Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Lezing “De toekomst van de oecumene”

gepubliceerd: dinsdag, 5 april 2011

De Wil­li­brord­le­zing van april werd gehou­den door de Groningse Bis­schop mgr. dr. G. de Korte. Naast de pries­ter­stu­denten waren diakens, cate­chisten en pas­to­raal werker aanwe­zig die de laatste jaren hun zen­ding had­den ont­van­gen, alsmede enkele gasten die geko­men waren om de aan­stel­lingen bij te wonen en de uit­rei­king van de bac­ca­lau­reaatsdiploma's.

Mgr. De Korte ver­telde zijn gehoor aller­eerst hoe­zeer zijn levensloop met de oecumene verweven is: de streek waar de Bis­schop opgroeide (rond Vianen, Vijfherenlan­den) was al hoofd­za­ke­lijk pro­tes­tants, hij maakte al spoe­dig deel uit van een oecu­me­nische bijbel­groep en raakte ver­trouwd met de leef­we­reld van de pro­tes­tantse medechris­te­nen van de Ge­re­for­meer­de Bond tij­dens zijn studie aan de theo­lo­gische facul­teit in Utrecht. Zowel zijn doctoraalscriptie (Karl Barth) als zijn pro­mo­tie-onder­zoek (Eduard Thurneysen) wijdde hij aan pro­tes­tantse theologen. Later was hij voor­zit­ter van de Raad van Kerken van Overijssel en was als hulp­bis­schop co-referent (secundus) voor de oecumene. Ook vermeldde de Bis­schop de goede contacten die hij on­der­houdt met de lei­ding van de PKN, de Oud Katho­lie­ke Kerk en de Raad van Kerken. Als dio­ce­saan Bis­schop rekent hij het tot zijn taak om de gelo­vi­gen in het spoor te hou­den van de grote katho­lie­ke traditie en tege­lijk bruggen te bouwen naar andere chris­te­nen en uit­ein­delijk naar alle mensen van goede wil. Ook onderhield de Bis­schop contact met kar­di­naal Johannes Willebrands, de Haar­lemse pries­ter die directeur was van het filosoficum van Warmond en we­reld­wijd een groot pionier werd van de oecumene en met ds. Hegger, de ex-pries­ter die tien­tal­len jaren gele­den dominee werd, met name rond diens laatste boek dat een sterk verzoenend karakter draagt.

Het is de wens van de Heer zelf, geuit op de laatste avond van Zijn aardse leven, dat wij streven naar de een­heid van alle chris­te­nen: "ut unum sint". Mgr. De Korte gaf een kort his­to­risch over­zicht van de positie van de katho­lie­ken in de Neder­landse samen­le­ving en hun ver­hou­ding tot de calvinisten en sprak over de opkomst van de Oecu­me­nische bewe­ging. Er lijkt momen­teel een zekere moe­heid te zijn ontstaan op het gebied van de oecumene en daarvoor wees de Bis­schop ver­schil­lende oor­zaken aan, waarbij de seculari­sa­tie, de krimp en het verlies aan kerkbesef een rol spelen. Mgr. De Korte besprak voorts kort de de redenen waarom de katho­lie­ke Kerk de ge­meen­schappen die uit de Re­for­ma­tie voort­ko­men geen Kerk maar ker­ke­lijke ge­meen­schap noemt. Hierbij speelt het ont­bre­ken van de apos­to­lische successie en het gewijde ambt een be­lang­rijke rol. De redenen waarom geen inter­com­mu­nie moge­lijk is, ziet mgr. De Korte op de eerste plaats in de nauwe band tussen Eucha­ris­tie en ker­ke­lijke communio alsmede in de visie op de Eucha­ris­tie: de blijvende wer­ke­lijke te­gen­woor­dig­heid (geen ta­ber­na­kel en gods­lamp in een pro­tes­tantse kerk) en het offer­ka­rak­ter.

Wij moeten ons echter niet laten ont­moe­di­gen, zo bepleitte de Bis­schop. Met name op het gebied van geloofscom­mu­ni­ca­tie, ge­za­men­lijke bijbelstudie en diaconie zag de Bis­schop vele moge­lijk­he­den.

Willibrordlezing april 2011Willibrordlezing april 2011


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020Oriëntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019Oriëntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe ‘tuinzaal’ Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose