Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kardinaal Burke op Dies Tiltenberg

gepubliceerd: vrijdag, 19 augustus 2011
Kardinaal Burke op Dies Tiltenberg
Kar­di­naal Burke met mgr. J.M. Punt (2e van links), rector J. Hendriks (rechts) en kanselier/se­cre­ta­ris E. Fennis

Kar­di­naal Raymund L. Burke komt op 6 en 7 no­vem­ber naar De Tilten­berg om de eerste steen te leggen van de zaal die aan de achterzijde van De Tilten­berg zal wor­den aan­ge­bouwd. De kar­di­naal zal tevens hoofd­cele­brant zijn in de Eucha­ris­tie­vie­ring (om 10.00 uur) op maan­dag 7 no­vem­ber, hoog­feest van Sint Wil­li­brord en de Dies Natalis van het Groot-semi­na­rie.

Het thema van de Engels­ta­lige voor­dracht van de kar­di­naal (om 12.00 uur) is: Pries­ter­schap en Eucha­ris­tie. Pries­ters die hieraan deel willen nemen kunnen zich vanaf heden aanmel­den bij de receptie van het semi­na­rie (tel. 0252-345345) of per e-mail: post@tilten­berg.org  Gelieve hierbij aan te geven of het gehele pro­gram­ma of slechts een gedeelte zal wor­den gevolgd.

In de loop van de mid­dag vindt een voor­stel­ling plaats van diaken Peter Vermaat van het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den, met als titel: "Francesco, het verhaal over een mid­del­eeuwer".

Voorlopig pro­gram­ma

Om 9.30 uur vindt de eerste steenleg­ging plaats, waarna om 10.00 uur de Pointificale H. Mis volgt.

Na een pauze met koffie en thee waarin er gelegen­heid is elkaar te ont­moe­ten, vindt om ongeveer 12.00 uur de Tilten­berg­le­zing van kar­di­naal R.L. Burke plaats. Na een buffet­maal­tijd volgt om on geveer 15.30 uur de voor­stel­ling " Francesco" van diaken P. Vermaat.

Om ongeveer 17.30 uur wordt de dag besloten met de Vespers waar­on­der een aantal se­mi­na­risten de admissio (offi­cië­le opname onder de diaken en pries­ter­kan­di­da­ten) zal ont­van­gen.

Dit pro­gram­ma is nog onder voorbehoud van wijzi­ging.

Kar­di­naal Burke

Raymond Leo Kar­di­naal Burke (* 1948) is prefect van de Apos­to­lische Signatuur, de hoogste recht­bank van de katho­lie­ke Kerk. Voor­heen was hij bis­schop van La Crosse (1995) en aarts­bis­schop van Saint Louis (2003-2008) in de Verenigde Staten. Hij is lid van ver­schil­lende Romeinse Con­gre­ga­ties. Zijn wapen­spreuk is "secundum cor tuum" (naar Uw hart). Kar­di­naal Burke is een bekend canonist, die ver­schil­lende ere-doctoraten heeft toegekend gekregen en in de Verenigde Staten onder meer is opge­ko­men voor de bescher­ming van het ongeboren leven. Hij stichtte een bede­vaart­plaats in zijn eerste bisdom La Crosse ter ere van O.L. Vrouw van Gua­de­loupe en bevor­derde de devotie tot het H. Hart van Jezus, waar ook zijn wapen­spreuk naar ver­wijst. Kar­di­naal Burke heeft bij ver­schil­lende gelegen­he­den de H. Mis in de bui­ten­ge­wone vorm gevierd en zal dat ook op 6 no­vem­ber a.s. doen in de St. Agnes kerk te Am­ster­dam, die is toe­ver­trouwd aan de preisters van de Petrus Broe­der­schap. Reagerend op het seksueel mis­bruik heeft de kar­di­naal hel­dere richt­lij­nen bepleit waaraan de dio­ce­sane bis­schop­pen zich in deze materie hou­den, zodat een hel­dere en consis­tente lijn wordt gevolgd in de rechts-be­han­de­ling van deze gevallen. Reeds bij eer­dere gelegen­he­den heeft Kar­di­naal Burke zijn in­te­res­se getoond in De Tilten­berg in gebed en harte­lijke wensen en onder meer door het semi­na­rie met een bijdrage finan­cieel te onder­steunen.

De Tilten­berg is dan ook zeer verheugd kar­di­naal Burke in haar mid­den te mogen ont­van­gen, voor de vie­ring van de Dies Natalis en de eerste steenleg­ging van de uitbrei­ding van het semi­na­rie.

Ook diakens en stu­den­ten van het St. Boni­fa­tius-instituut kunnen aan deze dag deel­ne­men, maar in ver­band met de beperkte ruimte, het thema van deze dag en het gegeven dat het gaat om de Dies van het semi­na­rie, zullen alle pries­ters voorrang krijgen. Op 15 ok­to­ber vindt een andere fees­te­lij­ke dag plaats rond Kerk en Media waarvoor de stu­den­ten en af­ge­stu­deer­den van Sint Boni­fa­tius voorrang krijgen!Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose