Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. de Korte sprak in Tiltenberg over Kernbegrippen van sociale leer

gepubliceerd: dinsdag, 8 december 2009
Bij gelegen­heid van de maan­de­lijke Wil­li­brord­dag sprak mgr. dr. G.J.N. de Korte maan­dag in De Tilten­berg over "Katho­liek denken over de goede samen­le­ving in een tijd van crisis". 's Avonds was hij aanwe­zig bij de Eucha­ris­tie­vie­ring, tij­dens welke Gino Martina, één van de vijf se­mi­na­risten van het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den die hun studie aan de Tilten­berg volgen, de admissio ont­ving. Mgr. Punt verleende de admissio aan drie stu­den­ten voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam: Jeroen de Wit, Jim Schil­der en José Marin del Val.

In zijn lezing beschreef mgr. De Korte de rol van de Kerk in de hui­dige samen­le­ving, ver­trek­kende vanuit de actuele pro­ble­ma­tiek op zowel fi­nan­cieel als eco­lo­gisch gebied. Hij wees daarbij op de lange traditie die de Kerk - en de chris­te­lijke gods­dienst in het alge­meen - kent in haar strijd tegen sociaal onrecht, waarbij zij voort­bouwt op het Oude Testa­ment en de leer van Christus. Kern­be­grippen van het katho­liek sociaal denken zijn: het personalisme, de mens als Gods beeld en gelijkenis, de soli­da­ri­teit, de verwer­ke­lij­king van het " bonum commune", de sub­si­dia­ri­teit en de centrale plaats voor de vrij­heid en verant­woor­de­lijk­heid van de mens en zijn ge­meen­schappen. De bis­schop sloot zijn lezing af met een over­zicht van de jongste en­cy­cliek van Paus Bene­dic­tus XVI, Caritas in Veritate.

Tijdens het buffet na de Eucha­ris­tie­vie­ring boden de cantores mgr. G. De Korte de Gre­go­ri­aanse CD "Lux" aan, waar­van intussen al bijna 400 exemplaren zijn verkocht.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020Oriëntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019Oriëntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe ‘tuinzaal’ Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose