­tie van het bisdom wordt even­eens in grote lijnen behandeld evenals de ker­ke­lijke beroeps­pro­ce­du­res en de pro­ce­dure bij seksueel mis­bruik. In een tweede deel van dit hand­boek wor­den de voor­naamste bepa­lin­gen met betrek­king tot de ker­ke­lijke vie­rin­gen behandeld: doopsel, vormsel, de eucha­ris­tie­vie­ring, biecht, zie­ken­zal­ving, huwe­lijk, uit­vaar­ten, woord- en communie­vie­ringen, ze­ge­ningen en andere vie­rin­gen komen aan de orde. Bij­zon­dere aan­dacht wordt besteed aan de kerk­rechte­lijke aspecten van de voor­berei­ding van een huwe­lijk en de redenen waarom een ker­ke­lijk huwe­lijk nie­tig kan zijn. Een tref­woor­den­register helpt om snel het juiste ant­woord op juri­dische ker­ke­lijke vragen te vin­den.

Auteur

Mgr. dr. J.W.M. Hendriks (* 1954), is rector van De Tilten­berg (groot-semi­na­rie en Sint Boni­fa­tius­instituut), consultor van de con­gre­ga­tie voor de clerus, docent canoniek recht, rechter bij de ker­ke­lijke recht­bank van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en voor­zit­ter van het geschillen­bureau van het bisdom Rotter­dam. Bij Colomba ver­sche­nen van hem onder meer: “Huwe­lijks­recht” en “Volk van God”, een com­men­taar op het tweede boek van de Codex.

Be­stel­len

Het boek kost € 23,80 en is te be­stel­len bij Colomba of bij de receptie van De Tilten­berg.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose