Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Veel gasten bij koperen Jubileum grootseminarie

gepubliceerd: dinsdag, 26 januari 2010
Voor het 12½ jarig bestaan van het Groot­semi­narie wor­den veel gasten verwacht. Naast de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. dr. Fr. Bacqué, die hoofd­cele­brant zal zijn in de Eucha­ris­tie­vie­ring en de homilie zal hou­den, is na­tuur­lijk de dio­ce­sane Bis­schop, mgr. dr. J.M. Punt aanwe­zig met de hulp­bis­schop, mgr. J.G.M. van Burg­ste­den, Vica­ris generaal drs. M. de Groot en de alge­meen econoom drs. E. Duijsens. Bij­zon­dere gasten zijn voorts de aarts­bis­schop van Utrecht, mgr. dr. W.J. Eijk en de beide elect-hulp­bis­schoppen, mgr. mr. lic. Th. Hoogen­boom en drs. H. Woorts, evenals de Abt van Egmond G. Mathijsen osb alsmede rectoren van met De Tilten­berg verbon­den oplei­dingen van andere bis­dom­men en stu­den­ten van het Ariënskonvikt. Ook de burge­mees­ter van Bloe­men­daal, de heer R. Nederveen, maakt de vie­ring mee. Ook de pries­ter­stu­denten en de jonge pries­ters die aan het semi­na­rie hebben gestu­deerd zijn uit­ge­no­digd.

Het feest wordt gevierd op maan­dag 1 februari, te beginnen met een vesper- en eucha­ris­tie­vie­ring vanaf 16.00 uur. Na de vespers en de heilige Mis, wor­den in een fees­te­lij­ke zit­ting enkele toe­spra­ken gehou­den en een pre­sen­ta­tie van de ge­schie­de­nis van het semi­na­rie door o.m. drs. B. Hartmann. Tevens wordt de bundel “voor een missio­naire Kerk” ge­pre­sen­teerd, die gere­digeerd werd door drs. J. Vijgen en dr. B. Putter, met artikelen rond dit thema van docenten van de pries­ter­oplei­ding.

Tot nu toe zijn 35 pries­ters gewijd en 25 diakens, die hun oplei­ding geheel of gedeelte­lijk aan het semi­na­rie volg­den. Momenteel stu­de­ren 46 pries­ter­stu­denten aan De Tilten­berg voor de bis­dom­men Haar­lem-Am­ster­dam, Rotter­dam en Gro­nin­gen-Leeu­war­den en van de abdij van Egmond. Na de zomer komen daar stu­den­ten voor het aarts­bis­dom Utrecht bij.

In 1997 ging de pries­ter­oplei­ding als semi­na­rie van start, toen nog in gebouwen van de zusters Karme­lie­tes­sen in Vo­ge­len­zang. Gelei­de­lijk groeide het aantal stu­den­ten en in 2005 verhuisde de pries­ter­oplei­ding naar De Tilten­berg, even­eens in Vo­ge­len­zang, nadat dit complex was gereno­veerd en uit­ge­bouwd. Sinds het jaar 2000 was de theo­lo­giestudie in het semi­na­rie reeds verbon­den met de theo­lo­gische facul­teit van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit, zodat de stu­den­ten kunnen afstu­de­ren met een graad van die Uni­ver­si­teit. De pries­ter­stu­denten bekwamen zich tij­dens hun oplei­ding in filo­so­fische en theo­lo­gische vakken naast een basisstudie van ver­schil­lende mens­we­ten­schap­pen. Stages en een pas­to­raal jaar ron­den de oplei­ding af.

Aan het semi­na­rie stu­de­ren voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam ook de pries­ter­stu­denten van het Re­demp­to­ris-Mater­semi­narie in Nieuwe Niedorp, die uit ver­schil­lende lan­den afkoms­tig zijn. Na een gron­dige taalstudie beginnen zij hun theo­lo­gische oplei­ding. Vijf­tien van hen zijn al pries­ter gewijd en zijn in het bisdom als pries­ter werk­zaam of zijn uitgeleend aan twee andere Neder­landse bis­dom­men.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020Oriëntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019Oriëntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe ‘tuinzaal’ Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose