Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Sant’Egidio

Sant’ EgidioSant’ Egidio is een chris­te­lijke Ge­meen­schap die ontstaan is in 1968, in de nadagen van het Tweede Vati­caanse Concilie, door enkele stu­den­ten in Rome. In de loop der jaren is het een ge­meen­schap gewor­den die mannen en vrouwen verwel­komt van elke leef­tijd en uit elke situatie in meer dan 70 lan­den ter wereld, met bij­zon­dere aan­dacht voor wie in de periferie leven. Zij wor­den verenigd door het luis­te­ren naar het Evan­ge­lie en de gratis en vrij­wil­lige inzet voor de armen en voor de vrede.
Global Friendship, Global Peace Fotoreportage
Internationale vredesconferentie Sant’Egidio
nieuws - dinsdag, 30 augustus 2022
Vanuit heel Europa, van Dene­mar­ken tot Portugal en van het Verenigd Ko­nink­rijk tot Oekraïne, kwamen dit week­ein­de meer dan 700 jon­ge­ren naar Am­ster­dam voor de jaar­lijkse inter­na­tio­nale vredes­con­fe­ren­tie Global Friendship, Global Peace van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio.
Europese jongerenontmoeting Amsterdam
Spreken over vrede in een tijd van oorlog
nieuws - vrijdag, 26 augustus 2022
Drie jaar na de vorige grote bij­een­komst in Krakau kwamen vandaag 700 jon­ge­ren van 15 tot 25 jaar vanuit heel Europa naar Am­ster­dam voor een vredes­con­fe­ren­tie van Youth for Peace, de jon­ge­ren­be­we­ging van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio.
Herdenking overleden vluchtelingen
Zondag 7 november - 15.00 uur - Mozes en Aäronkerk Amsterdam
nieuws - dinsdag, 2 november 2021
Op zon­dag 7 no­vem­ber om 15.00 uur vindt in de Mozes en Aäron­kerk de jaar­lijkse oecu­me­nische her­den­king plaats van vluch­te­lingen die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de her­den­king nemen hun verhalen een be­lang­rijke plaats in.
‘Naar een steeds groter wij’ Fotoreportage
Werelddag Migranten en Vluchtelingen
nieuws - maandag, 27 september 2021
Op de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen vond in de Mozes en Aäron­kerk een in­druk­wek­kende bij­een­komst plaats met als titel: ‘Naar een steeds groter wij’. Na een inlei­ding door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. Hendriks, brachten vier organi­sa­ties voor­beel­den naar voren van de ont­moe­ting met vluch­te­lingen en mi­gran­ten in ons land.
Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdag
Zaterdag 25 september - Werelddag Migranten en Vluchtelingen
nieuws - maandag, 20 september 2021
De bij­een­komst op 25 sep­tem­ber in Am­ster­dam van­wege de Wereld­dag van Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen wordt een mooie ont­moe­tings­dag. Vanuit vier organi­sa­ties spreken steeds twee mensen over de weg die zij samen gegaan zijn om te zorgen dat mi­gran­ten een nieuwe toe­komst vin­den: Huma­ni­taire corridors, Here to Support, Casa Migrante en Sant’ Egidio.
Naar een steeds groter wij
Zaterdag 25 september - 13.30 uur - Mozes en Aäronkerk Amsterdam
nieuws - vrijdag, 16 juli 2021
De katho­lie­ke kerk viert elk jaar op de laatste zon­dag van sep­tem­ber de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen. Naar aan­lei­ding van deze dag or­ga­ni­se­ren het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Cordaid, Sant’ Egidio en de Vas­ten­ac­tie op zater­dag 25 sep­tem­ber 2021 een bij­zon­dere bij­een­komst in de Mozes en Aäron­kerk in hartje Am­ster­dam.
Caritas en naastenliefde Video
Kathedraal TV Q&A met Corine van der Loos
nieuws - woensdag, 19 mei 2021
Op vrij­dag 21 mei vanaf 16.00 uur is de volgende Q&A live te volgen op Ka­the­draal TV. In deze editie hebben we Corine van der Loos uit­ge­no­digd om te spreken over caritas en naasten­liefde, be­lang­rijke pijlers in haar werk voor Sant’ Egidio.
Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
Oproep van Sant'Egidio vanwege coronacrisis
nieuws - dinsdag, 14 april 2020
Diaken Colm Dekker, verant­woor­de­lijke van Sant’ Egidio, heeft op Paas­za­ter­dag in het Alge­meen Dagblad een oproep gedaan om mensen zon­der papieren in deze Corona­cri­sis een verblijf­sta­tus te geven. Dat is veili­ger voor hen en voor de samen­le­ving.
Derde dag van het Noveengebed vanuit Sant'Egidio Video
Vergeet de armen niet...
nieuws - woensdag, 18 maart 2020
Op de derde dag van het Noveen­ge­bed zijn we in verbin­ding met Sant’ Egidio in Am­ster­dam. Daar in de Mozes en Aäron­kerk aan het Waterloo­plein beleeft de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio ge­meen­schap en ver­bon­den­heid met de armen in gebed, vriend­schap en dienstbe­toon. Maar hoe gaat dat in tij­den van crisis? Bidt mee met het Noveen­ge­bed, samen met Sant’ Egidio en hoor hun verhaal.
Sant'Egidio viert 52e verjaardag Fotoreportage
Pastoor Rik Hoet benoemd als rector
nieuws - donderdag, 27 februari 2020
Sant’ Egidio Am­ster­dam heeft zon­dag 23 februari haar 52e ver­jaar­dag gevierd met een fees­te­lij­ke dank­vie­ring. Hoofd­cele­brant Mgr. Harrie Smeets bena­drukte in een­vou­dige be­woor­din­gen dat de erva­ring van Sant’ Egidio ons brengt bij de kern van gelovig leven: in het gezicht van onze broe­der en zuster het gelaat van Christus herkennen.
Diner voor onze vrienden van de straat
In samenwerking met Sant’ Egidio
nieuws - zondag, 23 februari 2020
Na het succes van vorig jaar met de maal­tijd voor dak­loze vrien­den van de straat, gaat het jon­ge­ren­plat­form dit jaar opnieuw voor hen koken op zater­dag 29 februari. Dit doen we bij Sant’ Egidio, naast de Mozes en Aäron­kerk aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam.
Herdenkingswake voor omgekomen vluchtelingen
Zondag 3 november - 15.00 uur - Mozes en Aäronkerk Amsterdam
nieuws - maandag, 28 oktober 2019
‘Sterven aan de hoop’ is de jaar­lijkse her­den­kings­wake voor vluch­te­lingen die zijn omge­ko­men op hun weg naar Europa. In deze oecu­me­nische her­den­king nemen verhalen over over­leden mi­gran­ten een be­lang­rijke plaats in. Aan de grenzen van Europa spelen zich dage­lijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veili­ger leven, ver­drin­ken in zee of komen op andere manieren onderweg om.
Boekpresentatie Sant’ Egidio
Woensdag 14 november - 19.30 uur - Amsterdam
nieuws - donderdag, 8 november 2018
In het Huis van Sant’ Egidio in Am­ster­dam wordt woens­dag­avond 14 no­vem­ber het boek ‘Alles kan ver­an­de­ren’ ge­pre­sen­teerd: het nieuwste boek van Andrea Riccardi, historicus en stichter van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio.
Vijftig jaar Sant’ Egidio gevierd in Amsterdam Fotoreportage
nieuws - dinsdag, 24 april 2018
Zondag­mid­dag 22 april werd het vijf­tig­jarig bestaan van Sant’ Egidio gevierd in de Mozes en Aäron­kerk. Dat gebeurde met een con­fe­ren­tie geleid door Leo Fijen over de bete­ke­nis van Sant’ Egidio voor de kerk, voor de stad en de wereld met onder meer oud-minister Bert Koen­ders en Hilde Kieboom en een heilige Mis waarin bis­schop Jean Pierre Delville hoofd­cele­brant was.
De armen zijn onze vrienden
Sant’Egidio op Katholiekleven.nl
nieuws - woensdag, 7 september 2016
“We kunnen Christus voort­du­rend herkennen in de armen die onze vrien­den zijn. Zij zijn de vrien­den van Christus en wor­den daar­mee ook onze vrien­den: de dak­lo­zen, de vluch­te­lingen, de ouderen, de kin­de­ren.” Colm Dekker is lid van de ge­meen­schap Sant’ Egidio. In de Mozes en Aäron kerk aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam ver­telt hij in een video van Katho­liek­le­ven.nl over de spiri­tua­li­teit van de ge­meen­schap.
Indrukwekkende Stille Omgang-viering bij Sant’Egidio Fotoreportage
nieuws - donderdag, 17 maart 2016
Het jon­ge­ren­pro­gram­ma van de Stille Omgang vond dit jaar weer in de Mozes en Aäron plaats, en dat bleek een goede greep. Mgr. Punt was hoofd­cele­brant tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring en ook Mgr. Hendriks maakte een deel van het pro­gram­ma mee.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose