Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tiltenberg telt dit jaar 111 studenten

Voor diaken-, catechisten- en priesteropleiding

gepubliceerd: dinsdag, 28 september 2010

De pries­ter­oplei­ding en het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut zijn het nieuwe studie­jaar met 26 nieuwe stu­den­ten be­gon­nen. Het dio­ce­saan oplei­dings­cen­trum De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang telt dit studie­jaar 111 stu­den­ten, van wie 78 aan het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut en 33 aan het St. Wil­li­brord­in­sti­tuut voor de pries­ter­oplei­ding. De pries­ter­oplei­ding telt zeven, de diaken- en cate­chisten­oplei­ding negen­tien nieuwe kan­di­da­ten.

Naast de 33 pries­ter­stu­denten die aan het Groot­semi­narie hun oplei­ding volgen, wonen in de Tilten­berg twee Utrechtse pries­ter­stu­denten die aan de FKT stu­de­ren.

Dan zijn er drie “nieuwe” kan­di­da­ten voor het propedeu­tisch jaar; zij komen weke­lijks een of meer dagen naar het semi­na­rie en doen al enige studie.

In de Tilten­berg wonen in totaal nu 21 pries­ter­stu­denten, dat is een record; twee stu­den­ten komen dage­lijks vanuit de abdij van Egmond, en twaalf pen­de­len vanuit het Semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg in Nieuwe Niedorp. Daar zijn ook tien stu­den­ten die Neder­lands en andere vaar­dig­he­den en kennis verwerven ter voor­be­rei­ding op een pries­terstudie.

Het nieuwe studie­jaar werd "geopend" met een bede­vaart naar Rome, van 12 tot 18 sep­tem­ber. Hoogte­pun­ten waren de au­diën­tie bij de Paus, de ont­moe­ting met kar­di­naal Grocolewski en de bezoeken (met telkens de eucha­ris­tie)  aan de vier aarts­basi­lieken. In het ok­to­ber­num­mer van Samen Kerk vindt u een uit­ge­breid ver­slag van deze reis; hier­on­der staan een paar foto's van de reis.