Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Seminarie viert 12½-jarig bestaan

gepubliceerd: vrijdag, 22 januari 2010
Het Groot-semi­na­rie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam viert op 1 februari zijn twaalfeneenhalf­ja­rig bestaan. De Apos­to­lisch Nuntius, mgr. dr. F. Bacqué, zal om 16.00 uur een Pontificale H. Eucha­ris­tie vieren in con­ce­le­bra­tie met de aanwe­zige Bis­schop­pen en pries­ters. Die dag wordt tevens in een fees­te­lij­ke zit­ting het boek "Naar een missio­naire Kerk" ge­pre­sen­teerd met bijdragen van docenten van het semi­na­rie.

Terwijl de pries­ter­stu­denten nog mid­den in de examen­pe­rio­de zitten, zijn mede­wer­kers van De Tilten­berg be­gon­nen met de voor­be­rei­dingen van deze dag (foto).

Het "Re­demp­to­ris Mater" van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam ten dienst van kan­di­da­ten die de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen, bestaat overigens nog lan­ger: Dit jaar is het twin­tig jaar gele­den dat de eerste se­mi­na­risten voor dat semi­na­rie naar het bisdom kwamen. De ini­tia­tie­ven tot het Re­demp­to­ris mater en het groot-semi­na­rie von­den plaats tij­dens het epis­co­paat van mgr. Henricus Bomers cm, die in 1998 overleed. 33 pries­ters hebben geheel of gedeelte­lijk hun vor­ming in het Filo­so­fisch-Theo­lo­gisch Instituut Sint Wil­li­brord ont­van­gen.

In 1997 ging de pries­ter­oplei­ding van start op het terrein van de zusters karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart aan de Bekslaan in Vo­ge­len­zang, nadat eer­der in een jaar van voor­be­rei­ding al enkele pries­ter­stu­denten in Vo­ge­len­zang waren gehuisvest, onder be­ge­lei­ding van de intussen overle­den pater A. Teunissen sss. In 2005 verhuisde de pries­ter­oplei­ding naar De Tilten­berg. Sinds het jaar 2000 was de theo­lo­giestudie in het semi­na­rie reeds geaffilieerd aan de theo­lo­gische facul­teit van de pau­se­lijke La­te­raanse uni­ver­si­teit.

In 1997 ging het semi­na­rie dus van start met een eigen studie ten dienste van de pries­ter­stu­denten van het bisdom en de se­mi­na­risten van Re­demp­to­ris Mater, dat tot dan toe gebruik had gemaakt van de "itinerante uni­ver­si­teit" van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg met docenten uit ver­schil­lende lan­den die blok­col­leges gaven. Doel van de oprich­ting van het semi­na­rie was een goede en door de Kerk erkende oplei­ding voor alle pries­ter­kan­di­da­ten moge­lijk te maken en tevens de in­te­gra­tie en incul­tu­ra­tie in het bisdom van de groten­deels uit andere lan­den afkoms­tige se­mi­na­risten van Re­demp­to­ris Mater te bevor­de­ren. In 1999 wer­den reeds de eerste stu­den­ten tot pries­ter gewijd die hun oplei­ding gedeelte­lijk aan het semi­na­rie volg­den. Al gauw verklaarde de Bis­schop van Rotter­dam, mgr. drs. A.H. van Luyn, dat ook pries­ter­stu­denten voor het bisdom Rotter­dam de pries­ter­oplei­ding aan het semi­na­rie mochten volgen. In 2004 kwam de eerste pries­ter­stu­dent voor het bisdom Gro­nin­gen. In 2008 sloten stu­den­ten van de Bene­dic­tijner­ab­dij van Egmond hierbij aan en in 2009 besloot de Aarts­bis­schop kan­di­da­ten van het aarts­bis­dom Utrecht aan De Tilten­berg toe te ver­trouwen.

Tot de oprich­ting van het semi­na­rie is besloten door mgr. H. Bomers, toen­ma­lig Bis­schop van Haar­lem, in nauwe samen­wer­king met zijn hulp­bis­schop, mgr. dr. J.M. Punt, die het bestuur van het bisdom een jaar later moest over­ne­men, na het plot­se­linge over­lij­den van mgr. Bomers. Mgr. Punt was het eerste jaar formeel waar­ne­mend rector, de feite­lijke lei­ding werd toe­ver­trouwd aan dr. J. Hendriks, die het eerste jaar tevens studieprefect was. Daarna wer­den J. Hendriks en Dr. J.M. Tercero Simón res­pec­tie­ve­lijk rector en studieprefect.

De oplei­ding voor diakens en cate­chisten is een jaar later van start gegaan, waar­van drs. B. Hartmann de studie­lei­der werd.

Het "Re­demp­to­ris Mater"-semi­na­rie begon in feite al in 1991 met de komst van enkele stu­den­ten en rector M. Costa naar het bisdom Haar­lem, nadat Kiko Arguello, de ini­tia­tiefnemer van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg, er op verzoek van mgr. H. Bomers in had toegestemd in Am­ster­dam een Re­demp­to­ris Mater te beginnen. Intussen zijn al 17 pries­ters van het Re­demp­to­ris Mater werk­zaam in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam of in andere Neder­landse bis­dom­men (Roermond, Rotter­dam).


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020Oriëntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019Oriëntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe ‘tuinzaal’ Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in PinksterweekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose